linguisthub logo

Albanian Glossary – General

for Public Service Interpreting

A

Abstract

Abstrakt; përmbledh, shkëpus, veçoj

Acknowledgement Receipt

Vërtetim, dëshmi e marrjes në dorëzim

A couple of…

Disa…, nja dy, ca

A1 CaféFantastic, brill, fab, top café

Kafene e klasit të parë; e shkëlqyer

Admin Council on the Employee’s Guarantee Fund

Këshilli i administrimit për fondin e garantuar të punonjësit

After

Pas, më pas, më vonë, prapa

All those years

Gjithë ato vite

Allowed ourselves

Lejuam veten; i lejuam vetes

Appeal particularly to women

Thirrje veçanërisht për gratë, thirrje që i drejtohet grave

Arcane Area

Zonë e fshehtë, e mistershme

As appropriate

Siç është e përshtatshme, si duhet, me vend

B

Backstroke (swimming)

Stil shpinë (në not)

Backwards-looking

Vështrim prapa (i drejtuar mbrapa)

Bad week

Javë e keqe, e pakëndshme

Bank Transfer

Transfertë bankare

Baseball

Bejsboll

Battle

Betejë, luftim, luftoj

Body work

Karroceri, skeleti i jashtëm metalik i një automjeti

Boom-Truck

Kamion me vinç

Brave to a fault

Tepër i guximshëm

Breaststroke (swimming)

Stil bretkosë (noti)

Bronco Busters

Zbutës kuajsh, kauboj

BTU (British Thermal Unit)

Njësi termike (= 252 kalori)

Built-up area

Zonë me ndërtesa

Bulletin

Buletin

Bullish Stance

Pozicion në ngritje (çmimi në bursë)

Bumper

Parakolp, prapakolp, goditjepritës (i automjetit)

Bus/Cycle Lane

Korsi, rrugicë autobusi/biçiklete

Buzz-word

Fjalë në modë

C

Calling into question

Vë në dyshim

Camera Ready Artwork

Kamera e gatshme për ilustrime

Camp (Gay)

Si femër, sjellje/veshje prej femre; prej homoseksuali

Camping site Encampment

Vend fushimi, fushim

Catch up with the spirit of the age To keep up with modern, young, advancement

Jepem i tëri pas gjallërisë së moshës; Eci me hapin e kohës

Century, 19th

Shekulli i 19-të

Certain, a – ( A certain person)

I caktuar, i fiksuar, i sigurt. – (njëfarë tipi)

CF (abbrev)

Krahasoj me

Change Gears

Ndërroj marshin

Change lanes

Ndërroj korsi

Check-in counters (airport)

Sportelet e regjistrimit/kontrollit (në aeroport)

Chicken Pot Pie (Halloween recipe US)

Byrek me plëndës pule (byrek me mish pule)

Close of the second am Ring

Zilja e dytë për t’u futur në klasë

Clutch

Kapje, shtrëngim; friksion, pedal i friksionit

College

Kolegj, universitet, fakultet

Commonplace

I rëndomtë, i zakonshëm; gjë e zakonshme

Contrary

I kundërt, në kundërshtim

Cooler eg. in a machine

Ftohës

Corn v. Maize

Gruri kundër misrit

Crawl (swimming)

Krol (not); bëj not krol

Cruise

Lundroj, dal në det; lundrim

Customer Service

Shërbimi për klientin, blerësin

Custard Pies

Tortë me krem karamel

D

Darky quips, making

Batutë e mprehtë, fjalë me thumba, lojë fjalësh

DD (Direct Debit)

Transfertë e drejtpërdrejtë e parave. (Marrëveshje e bërë me bankën, e cila lejon një palë të tretë të transferojë para nga llogaria e një personi në data të caktuara)

Defending a thesis

Mbroj një tezë, disertacion, temë shkencore

Dent (in car)

Shtypet (metali), gropë, vend i shtypur

Department

Seksion, sektor, degë; fushë

Desired salary

Rrogë e dëshiruar, e kërkuar

Desired salary to be defined

Rroga e kërkuar duhet të përcaktohet; për t’u përcaktuar

Diminished giant syndrome

Sindromë gjigande e zvogëluar

Dipped Headlights

Drita të shkurtra

Disabled parking spaces

Vende parkimi për personat e paaftë

Divers

Zhytës, palombar (emër); disa, të ndryshëm (mb)

DIY Store

Dyqani i veglave për riparime dhe ndreqje në shtëpi

Doctor’s degree dissertation (USA)

Disertacion i diplomës/gradës shkencore të Mjekut (doktorit)

