linguisthub logo

Albanian Glossary – Law

for Public Service Interpreting

A
ABH – Actual Bodily Harm eg. Bruises, black eyeDëmtim fizik (trupor) i vërtetë; (plagë e vogël e shkaktuar tek një person nga një veprim i bërë me qëllim nga dikush tjetër)
Absconder (runaway)Person që largohet; ikën
Absolute DischargeAnullim / pezullim i plotë; (nuk dënohesh nga gjykata për një shkelje të ligjit)
AbstractsPërmbledhje (e një shkrimi); shkëpus, veçoj; abstrakt
Abusive words and/or behaviourFjalë/shprehje fyese dhe sjellje e padrejtë
Accessory after the factBashkëfajtor pas provës
Accessory before the factBashkëfajtor para provës
Accessory to MurderBashkëfajtor në vrasje
AccompliceBashkëfajtor
AcquittalI shfajësuar; I nxjerrë pa faj
Action of indemnification for damages causedVeprim dëmshpërblimi për dëmet e shkaktuara
Act of God Force Majeure – in a contractNgjarje që ndikojnë në një kontratë që janë jashtë kontrollit të palëve
Act of ParliamentLigj / dekret i Parlamentit
Acts of WarLuftë; Pushtim/shkelje Lufte
Actus Reus (offence without intent) (see Mens Rea)Shkelje e ligjit e paqëllimshme
Accused (see Defendant)I paditur, i akuzuar
Additional Days Awarded (ADA)Ditë plotësuese të caktuara (vendim gjyqi)
Adduce evidenceSjell, parashtroj prova
AdjournmentShtyerje; azhurnim
AdjudicationGjykim, vendim, shpallje
Administratrix JudgeGjykatëse administrative
AdoptionAdoptim
Adoptive parentsPrindërit adoptues
ADR (Alternative Dispute Resolution)Zgjidhja alternativë e diskutimit
Adverse inferencesKonkluzione (përfundime) të pafavorshme, të kundërta
Advise, I must(legal jargon)Këshilloj
Advisory, Conciliation andArbitration Service (ACAS)Shërbimi këshillimor, pajtues dhe gjykues
AdvocatesMbrojtës; avokat
AffirmationPohim, vërtetim, konfirmim
AffrayZënie; rrahje (në publik)
After entry and appealPas hyrjes dhe apelim / apel
Agent Person authorised to act on behalf of anotherAgjent; përfaqësues
Aggravated AssaultGoditje, sulmim i rëndë (i kryer në rrethana rënduese)
Aggravated BurglaryVjedhje shtëpish (me thyerje) e kryer në rrethana rënduese
Aggravated GBHDëmtim fizik (trupor) i rëndë (i kryer në rrethana rënduese)
Aggravated Coercion eg. Indicted for…Detyrim, shtërngim i kryer në rrethana rënduese
Aggravated robberyVjedhje; grabitje e rëndë
Aggravated trespassingHyrje pa leje (e kryer në rrethana rënduese)
Aggravating (worsening)Rëndues; keqësues
Aggravating circumstancesRrethana rënduese
Aggressoror assailantSulmues; agresor
Aiding and AbettingNdihmues dhe bashkëfajtor
Allegation chargePadia e akuzës
AlibiAlibi
Alternative Dispute Resolution (ADR)Zgjidhja alternativë e diskutimit
AmendedPërmirësoj; ndreq; ndryshoj
Amicable ResolutionZgjidhje miqësore
Amphetamines StimulantsAmfetaminë (drogë)
Anabolic SteroidsSteroide të përvetësimit (hormone që përdoren për rritjen e muskujve)
An Act eg. Offences against the person Act 1861Ligj, dekret
An Act passed… dateLigji hyri në fuqi më datë …
An integral part of…Pjesë thelbësore e
An integral part thereinPjesë thelbësore nga kjo pikëpamje
Annulment, derogationAnulim; prishje
Antecedent historyHistori paraardhëse; ngjarje e mëparshme
Annulment, derogationAnulim; prishje (marrëveshjeje etj)
Anthrax Anthrax is the name of the bacteriaPlasje/dala e gjësë Anthrax është emri i bakteres
Anti-Fraud SquadGrup/Njësi kundra mashtrimit
Appeal Challenge a court decision, to change itApelim; apeloj
Appeal, petitionThirrje
Appeal, per saltumApelim; apeloj, lutje
Appeal by ‘case stated’Apeloj për një çështje të caktuar (deklaratë me shkrim e fakteve e parashtruar për të marrë mendimin e Gjykatës së Lartë në lidhje me një pikë të ligjit për të cilën bëhet fjalë)
