linguisthub logo

Albanian Glossary – Business

for Public Service Interpreting

A

Accident Insurance

Siguracion në rast aksidenti

Accrued

E shtuar, grumbulluar, akumuluar

Actio in Rem see execution in rem and In rem in immovable property

Shitblerje e pronës së patundshme

Additional Charges

Pagesë shtesë

Adjudicate, to (to award)

Jap gjykim; marr vendim; gjykoj

Admin Council on the Employee’s Guarantee Fund

Këshilli i Administrimit për Fonde të Garantuara për Nëpunësin

Administrative Council on the Land Bank Program

Këshilli Zyrtar i Programit Bankar për Tokën

Airbill

Faturë për dërgime ajrore

Allocation for indemnity (or compensation)

Shpërblim, pagesë për dëmshpërblim

Anti-Fraud Squad

Grup/Njësi kundër mashtrimit

Approval (authorization)

Miratim, leje

Arrears Interest

Interes, leverdi e vonuar, e prapambetur, e pakryer

Assets and Liabilities

Vlerë, pasuri dhe pronësi

Auction [procurement]

Grumbullimi i Materialeve për Ankand; nxjerr në ankand

Auctions (2) (internet)

Ankand; nxjerr në ankand në Internet

Audit see internal audit

Kontroll, revizion financiar

Automobile, life and property insurances

Sigurim i automjetit, jetës dhe pronës

Award, to (Tendering)

Dhënie, vendim, bëj ofertë

Award Notice (Tendering)

Njoftim oferte; vendimi, burse

B

B2B (back to basics)

Përsëri në bazë, themel (pika themelore bazë)

B2B (Business to Business)

Nga biznesi në biznes

B2C (Business to Consumer)

Biznesi për përdoruesit, konsumatorët

B2R (back to reality)

Kthim në realitet

Backup withholding

Zotërim; mbajtje rezervë

Balance (end of year)

Bilanci (vjetor)

Balance (quarter)

Bilanci (tremujor)

Bargain

Pazar, rast i mirë, bie dakord

Before the ICMS taxes

Para taksave ICMS

Benefits in kind (accounting)

Përfitime për të cilat nuk paguan (përfitime nga puna)

Bill of lading

Policë – ngarkesë; listë e mallrave (për t’u transportuar)

Bipolar Politics

Politikë dypolare

Blacklisted

Vënë në listën e zezë

Blue-Chip

Tituj të klasit të parë; Investime të sigurta

Blue-Chip (companies)

Kompani të Klasit të Parë

Blue-Chip (shares)

Aksione të klasit të parë

Board of Directors

Drejtoria; Këshilli i Drejtuesve

Body

Trup; organ; grup

Bonds issued see participation bonds

Kontratë, Detyrime të dhëna, pjesëmarrëse

Book divided into 3 values/volumes

Libër i ndarë në 3 kapituj

Boom

Treg optimist që kryen shumë veprimtari

Borrower

Huamarrës

Branch

Degë, linjë, fushë

Branch office

Filiale

Break-even (Stock Exchange)

I qëndrueshëm, i pandryshuar (dmth. në kompani, çmimi baraz me përfitim, pa përfitim)

Broker

Komisioner

Building Agreement / contract see Specification book and Specification Agreement

Kontratë, Marrëveshje Ndërtimi (konstruksioni)

Building Insurance

Sigurim për ndërtimet

Building Society

Shoqëri krediti për pasuri të patundshme

Business and individuals

Biznesi dhe Individi, personi

Business Plan

Plani i biznesit

Business Reply Mail

Letër përgjigje (korrespondencë) biznesi

C

Capital injection

Prezantim i kapitalit të ri

Captive Insurance

Sigurim i kontrolluar nga një organizatë e caktuar

Carried out

Përdor, mbaj; kryej, zbatoj; bëj

Cash Commodities

Produkte me para në dorë

Cash-flow

Marzh/mundësi vetëfinancimi

Cash Market

Tregti me para në dorë

CDMA (Code division multiple access)

Hyrje e shumëfishtë me kode të ndara

Chief Executive Officer (CEO)