Dollars

Dollarë (valutë amerikane)

Dolphin stroke (swimming)

Stil delfin (not)

Drawn into, to be

I tërhequr, i përzier, i ngatërruar; e ngatërroj (dikë në diçka)

Driver’s Licence see Provisional

Patentë makine, dëshmi aftësie

Dual Carriageway

Rrugë kryesore dykalimshe nga të dy krahët

Dull Backcloth

Sfond i mërzitshëm, i lodhshëm, i turbullt

DVLA (Driver & Vehicle Licensing Agency)

Agjensia për pajisje me dëshmi të shoferit dhe automjetit

E

Earmarked

Damkë në vesh; shenjë, tipar dallues

Economic Exploitation use for profit

Shfrytëzim ekonomik

Education Centres for Infants

Qendra edukimi për fëmijë

Effectiveness

Efektshmëri

Efficiency

Efikasitet

Enlist, to (to enrol, to inventory)

Rekrutoj, regjistroj

Entry phone

Portier elektronik, telefon i brendshëm

Essentially

Tërësisht, rrënjësisht

Establishes

Ngre, krijoj, themeloj, vendos

Every other

Çdo tjetër

Evil Empire

Perandori djallëzore/keqbërëse

Exciting Challenge

Sfidë stimuluese; emocionuese

Exemplificative

Ilustrim me shembull, shembull

Extension (telephone)

Zgjatje; telefon paralel

F

Family Credit now Working Family Tax Credit

Ndihmë financiare për familjen (Pagesë e rregullt nga shteti për familje me të ardhura më të ulëta se standarti/niveli i duhur)

Featured Products selected products/items / marked products

Prodhime të reklamuara, në plan të parë

Fish and Chip Shop

Dyqan ku shiten peshq dhe patate te skuqura

Food Allowance

Ndihmë financiare për ushqim

Food Vouchers

Bono / kupona ushqimi

Free Membership

Anëtarësim falas

Freestyle (swimming)

Stil i lirë (not)

Full Beams (headlights)

Drita të gjata

Full Rant

Flas me ton të fryrë; fjalim i fryrë, çirrje

Further Education

Arsimim i mëtejshëm, i lartë

G

Gay

Gazmor, i gëzueshëm; homoseksual

Gears

Ingranazh; marsh (i makinës)

Gestapo GEheime STAatsPOlizei (in the third Reich, the feared secret police)

Gestapo

Get the same raspberry

Tingull i parespektueshëm që krijohet me buzë (shtrembërim fytyre)

Globally (refers to the globe) see “on the whole”

Botërore; e të gjithë rruzullit tokësor

Goatee beard

Mjekër me majucë

Goes down your throat

Shkon, zbret në fyt/grykë; kur pi diçka që të pëlqen; ta ka ënda

Good knowledge of, (experience with)

Njohuri të mira në

Graduates

Diplomohem

Graduating, is

Marr diplomën; Diplomim

Greenwash

Keqinformim nga një organizatë për të prezantuar një imazh publik ambientalist të përgjegjshëm

Grip Truck (Cinema)

Makinë me pajisje skene

H

Had frozen

Kishte ngrirë

Had warned

Kishte paralajmëruar

Half-term

Gjysmë semestri; pushime në gjysmë të trimestrit

Harry said (end of quotation)

Harry tha

Have fun at work, to

Ia kalofsh mirë në punë

He set himself

I vuri qëllim vetes

Heritage

Trashëgimi

HGV (Heavy Goods Vehicle)

Kamion i rëndë

High-Lift (also called Fork-Lift)

Pirun (për ngritje ngarkesash)

High-Lift Truck

Vetëngarkues me kapës në formë cfurku

Hiring

Pajtoj (në punë); marr me qira; jap me qira

Honorary Degree

Diplomë nderimi

I

I.E. (abbrev)

Përshembull

I.e. (abbrev)

Dmth, pra, që do të thotë

Icy and isolated racial integrity

Integriteti racial i ftohtë dhe i izoluar

Ignore, to

Nuk përfill, injoroj

Impact

Efekt, ndikim i fuqishëm

Income Support

Ndihmë financiare e të ardhurave

Indoor car park

Parkim makinash në mjedise të mbyllura

Industrial Estate

Zonë industriale

Infrastructure

Infrastrukturë, elementë themelorë (të strukturës)