Appeal on a question of lawApeloj në një pikë të ligjit
Appellant Party complaining to Superior Court of JusticeApelues
ApplicantKërkues; kandidat
Appropriate Adult Person who represents a minor or person of ill mental statePersoni i rritur i përshtatshëm
Appropriate Fine (Countermands)Gjobë e përshtatshme
Approved Bail HostelsHotel (strehë) i/e aprovuar për lirimet (nga burgu)
Approved Probation HostelsHotel (strehë) i/e aprovuar për lirimet me kusht
Arbitrage CommitteeKëshilli i Arbitërve
ArbitrationArbitrazh
Arbitrators (not Judges – one lawyer and 2 lay men)Arbitër; gjyqtar
Armoured BrigadeBrigadë, Forca të blinduara
Arraigned, (the defendants were)Hedh në gjyq; akuzoj, padis
ArraignmentLexim i aktpadisë
ArrayRreshtoj; vesh; koleksion; tabelë
Arrest (see detention) when someone is deprived of his/her libertyArrestim; ndaloj; pezullim, ndalim
Artificial Legal Person See natural legal personNjë entitet si psh një korporatë që ka një personalitet ligjor
Artificial Person see physical personNjë entitet si psh një korporatë që ka një personalitet
Ask the Court to mark the Register “satisfied”Kërkojini Gjykatës Civile të shënojë në regjistër “borxhi i shlyer”
Assault see batterySulm; goditje; rrahje
Assault, toSulm; goditje
Assault & BatterySulm; goditje; dhe rrahje
AssessorsVlerësues; ekspert
AssetsPronë, pasuri
Assigned Court to which he/she is assignedI emëruar; i caktuar në detyrë
Assistant personnel (or staff) (At police station)Personel ndihmës; asistent
Associated PenaltiesDënime; ndëshkime të lidhura me akuzën
Assured Shorthold Tenancy AgreementMarrëveshje qiraje e siguruar me afat të shkurtër
Asylum and Immigration Appeals Act 1993Ligji i Apelit të Azilit dhe Emigracionit i vitit 1993
Asylum Seeker (see Refugee)Azil kërkues
Asylum Support Appeals (done by Asylum Support Adjudicators)Apele Përkrahëse të Azileve
Attachment of EarningsMarr; mbaj (ligjërisht) nga të ardhurat
AttackSulmoj
Attempted MurderPërpjekje / orvatje për vrasje
Attendance Centre (probation)Qendër pritje, pranimi
Attendance Centre OrderUrdhër / rregull për pjesëmarrje të rregullt në Qendër
Attendance Centre Order (for drug offences)Urdhër / rregull për pjesëmarrje të rregullt në Qendër
Attorney (see Counsel, Barrister, Public Attorney)Avokat Prokuror i Përgjithshëm
Attorney General, these Public Prosecutor Audit (courtroom)Dëgjoj
Audit (accounts)Kontroll, revizion financiar
Audit BoardDrejtori e revizionit financiar
Audit Department of ExchequerDrejtori e revizionit financiar të fondeve të qeverisë
Automatic Conditional releaseLirim i menjëhershëm me kusht
AwardsShpërblime
B
Backdrop to the caseHistoria e mëparshme e çështjes
Background to the arrestHistoria (e mëparshme) e arrestimit
Bail (1)(can be conditional or unconditional)Lirim (me kusht / pa kusht)
Bail (2) (eg. to go bail for)3rd party is responsible for his/her appearance in courtDorëzanë; hyj garant
Bail, on (3) Freeing one against his/her promise to appear in CourtNxjerr me dorëzani; garant
Bail (4) – Bail BondDorëzanë; hyj garant (shumë parash e paguar për lirim)
Bail AccommodationBanesë për lirim (me / pa kusht)
Bail HostelHotel për lirim (me / pa kusht)
Bailee Person to whom goods are entrusted by bailantDepozitues; ruajtës i sendeve të lëna në ruajtje
BailiffPërmbarues; administrator prone; ndihmëssherif
BailmentDorëzanë; hyj garant
Bailor one who entrusts goods to a baileePerson që i jep sende për të ruajtur, depozituesit
Ballot Selection of juryE hedh në votë
BankruptcyFalimentim