Kryetari Ekzekutiv

Cold War

Lufta e ftohtë

Commodities

Mallra, artikuj, produkte

Commodities & Futures Exchange

Produkte & Shkëmbime të ardhshme

Competition (procurement)

Konkurrencë, garë, ndeshje

Competitive bidding (procurement)

Kërkesë, ofertë konkurruese

Competitive taxes

Taksa konkurruese

Congenerous Institutions

Institucione të të njëjtit lloj

Consortium

Partneritet; bashkëpunim; konsorcium

Construed (in contracts)

Interpretoj; shpjegoj; komentoj

Contents Insurance

Sigurim i kapacitetit, përmbajtjes (çdo gjë në shtëpi)

Contest (procurement)

Diskutim; konflikt

Contract Program (Tendering)

Program me kontratë, marrëveshje

Contract Proposal (Tendering)

Sugjerim me kontratë

Contractor Successful Tenderer

Kontraktues

Convention agreement, treaty, formality

Kuvend, kongres, marrëveshje, traktat

Conversion of leasing in banks

Shndërrimet/kthimet e qirasë në banka

Copyright

E drejta e autorit

Corporate Body

Grup (organ) i korporatës

Corporate company

Kompani e korporatës; e përbashkët

Corporate Income Tax see Income Tax

Tatim i të ardhurave

Corporate Law

Ligj i korporatës

Corresponding/Agreeing Period

Periudhë korresponduese, e rënë dakort

Corruption (to consolidate corruption)

Korruptim

Corruption

Prishje, çoroditje; korruptim

Cost-plus contracting (procurement)

Sigurim, kontratë e kostos plus

Co-Venturers

Bashkë-sipërmarrës

Credit card and financial areas

Karta krediti dhe sfera e financës

Credit Life Insurance

Kredi e sigurimit të jetës

Credit Purchase (additions)

Blerje me kredi

Critical Phase displacement Out of phase

Zhvendosje e fazës kritike, të rrezikshme

Cross-country

Jashtë, në natyrë

Currently

Aktualisht, tani

Customer Integrated Register

Regjistër i integruar i klientëve

D

Daily evolution (Stock Exchange)

Zhvillim i përditshëm

Data Centres

Qendra informacioni

Data Protection Agency

Agjensia e ruajtjes së informacionit

Debt overhang

Borxh i lënë pas dore

Deed

Fakt, veprim, punë, vepër

Delegation of Powers

Kalim i kompetencave

Deregulation (open industry to private competition)

Industri për konkurrencë private, heqje e ligjeve nga aktivitetet e biznesit

Direct Mail

Postë direkte

Director General

Drejtor i përgjithshëm

Disposable income net get home

Të ardhura të disponueshme

Domiciliation agreement or accommodation address agreement that allows you to register your firm/business at the address of someone else

Marrëveshje banese (regjistrimi i një firme tek adresa e një personi tjetër) ose adresë strehimi

Down-regulation

Më pak kontroll

Due date for Payment

Afati për pagesë

Dumping Ground

Zonë për zbrazje, shkarkim

E

E-catalogues

Katalogë elektronik (në internet)

E-commerce

Tregti (në internet)

Economy of scale

Ekonomi e shkallëzuar (kursime të përpjesshme në kosto, e fituar nga një rritje e nivelit të prodhimit)

Effective Partnership

Bashkëpjesëmarrje (partneritet) e dobishme

E-marketplace

Treg në internet

Emergent Markets Label

Etiketë e tregut në zhvillim

Emerges

Dukem, dal, shfaqem

Enabling institution

Institucioni që jep, krijon mundësi

End proposal collection systems

Sistemi i grumbullimit të fund-dhënies të propozimeve

Enforceable decision

Vendim i detyrueshëm

Entered into on (date) contracts, minutes, etc

Regjistroj, kaloj, shënoj

E-procurement

Sigurim elektronik (me internet)