Interministerial Committee to reduce Government Bureaucracy

Komiteti ekzekutiv për të pakësuar burokracinë qeveritare

Internet Architecture Board

Këshilli drejtues i arkitekturës së internetit

Internet Engineering Task Force

Forca të posaçme të projektimit të internetit

Invasion

Pushtim, shkelje, ndërhyrje

It is argued

Është argumentuar, diskutuar

J

Joint (drug)

Cigare me marihuanë

Joint (prison)

Burg, godinë, vend

K

Kenya

Kenia

Kerb

Buzë trotuari

Key Stage 1 and 2

Periudha/faza kyçe 1 dhe 2

Keyword

Fjalë kyçe

Kilometres

Kilometra

L

Land Reform

Reforma e tokës

Landless

I patokë

Landless Workers Movement

Lëvizja e punëtorëve të patokë

Large Landowner

Pronar tokash të mëdha

Leading the news

Kryeson lajmet

Leaner, meaner Companies

Kompani të forta dhe të efektshme

Legacy of the Apartheid

Trashëgimia/tradita e aparteidit

Leisure Centre

Qendër aktivitetesh

LGV (Light Goods Vehicle) see HGV

Kamion i lehtë (me pesha të lehta)

Lieutenant General

Zëvendës Gjeneral

Light Waves

Dallgë/valë të lehta

Lost and found (airport)

Sende të humbura dhe të gjetura

Lost property

Pronë e humbur

Lower Divisions or Basic Divisions

Divizionet më të ulëta ose divizionet bazë

M

Make a point, used to

Bind të tjerët

Master’s degree thesis (USA) see Doctor’s degree

Temë shkencore/disertacion për gradën shkencore (master)

Member

Anëtar

Membership agreement

Marrëveshje anëtarësie

Membership increased tenfold

Anëtarësi e rritur dhjetëfish

Meritocracy

Meritokraci, elitë me meritë

Middle England

Anglia e mesme

Minor Road

Rrugë jo-kryesore

Mob of dervishes

Grumbull njerëzish/turmë dervishësh

MOT

Kontroll i Gjendjes Teknike (KGJT); Test i Ministrisë së Transportit

Multicenter study

Studim me shumë qendra

N

National Science Foundation

Fondacioni Kombëtar i Shkencave

New Age Travellers (not gipsies)

Hipitë (persona që nuk përshtaten/pajtohen me shoqërinë)

New York

Nju Jork

O

Occupation

Punë, profesion; pushtim, zënie (e shtëpisë prej banorëve)

Odds

Shanse; gjasë, mundësi

Of his age

E moshës së tij

Officials

Zyrtarët, nëpunësit; drejtuesit

One end

Një fund, përfundim; fundi

One-way system

Sistem/rrugë një-kalimëshe

On the whole

E marrë në kompleks, në pjesën më të madhe, në tërësi

Outdoor Paddle Tennis

Tenis në natyrë me lopata dore/raketa

P

Pelican Crossing see Zebra Crossing

Vendkalim i tipit Pelikan, ku kanë përparësi këmbësorët

People who live in glass houses…

Njerëz që jetojnë në shtëpi prej xhami

Photo

Fotografi

Pierce, to

Shpoj

Piercing (ears, nose, etc)

Shpim

Plateau effect

Ndikim i periudhës së qetësisë, nivelit konstant

Pledge to maintain

Premtoj/marr zotim të mbaj, vazhdoj

Post graduate level

Niveli pasuniversitar; cikli i doktoratit

Presidential Guest Speaker

Folësi i ftuar presidencial

Promotions (sale)

Shitje; Reklama; Shitje për evadim malli; Shitje me zbritje çmimesh

Prop

Mbështetëse, mbajtëse, mbështes; objekte skene; helikë

Prop Truck

Kamion me objekte skene

Provisional Drivers Licence

Patentë/dëshmi aftësie e përkohshme

Public Awareness

Vetëdije/ ndërgjegjësim i publikut

Pushchair (Stroller)

Karrocë fëmijësh

Q

Quaint Old Question

Thënie e vjetër

Quote (quotation)

Citim, citoj, citat

R

Racially radical journalism

Gazetaria radikale nga pikëpamja raciale

Rainforest

Pyll tropikal i brezit të shirave

Raised the bar

Ngre shufrën, hekurin, thuprën

Receipt

Dëftesë, vërtetim (pagese), recetë gatimi

Recycling Agency Copy

Dokumente të padëshiruara ricikluese të një agjensie

Red Potatoes

Patate të kuqe (varietet patatesh)

Reprint

Rishtyp, ribotoj

Road-roller

Rul për shtrim rrugësh

S

Sale see Promotion

Shitje, Sales promotion = nxitje e shitjeve, fushatë reklamimi malli; Shitje me zbritje çmimesh