Bankruptcy, assets inPronë; pasuri të mbetura nga falimentimi
Bankruptcy OrderUrdhër falimentimi
BarbituratesBar gjumi; veronal
Barrister (in EN Law) appointed by Solicitor to represent the accused in courtAvokat
Battery see assault and assault / batteryGoditje, rrahje
Before the CourtPara trupit gjykues
Behaviour (threatening, abusive, insulting)Sjellje
Benefits Agency (BA) (DSS dept. responsible for the administration of benefits)Agjensia e Përfitimeve
Benefit paymentPagesë përfitimi
Beyond Parental ControlPërtej kontrollit prindëror
Beyond reasonable doubtPërtej dyshimit të arsyeshëm
Biased eg. With the subject of the trialI anshëm; që mban anë (gjykatës)
BillFaturë; projektligj
Bill of IndictmentAktpadi e shkruar siç i paraqitet jurisë
Binding Over Order (bond between an offender and the court)Lidhja me Urdhërin
Black iceNgricë, shtresë e hollë akulli mbi xhade
BlackmailKërcënim, shantazh
Body work (car)Karroceri
Board of DirectorsKëshilli i Drejtorëve
Breach of duty of careShkelje / thyerje e detyrës së përkujdesjes
Breach of LicenceShkelje e Liçensës
Breach of OrdersShkelje / thyerje e urdhërave
Breach of procedure before the courtShkelje e procedurës para trupit gjykues
Breach of professional or official secretShkelje / thyerje e sekretit profesional ose zyrtar
Breach ProceedingsProcedura e shkeljeve
BreathalyserPajisje për matjen e sasisë së alkoolit
Breath testTesti / analiza e frymëmarrjes
Brown Book with implementation of the Woolf ReformsLibri i Kaftë
BuggeryRaport anal; marrëdhënie anale
Burden of Proof (Onus Probandi) Duty to prove one’s causeDetyrim për të provuar të drejtën
BureauZyrë; byro
Burglary Trespass with intent to an offence eg. StealingVjedhje shtëpish (me thyerje)
By defaultHumbas për mosparaqitje; nuk paraqitem në afat (në gjyq)
By law enactedMiratuar / dekretuar nga ligji
By order ofMe urdhër të / nga
BywaysZonë e njohur pak; rrugë anësore, e rrahur pak
C
Cabinet, the (UK)sin. Council of MinistersKabineti; Këshilli i Ministrave
Call centreQendër telefonatash
Came into effectHyri në fuqi; zbatim
Cannabissee hashishKanabis
Capital offenceShkelje e rëndë e ligjit
Card DeactivationMosfunksionim i kartës
Career judgesGjykatës karriere
Care OrderUrdhër kujdesi
Care PlanPlan kujdesi
Care ProceedingsProcedura kujdesi
Case at issueÇështje në diskutim
Caution(doesn’t go in criminal record if admits small offence and has no previous)(see citation)Paralajmërim
CaveatParalajmërim i kushteve ose kufizimeve
Caveat EmptorParimi që blerësi duhet të kontrollojë cilësinë dhe përshtatshmërinë e mallit para blerjes
CCTV (close circuit television)Kamera Televizive me Qark të Mbyllur
Central reservation(on motorways)Rezervime qendrore
Certificate of DestitutionVërtetim i mungesës së mjeteve (burimeve) të jetesës
Certificate of satisfactionVërtetim i shlyerjes së borxhit (pagesës)
Challenge the array see ArraySfidim i (grupit të) jurisë
Chambers (Court 1,2,3)Dhomë; zyrë avokati / gjykatësi
Chambers, inNë zyrë
ChanceryGjykatë civile (për çështje pronësie); 2) Seksioni i Lordit Kancelar në Gjykatën e Lartë
Charged (to be)Found guilty by evidence, police informs of law broken and reads the rightsAkuzohet; paditet
Charging Order (see receiving order)Urdhër i Akuzës
Chartered CorporationKorporatë e miratuar
ChattelPasuri e tundshme
Chief Constable Can also be called Superintendent or CommissionerShef i Policisë (zonës)
Chief EditorKryeredaktor
Chief InspectorKryeinspektor
Chief Officer of Police (to testify as a properly interested person can be either the Chief Constable or officer in charge of investigation)Shef Policie