Equity

Drejtësi, paanësi

Escrow

Dorëzani e besuar një të treti

Escrow agent

Agjent i dorëzanisë të besuar një të treti

Escrow service

Shërbim i dorëzanisë të besuar një të treti

Escrow transaction

Veprim i dorëzanisë të besuar një të treti

Escrowed funds

Fonde të dorëzanisë të besuar një të treti

Estate Agent

Agjent i shitjes së pasurive të patundshme

Estate Manager

Drejtues i shitjes së pasurive të patundshme

Exchanges (in B2B)

Shkëmbime

Exploitation

Përdorim; shfrytëzim; vënie në punë

Execution see performance

Ekzekutim, kryerje, përmbushje, realizim, zbatim

Execution in Rem see action in rem and In rem in immovable property

Përmbushje e pronës së patundshme

Executive Board, the See General Management

Drejtoria ekzekutive; këshilli drejtues ekzekutiv

Executive Powers

Kompetenca ekzekutive

F

Fee Adjustments

Tarifë, pagesë për përshtatje

Feeder market

Treg furnizues

Financial Gearing

Ingranim financiar

Financial group

Grup financiar

Financial Hiring

Pajtim në punë, marr me qira me financim

Financial Reporting

Raportim i financave

Financing

Financim

Fines and associated penalties

Gjoba dhe dënime (gjobitje) shoqëruese

First Mortgage

Borxh i parë

First rank bank

Bankë e klasifikimit të parë

Fixed Assets / PPE

Pasuri të ngrira

Food vouchers (food allowance)

Bono, kupona për ushqim

Foreign Trade

Tregti e huaj

Franchiser – franchised

E specializuar, e drejta për të shitur produkte duke përdorur emrin e kompanisë

Frantic Scramble

Anti-deshifrim i përzier; Rrahje me ndjenja të dala nga kontrolli

Fresh thinking energised youth

Rinia me energji dhe ide të reja

Fringe benefits (eg. Company Cars, private health plans, etc)

Përfitime suplementare/dytësore, jashtë rrogës

Funded

Të financuara

G

GDP (Gross Domestic Product)

Produkt vendi bruto; produkt i përgjithshëm vendi

General Damages (Insurance Co.)

Dëme të përgjithshme

General Management

Drejtim i përgjithshëm

General Meeting

Mbledhje, takim i përgjithshëm

Globalisation of business as an economic evolution

Globalizim i bizneseve

Globalisation of an enterprise that establishes an international presence with local branch or distribution offices

Globalizim i një ndërmarrjeje

Globalisation (web sites) (see localization) deals mainly with business decisions and strategies – process of creating local or localized versions of web sites

Globalizim, proces i krijimit të versionit lokalizues të faqeve të Internetit

Goodwill

Dashamirësi, mirëdashje, miratim

Gradient

Gradient, shpejtësi e ndryshimit

Grand Rights

Të drejta kryesore, të mëdha

Grant, to

Dhuroj, jap ndihmë financiare

Ground Rent

Qiramarrje e tokës, vendit

GSM

Sistemi Global për Komunikim me Celular

H

Half year bonus, bi-annual bonus

Shpërblim gjashtëmujor

Head of Division

Drejtori/Kryetari i Divizionit

Head of Unit

Drejtori i Njësisë; grupit

HP – Hire Purchase

Sistem ku dikush paguan për diçka në mënyrë të rregullt gjatë kohës që e përdor

I

Implementing powers

Fuqi/Kompetenca të implementuara, realizuara

Includes provisions on…

Përfshin përgatitje në

Income

Të ardhura

Income Profit

Përfitim i të ardhurave

Income Tax

Tatim i të ardhurave

Independent Contractor

Kontraktues i pavarur

Industry’s total world spending

Shpenzime botërore totale të industrisë

Inert Substrate

Rritje neutrale e substancës

In force

Në fuqi

Informed Consent

Miratim i njoftuar

Inland Revenue Department

Departamenti i brendshëm i të ardhurave vjetore

Inputs, re-inputs and outputs

Të dhëna, rifutje e të dhënave, nxjerrje (informacion i nxjerrë)

In rem in immovable property (see execution in rem (rights in rem) and action in rem)