Sane

Në rregull nga mendtë, normal; me vend, i arsyeshëm (gjykim)

Scanned, were

Ishin të skanuara

Scanned

Të skanuara

Scuttle

Iki me vrap, ia mbath; kovë qymyri; kapanxhë, baxhë

SDLP – Scottish Democratic Liberal Party

Partia Demokratike Liberale Skoceze (PDLS)

Seasoned recruits

Punonjës me përvojë

Secondary School

Shkollë e mesme

Sensibility

Ndjeshmëri, sedër, të qenët i ndërgjegjshëm

Sensitive

I ndjeshëm, delikat

Settlement

Ndreqje, rregullim, zgjidhje (e problemit); ujdi, marrëveshje

Showroom

Sallë ekspozitë

Shuttle Bus (airport)

Autobus i rregullt (që vete-vjen shpesh)

Significant

Kuptimplotë, domethënës; i rëndësishëm, i konsiderueshëm

Siren Voice

Zëri i sirenës, shtojzovalles

Skid

Shket, rrëshqet, shkarje, rrëshqitje

Socially Excluded

I përjashtuar në marëdhënie shoqërore, në shoqëri

Source Language see target language

Gjuha origjinë; burim

Southern Africa

Afrika Jugore, Afrika e Jugut

Spy Mania

Mania/dëshira e tepruar e spiunit/përgjuesit

Squander, undersell, spend

Çoj dëm, harxhoj kot (kohën, talentin); prish, shpenzoj

Stalemate

Pat (shah); e nxjerr pat (lojën); rrugë qorre, gjendje pa rrugëdalje

Stall the car

Ndal, ndaloj makinën

Stencilled

Vizatoj/shtyp me shabllon

Stiff Collars (regulated, setting his ways)

Mbaj nën kontroll

Stiff upper lips Put brave face, not show emotion, business as usual

(Buza e sipërme e ngrirë) thënie; nuk tregon asnjë lloj emocioni

Swathed in kilt and tweed

Mbështjell në fustanellë dhe stof leshi

Swerve

Shmangem, mënjanohem; kthej, pres timonin; devijoj

Synchronized swimming

Not/notim i sinkronizuar

T

Target language (see source language)

Gjuha në objektiv

Teaching profession

Mësuesi; Profesion i mësimdhënies

Teaching staff

Trupi mësimor; mësuesit

Tea-Tree Oil as cream – is very commonly used for allergies

Vaj çaji; përzierje bimësh mjekësore Krem që përdoret zakonisht për alergji

The Falls and the Ardoyne

Emra vendesh në Irlandë

The Road to Hell is Paved

Rruga për në ferr është e shtruar

Thought-provoking

Ngacmim/irritues mendimesh

To bark up the wrong tree

Drejtohem gabim (për një ankesë)

To kill the goose that lays the golden eggs

Sakrifikoj përfitimet e ardhshme për një hir të një nevoje të çastit

Tokyo

Tokio

Toot, a

Bori (makine); fishkëllimë; zhrg. E pirë rëndshëm

Top of the World, to be on

Me fletë, fluturoj

Trolleys

Karro (bagazhesh); karrocë dore; tryezë me rrota

Truce Monitors

Vëzhgues/monitor armëpushimi; i ndërprerjes së sherreve

Trying times

Periudha të pakëndshme, të rënda

Tugging their forelocks to a lot of dumb clucks

Ngre dorën në shenjë nderimi për disa persona(drejtues) budallenj

Tutor Training

Kualifikim i mësuesit privat; mësuesit kujdestar

U

Underlying

I poshtëm; themelor, thelbësor; I pashprehur qartë, i nënkuptuar

Uniform Cap

Kapelë uniforme

V

Vietnam

Vietnam

W

Warehouses, depots or factories

Magazinë, depo ose fabrika

West End Drawing Room

Dhoma e pritjes e Qendrës tregtare e turistike të Londrës (gjeog)

What a drill could do to a kneecap

Ç’mund t’i bëjë një shpim kupës së gjurit

Whisper it out of hearing of…

I pëshpëris dikujt (privatisht) me zë të ulët

White-Collar Workers (not manual labour) are expected to dress with a degree of formality

Nëpunës, punonjës zyre

White Lies

Gënjeshtër e vockël

Word Mark

Tregues i fjalës

Workforce

Fuqi punëtore

Would become

Do të bëhet

Would reply, he

Ai do të përgjigjej

Y

Yes, but

Po, por

Youth Centre

Qendra e të rinjve

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.