Child Assessment OrderUrdhër për vlerësimin e fëmijës
Child BenefitPërfitimet e fëmijës
Child Curfew Scheme Under 10’s can’t be in public places after certain hoursSistemi / skema e kufizimit të orarit të fëmijës
Child destructionAbort (veprimet / aktet që shkaktojnë vdekjen e fëmijës gjatë shtatzanisë)
ChildminderKujdestar fëmijësh
Child Protection CommitteeKomiteti për mbrojtjen e fëmijëve
Child Protection RegisterLibri i mbrojtjes së fëmijëve (libër i fëmijëve në rrezik)
Children Act 1998Ligji i Fëmijëve i vitit 1998
Child Support Agency (CSA)Agjensia e përkrahjes së fëmijëve (merret me femiljë që janë larguar nga familja dhe nuk e përkrahin atë)
CID – Criminal Investigation Department (UK)Departamenti i hetimit të krimeve
Circuit JudgeGjykatës që shkon në gjykata të ndryshme Gjykatës që kanë përvojë 10 vjeçare në Gjykatë të Lartë
Citation (1)Citate
Citation (2) Official + Recorded warning instead of going to court (see caution)Thirrje në gjyq
Citizens Advice Bureau (CAB)Agjencia / Zyra e Këshillimit të Qytetarëve
City CouncilKëshilli i Qytetit
Civil CommotionRrëmuja / trazira civile
Civil Division of the Court of AppealDivizioni Civil i Gjykatës së Apelit
Civil Liability InsuranceSiguracion i Përgjegjësisë Civile
Civil Matters Disputes, wrongs (not criminal)Çështje civile
Civil Procedure Rules (CPR) Brown Book, which replaced The Green and White booksRregulla të Procedurës Civile
Civil ServantNëpunës Civil; Nëpunës shteti / shtetëror
Civil Service, theShërbim Civil; administratë shtetërore
Civil SuitPadi Civile
Claimant (petitioner)Deklaruesi
Claim formFormular kërkesë (pagese)
Claim for PaymentKërkesë për pagesë
Claim for PossessionKërkesë për zotërim
ClaimsKërkesa
ClauseNen; artikull
Clerk to the Justicessee RegistrarSekretar gjyqi
Closing speech (or closing argument)Fjalimi i mbylljes
Coalition Against CrimeKoalicioni kundër krimit
CocaineKokainë
Codes of Practice (Police)Kodet Ligjore
Collision Rear-end Head-on Side-impactNdeshje; përplasje
Combination Order Under supervision 12-36 months and do 40-100h unpaid community workUrdhër Kombinimi (Punë e detyrueshme për shtetin)
CommencementFillim
Commission for Racial EqualityKomisioni për barazimin ndërracial / racor
Commit to Hospital (eg. Mental)Dërgoj / dërgim në spital
Commit to PrisonDërgoj në burg
Commit for TrialDërgohet për gjykim
Commit for Trial (the defendant)Dërgohet në gjyq
Committal Proceedings Magistrates decide if the case goes before a juryProcedura e dërgimit
Committal (for trial)Dërgim në gjyq
Common AssaultSulm; agresion
Common LawLigj i Përgjithshëm
Commonwealth British Republic (1649-60)Komonuelthi Britanik (vendet e ish-Perandorisë Britanike) Republikë; federatë
Communal Estate (between husband and wife)Prona (të mira materiale) të përbashkëta
Communal estate acquired after marriagePronat e përbashkëta të fituara / siguruara pas martesës
Community Sentences Probation, Community Service and Supervision orders (eg. Attend a Centre)Vendime / dënime në Shërbim të Komunitetit
Community ServiceShërbim i Komunitetit (punë shoqërore pa pagesë)
CompensationKompensim
Compensation for exemplary damagesKompensim për dëme të jashtëzakonshme
Compensation for aggravated damagesKompensim për dëme të rënda
Competitive systemSistem konkurrues
Complementary lawLigj Plotësues
ComplyZbatoj; pajtohem me
ConcealingFsheh; mbaj të fshehtë
Conclusion (of trial or case)Përfundimi
Concurrent SentenceVendim i njëkohshëm / bashkërenduar
Conditional Bail What’s expected pending appearance in courtLirim me kusht