E drejta e pronës së patundshme

Insolvency

Paaftësi paguese; falimentim

Interest liability/ interest payable

Borxh me interes

Interests on Invested Capital

Interes nga kapitali i investimeve

Internal Audit

Revizion financiar i brendshëm

Introduced

I paraqitur

Investment portfolio

Investim Aksionesh (kapitalesh)

Investment Trust (or Fund)

Shoqata / Fondi i investimeve

Investment wallet

Aksione; portofol për investime

Invitation (to bid) (procurement)

Ofroj, Ftesë për ofertë

J

Joint-stock company

Shoqëri / Kompani aksionare

Joint Tenants (investment)

Qiramarrës të përbashkët

Joint Tenants

Banues të përbashkët

Jointly liable

Përgjegjës bashkarisht

K

Key personnel

Personeli kryesor

Know-how

Të dish si (të bësh diçka)

L

Landed Cost

Çmimi për shpërndarjen e materialeve në qendrat shpërndarëse

Leasing

Kontratë qiraje

Leasing Sector

Sektori për dhënie me qira

Ledger Now done in computer packages

Libër i llogarive

Ledger – purchase Supplier’s accounts

Regjistrim i çmimeve, blerjeve

Ledger – sales Customer’s accounts

Regjistrim i shitjeve

Legal Charge (mortgage)

Pagesë, borxh i ligjshëm

Legal Instrument

Instrument i ligjshëm, Dokument ligjor [drejt]

LETS – Local Exchange Trading Schemes

Skema të tregtisë së shkëmbimit të brendshëm

Level Insurance

Nivel Sigurimi

Leverage

Sistem i investimeve me kapital të marrë hua

Liabilities

Detyrime, borxhe

Liability Interest

Interes i borxheve

Licence

Liçensë, leje, patentë

Licensed

Me liçense, leje

Licence holder

Mbajtës i liçenses, lejes

Licensee

Person i pajisur me leje

Licensing Authority

Autoritet që jep leje; që të pajis me liçensë

Licensing Authorization

Autorizim i lejedhënies; pajisjes me liçensë

Limited Liability Company

Kompani e Borxheve të Kufizuara

Liquidity, Shares, Stocks

Likuidim

Localization The actual process of making a product suitable for use in a particular target market

Përshtatje e produktit; lokalizim

Logistic Procedures

Procedura logjistike

Long hire

Punësoj për kohë të gjatë

Long term interest rate

Përqindje interesi me kohë të gjatë

M

Made a killing

Me sukses (bëj / fitoj para nga një marrëveshje / ujdi)

Manager

Drejtues; mbikqyrës

Money judgment or award (of costs)

Gjykim/vlerësim i parasë ose shpërblim/vendim

Mortgage

Borxh

Mortgage Lender

Huadhënës i borxheve

Motion (proposal)

Propozim

Municipal tax (Local tax)

Taksa lokale

N

National Fund

Fondi kombëtar

Niche Marketing

Marketing i specializuar

Nominal amount

Sasi formale; në emrin e; personale

O

0800 number

Numri 0800 (nr telefoni falas)

OECD (Organization for EconomicmCooperation and Development) On or off site

OKEZH (Oraganizata për Korporatë Ekonomike dhe për Zhvillim) Brenda ose jashtë pozitës, vendndodhjes

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Organizata e Shteteve për Eksportim të Naftës

Open competition

Konkurrencë e hapur

Open Fund (Closed Fund)

Fond i hapur

Open market desk

Tryezë/banak i,e pazarit i hapur, i ekspozuar

Output

Nxjerrje; prodhim

Outsourced resources

Rezervë, burime të marra nga jashtë

Overdraft

Mbitërheqje (parash nga banka); tërheqje e një shume më të madhe nga ç’është

P

PABX (Private Automatic Branch Exchange) see PBX

DPASH (Degë Private Automatike e Shkëmbimit)

P&L – Profits & Losses

Përfitime & Humbje

Participation Bonds

Detyrime të pjesëmarrjes

Participation Units

Sektorë/njësi pjesëmarrëse

Partner companies (affiliated companies)