Conditional discharge similar to absolute discharge on condition not to re-offend within 3 yearsLëshim me kusht
ConfessionRrëfim; pranim
ConscriptionRekrutim
Consecutive SentenceVendime të njëpasnjëshme
ConsentPëlqim; miratim
Consistent with the provisions of ArticleNë përputhje me kushtet e Nenit
Constable see plain-clothes constableOficer / polic i thjeshtë
Constitutional LawLigji i Kushtetutës
Constitutional TribunalGjykata Kushtetuese
Consumer GuideUdhëzues / manual për përdoruesin
Contact Order, a under Children ActUrdhër kontakti
ContemptPërbuz; përçmoj
Contempt of courtMungesë bindjeje / respekti ndaj ligjit
Contract Legally enforceable agreement between 2 personsKontratë; Marrëveshje
Contracting StateShteti Kontraktues
Contrary toNë kundërshtim me
Contributory negligenceFaji i vetë viktimës; Kompensim gabimesh
Controlled Drug eg. Cannabis, under the Misuse of Drugs ActDroga të kufizuara nga ligji, për sa i përket përdorimit dhe mbajtjes
ConventionsKonventa
Convention territoryTerritori i Konventës
Conveyance transfer of ownership or propertyTransferim i pronës
ConveyancerPersoni që kryen transferimin
Convicted accused, aFajtor i akuzuar
CopyrightE drejta e autorit
CoronerHetues; mjek ligjor
Coroners’ CourtHetuesi
CorroborateVërtetoj; konfirmoj
Council of Auditors and/or ExchequerKëshilli i Financierëve dhe/ose i Fondeve të Qeverisë
Council on TribunalsKëshilli që raporton funksionimin dhe këshillon mbi procedurat e gjykatave më të rëndësishme administrative
Council TaxTaksë Këshilli
Council Tax BenefitPërfitimi i Taksës së Këshillit
Counsel Barrister who represents people in court (see Barrister and Attorney)Këshilltar; avokat
Counsel for the Defencesee ProsecutionKëshillim për mbrojtje
Counsel’s FeesTarifa e Këshilluesit
Count 1, 2 and 3 (eg. Charged on counts 1 and 2)Aktpadi / padi 1, 2 dhe 3
CounterchargeKundër akuzë
CounterclaimKundërkërkesë
CountermandsKundër urdhër; urdhër anulimi
County Court(Civil Law)Gjykatë Civile
Coup (coup d’état) Seizure of GovernmentGrusht shteti
Court BondParatë që mbahen nga gjykata
Court clerkNëpunës gjykate
Court Costs see legal costsShpenzimet ligjore
Court Fee (or issue fee)Tarifa; çmimi i gjykatës
Court interpreterPërkthyes i Gjykatës; Përkthyes për Gjykatën
Court is in sessionGjyqi është në zhvillim
Court of AppealGjykata e Apelit
Court MartialGjyq Ushtarak
Court SealVula e Gjykatës
Court SecretarySekretar gjykate
Court Session (Hearing)Sesion gjyqi (dëgjim)
Court’s Indictment Divisionsee Grand JuryDivizioni për Aktpadinë e Gjyqit
CrècheÇerdhe fëmijësh
CreedBesim, kredo
Crime Act prejudicial to community Punishment – fine or prisonKrim
Criminal CaseÇështje penale
Criminal complaint see to press chargesAnkesë penale
Criminal Damage ActLigji i Dëmit Kriminal
Criminal Legal Aid (for people accused of crimes)Ndihmë Ligjore Kriminale
Criminal Injuries Compensation BoardKomiteti Drejtues i Kompensimit për Dëmtimet Kriminale
Criminal Justice Advisory BoardKomiteti Këshillues i Drejtësisë Kriminale
Criminal Justice and Public Order Act 1994Ligji i Drejtësisë Kriminale dhe i Rendit Publik i vitit 1994
Criminal recordDosje, regjistrim kriminal
Cross ExaminationRipyetje e dëshmitarit
Cross-examination by DefenceRipyetje e dëshmitarit nga Mbrojtja
Cross PurposesMosmarrëveshje
Crown CourtGjykata e Lartë (i pandehur me aktpadi)
Crown Prosecution Service (CPS)Shërbimi i prokurorisë qeveritare (për çështje kriminale)
Crown ProsecutorProkuror i qeverisë (për çështje kriminale)
Curfew OrderUrdhër shtetrrethimi (për orë të caktuara)
Custodial SentenceDënim me burg
CustodianshipKujdestari (e një fëmije)
Custody OfficerOficer i administrimit të personit të arrestuar
Custody Record Custody clock also startsRegjistër administrimi i një arrestimi
Customer service department (Insurance Co.)Departamenti i shërbimit të klientëve
Cycle tracksKorsi / rrugë për çiklistët
D
Day CareKujdestari; çerdhe
DD (Direct Debit)Transfertë e drejtpërdrejtë (Marrëveshje e bërë me bankën, e cila lejon palën e tretë të transferojë para nga llogaria e një personi në datat e caktuara)
DebenturesDëftesë pagimi dogane
Debt RecoveryKthim i borxheve
DecreeDekret
Decree Absolute in UK – demanded 6 weeks after Decree Nisi dateDekret absolut
Decree-LawDekret-Ligj
Decree NisiDekret i kushtëzuar (i divorcit, supozimit të vdekjes)
Decree Order (sin. Ministerial order)Urdhër Dekreti
Defamation (Tort)Përgojim; shpifje
Defect ConscriptionDezertoj rekrutimin
DefectiveMe të meta; i mangët
DefectsDefekte; dezertoj, braktis
Defendant or Respondent (Person sued or charged) (see Accused)I pandehur, i paditur
Defence & Counterclaim formsFormularë Mbrojtjeje dhe Kundërkërkese
Defraud, toMashtrim; zhvas
DeliberateI paramenduar
DeliberationShqyrtim, diskutim; maturi, kujdes
DelinquentFajtor; keqbërës
Demand see PetitionKërkesë
Demand or claimKërkesë ose deklaratë
Demise Damages (insurance policy – suffering inconvenience and psychological disorders)Dëmtimet e pronës së dhënë me qira
DenunciationDenoncim; kallëzim; kërcënim; paralajmërim
Departmental Standard see Ministerial RegulationStandarde Departamenti Rregullore Ministrie
DeportationDëboj; deportoj
Dereliction of Duty Indicted for… neglect, etcNeglizhencë në punë; lë pas dore
Desecrating (the corpse)Përdhosje
DestituteI varfër; skamës; nevojtar
DetaineesTë ndaluarit; arrestuarit
Detective Chief Inspector (Plain clothes officer, works for CID – same rank as a Chief Inspector for the Police Force)Kryeinspektor detektiv
Detective Constable (Plain clothes officer, works for CID – same rank as a Constable for the Police Force)Oficer detektiv
Detention (see arrest) keeping of a person for investigationNdalim
Detention CentreQendra ndalimi, arresti
DeterrenceFrenim; zhbindje
DilatoryI ngadaltë; i avashtë
Dilatory TacticsTaktika të ngadalta
Diminished responsibilityPërgjegjësi e zvogëluar / pakësuar
DirectionDrejtim
Director of Public Prosecutions, theDrejtor i Prokurimit Publik
Discharge Absolute/conditional dischargeLëshim
Discharge (2)Anuloj; pezulloj
Discharge ReportRaport anulimi; Lëshimi
Discharged (depends on context)Liruar, dalë
Discharged for summons eg. Drinkdriver gave blood and has to return for resultsLirim me kusht për t’u kthyer në stacion të policisë
Disciplinary HearingDëgjim disiplinor
Disciplinary ProceedingsProcedurë disiplinore
Disclosure of documentsHapje; prezantim i dokumentave (të një çështje)
Discontinuance Letter when no further action will be takenLetër mosvazhdimi (ku nuk ndërmerren procedura të mëtejshme)
Discretionary Conditional ReleaseLëshim me kushte të lira për të vepruar
DiscretionsZgjedhje; liri veprimi; maturi
Discrimination (on grounds of race, sex, disability)Diskriminim
Dismembering (Slicing)Copëtoj; ndaj
Dismiss, toNuk pranoj të shqyrtoj (një çështje); ndalimi i procedurave
DismissalMospranim për shqyrtim; heqje; pushim
Dismissal Letter see resignation letterLetër Dorëheqjeje
DisobedientI pabindur
Disobey a court orderNuk i bindem urdhërit të gjykatës
DispatchNis, dërgoj; kryej
DisputeKundërshtim; zënkë
Dispute, a claimKundërshtoj
Dispute, beyondPa dyshim; pa diskutim
Disputes liability and amount claimedKundërshtoj përgjegjësinë dhe shumën e deklaruar/ kërkuar