Kompani partnere, bashkëpunëtore

Partner Programme

Programe bashkëpunëtore

Patrimonial balance

Balancë trashëgimore

Payroll

Listë pagash; bordero

PBX (Private Branch Exchange) see PABX

DPSH (Degë Private e Shkëmbimit)

PDA (Personal Digital Assistant)

Asistent, ndihmës personal numerik

Percentage of disablement

Përqindje gjymtimi

Performance see execution

Kryerje, ekzekutim, përmbushje

PIN Number

Numër sekret (në karta)

Policy (insurance)

Rregulla

Policy (2)

Dëshmi, dëftesë

Policy implementation

Implementim/zbatim i rregullave

Politics of compromise + the mien of ingratiation

Politikë/parimet e kompromisit + pamje lëvdimi

Portfolio commodities, gold, etc…

Portofol, caktim investimesh; aksione

Powers

Fuqi; kompetenca

Precarious credit

Kredit i pasigurtë, në rrezik

Preferred private stockholders

Zotërues privatë të privilegjuar (aksionesh)

Prices / Turnover (Stock Exchange)

Çmime, vlerë / Qarkullim

Price-taking (procurement)

Marrje e çmimit

Private limited-liability co.

Korporatë e borxheve personale të kufizuara

Profit Sharing

Ndarje e përfitimeve

Project

Detyrë, projekt, plan, studim, ndërmarrje, punim

Property Insurance

Sigurim i pronës

Pro rata consolidation

Perforcim i pagesës së llogaritur sipas vlerës fikse

Provisional Tax on Financial Transactions 

Tatim provizor në veprimet financiare

Provision of, the

Furnizim i , dispozitë

Public Enterprise see State Enterprise

Ndërmarrje publike

Public notice (procurement)

Lajmërim, njoftim shoqëror, i përgjithshëm

R

R & D Research and Development

Kërkim, studim dhe zhvillim

Rainy Day Fund

Fond për përdorim, kur nevojiten para në kohë të papritur

Ready Money

Para gati

Receivership, in

Administrim ligjor

Reconversion

Rikthim

Registered Office

Zyrë e regjistruar

Regulations

Normë, rregull, rregulla

Regulatory requirements

Kërkesa rregulluese

Reorganization Plan

Plan riorganizimi

Repeal

Anullim, shfuqizim

Reply paid

Letër e paguar nga dërguesi

Reserves from Asset Revaluation

Rezerva nga rivlerësimi i pasurisë (vlerës)

Resident, International + Foreign Funds

Fonde Rezidente, Ndërkombëtare dhe të Huaja

Resign (to)

Heq dorë, lë

Revenue

Të ardhura vjetore

Revocation see withdrawing

Anullim, revokim, tërheqje

Role

Rol

Rooted deep (or deeply rooted)

Të vendosura thellë, ka rrënjë të thella

Rule, by

Drejtoj

Rule, to lay down a

Vendos

Rule out

Nuk marr në konsideratë mundësinë e; nuk konsideroj

Rules

Rregulla

S

Sanctionary + Preventive Techniques

Teknika lejuese dhe parandaluese

Savings Account

Llogari e kursimeve

Scheme of Arrangements

Skema e marrëveshjeve

Second set of books to get away from taxes

Koleksioni/struktura e dytë e librave (t’i shmangesh pagesës së taksave)

Securities market

Tregu i sigurimeve, ruajtjeve

Self-Employed see sole trader

Vetë-punësim

Set Up Charge

Vë, filloj pagesën; vendos pagesën

Settlement members see trading members

Anëtarë të marrëveshjes

Shake-up

Shkund, sjell ndryshim

Shares

1) Aksione; 2) të përbashkëta

Shares basket

Aksione të ndryshme

Sharing Units

Pjesë/njësi të përbashkëta

SITC (Standard International Trade Classification)

Klasifikim i tregtisë standarte ndërkombëtare

Small Commercial Companies Assistance Fund

Fond ndihmës për kompani tregtare të vogla

SME – Small to Medium Enterprise (plural – SMEs)

Ndërmarrje të vogla deri në mesatare

Sole Trader (see Self -employed)

Shitës, tregtar i vetë-punësuar

Solely

Jashtëzakonisht, i vetëm

Specification Agreement (Tendering)

Marrëveshje me hollësi, të dhëna, me kusht

Spokesman

Zëdhënës

Spot Audit

Vend i revizionit financiar

Standalone service

Shërbime të pavarura; të vetme

Standard compliance/agreement

Pajtime, marrëveshje të zakonshme

Standards

Norma, kritere

State Enterprise see Public Enterprise

Ndërmarrje shtetërore

Statute

Ligje zyrtare të dokumentuara, të aprovuara nga parlamenti

Statutes (constitution of a company)

Norma, rregulla të institucionit

Stock Exchange rates

Kursi i shkëmbimit; bursës

Stocks

Rezerva

Stocks and Shares

Rezerva dhe të përbashkëta; Aksione

Strike (stock exchange)

Grevë, goditje, sukses i papritur

Surcharge overcharge, overloading

Mbingarkesë, mbishpenzim, shtesë çmimi

T

Tax Accounting

Llogaritje e Tatimeve, taksave

Tax Deductible

Tatime të zbritura, hequra

Tax invoice

Faturë e taksave

Tax Payers ID Card

Kartë, dokument identifikimi i paguesve të tatimeve/taksave

Tax Payers Reference Number

Numër referues për paguesit e taksave/tatimeve

Tenancies of immovable property

Qiramarrje e një prone të patundshme

Terms and Conditions (contract) Articles and Conditions of a Contract see Specification Agreement (Tendering)

Kërkesat dhe Kushtet

Terms and Conditions (website)

Kërkesat dhe Kushtet (për t’u regjistruar në ndonjë adresë interneti)

Think Tanks Group of managers get together to solve problems

Grup studiuesish; qendër kërkimore

Third System Financial Instruments

Dokumenta; pajisje për sistemin e tretë financiar

Time Management

Organizim, drejtim i kohës

Timeshare Basis

Bazat për përdorimin e kompjuterit në të njëjtën kohë nga më shumë se një person

Total price contracting (procurement)

Çmimi total i kontratës, marrëveshjes

Trade

Tregti

Trading members (Stock Exchange) see settlement members

Anëtarë tregtie

Training Sessions

Sesione përgatitjeje

Transmuted

Të këmbyeshme, të ndërrueshme

Trust Bonds

Kontrata, marrëveshje të siguruara

Trusteeship system

Sistem Kujdestarie

Turnover

Qarkullim, xhiro (malli/fondesh)

U

Underwriter – Insurance Company

Agjensi siguruese

Unilateral demands

Kërkesa të njëanëshme

Unincorporated associations

Shoqata të pakorporuara; jo të përbashkëta

Unit price contracting (procurement)

Sigurim i çmimit të njësisë (të sendit)

Upregulation see down-regulation

Rregullim i lartë

Uproar (Hubbub)

Zhurmë, potere, shamatë; shqetësim

V

VAT (Value Added Tax)

Taksë mbi vlerën e shtuar

VAT Registration Number

Numër regjistrimi për taksën mbi vlerën e shtuar

W

Waiver of a claim

Heq dorë nga një kërkesë, deklarim

WAP (Wireless Application Protocol)

Protokoll i aplikimit radiofonik

Warrants (Autonomous) (Stock Exchange)

Leje, Sigurim

Well received bill

Faturë e mirëpranuar

Went heavily into debt

Rënë në borxh të thellë

White Paper official terminology

Raport qeveritar që jep informacion ose propozim rreth një çështje

Withdrawal (revocation) eg. of an authorization see Repeal

Tërheqje, veçim, revokim

Wireless banking

Bankë me transmetues telefonik (ose internet)

Work flow

Rrjedha e punës

Workhorse

Kalë pune; 2) Makinë me rendiment të lartë [fig]

World-class Financial Centres

Qendra financiare në klasë botërore

Y

Young Entrepreneurs Assistance Fund

Fondi ndihmues i sipërmarrësve të rinj

Z

Zunks

Bono shtetërore bullgare

Zip Code (US) Post Code (UK)

Kod postar; numër zone