Disqualified from drivingI skualifikuar nga drejtimi i automjetit
DisseisinFsheh, nuk tregoj; shtirem
District CourtGjykata e Rrethit
Divorce Counselling Session (or Therapy Session)Sesion Këshillimi për Divorcin / Shkurorëzimin
Divorce proceedingsProcedurat e divocit; ndarjes; shkurorëzimit
DNA (desoxiribonucleic acid)ADN (acid dezoksiribonukleik)
DNA TestingAnaliza ADN (acid dezoksiribonukleik)
DockBankë e të pandehurit
Document Exchange (DX)Shkëmbim Dokumentash
Domestic, aShtëpiak
Domestic ViolenceDhunë familjare
Doping (Sports)Drogë, narkotik
Draft EvasionShmangie e rekrutimit
Draft Law A Bill (see also White Paper) see Bill Plan / DraftLigji (për ligjet e ardhshme)
Draft letter of intentLetër plani e qëllimit
Driver’s LicencePatentë e Shoferit; Dëshmi Aftësie
Drove off (made their escape)U larguan
Drug AddictI dhënë pas drogës
Drug Smuggling (Trafficking)Trafikim i drogës
Drugs (soft / hard)Drogë
Drunk and IncapableI pirë dhe jo në gjendje
Drunk DrivingDrejtim automjeti në gjendje të pirë
Drunk & Disorderly (D & D)I pirë dhe i padisiplinuar
DSS (Department of Social Security)Departamenti i Sigurimeve Shoqërore
DSS Fraud Dept.Departamenti për Mashtrimet ndaj Sigurimeve Shoqërore
DungeonBirucë, dhomë e nëndheshme
DuressDetyrim; burgim
Duty of careDetyrë përkujdesjeje
Duty SolicitorAvokat / jursit në shërbim / detyrë
Duty to Co-habitDetyrim për bashkëjetesë
DVLA (UK) (Driver & Vehicle Licensing Agency)Agjensia e Linçensimit të Shoferëve dhemAutomjeteve (ALSA)
E
EcstasyEkstazi (drogë)
Education social worker (or Welfare officer)Punonjës social i arsimit
Either Way Offences Trial either in the Crown Court with jury or in the Magistrates CourtShkelje ligjore në çfarëdo mënyre
Electronic tagging To monitor an offenders’ movements whilst on bailVëzhgues (përgjim) elektronik
EmbankmentBreg i pjerrët; rrethim; mbrojtje me muraturë
EmbezzlementPërvetësim; vjedhje; shpërdorim
EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs & Drug AddictionQendra Evropiane e Vëzhgimit për Drogën dhe Drogimin
Emergency AccommodationBanesë për raste urgjence
Empanelled (assembled) the jury was empanelledPërzgjedh (jurinë); vë në listë
EmployeeI punësuari
EmployerPunëdhënësi
Employers’ OrganisationsOrganizata e Punëdhënësve
Employment Appeal TribunalGjykata e Apelit për Punësim
Employment Protection (Consolidation) Act 1978Ligji i Mbrojtjes (Përforcimit) së Punësimit i vitit
1978
Employment TrainingPërgatitje / kualifikim i punësimit
EnactMiratoj; dekretoj; urdhëroj
EnactmentsMiratime; dekretim ligji
End of ContractFundi i kontratës
End of questioningFundi i pyetjeve
Endorsement (1) (to add something to a document)Nënshkrim, vërtetim; shkruaj (një koment) në një dokument
Endorsement (2) (to transfer to another a right)Transferim pronësie
EnforceableI detyrueshëm, i imponueshëm
Enforcement ProceedingsProcedura të detyrueshme
Equal Opportunities CommissionKomisioni i të Drejtave të Barabarta
Equal Pay Act 1970Ligji i Pagesës së Barabartë i vitit 1970
Establish (a service) see setting upNgre, krijoj, themeloj
EstoppelNdaloj, pengoj
Estoppel by JudgementNdalim nga gjyqi; vendim gjyqi (ndalon një person të mohojë të vërtetën, vendosur nga gjykata)
Ethnic MinoritiesMinoritetet Etnike
Ethnic originOrigjinë etnike
European Court of Human RightsGjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
European Convention of Human RightsKonventa (Kuvendi) Evropiane e të Drejtave tëNjeriut
EvidenceProvë; fakt
Evidence (give evidence in court)Dëshmi; dëshmoj
Evidential Test Enough evidence to convict or take to courtTest i mbështetur në prova; dëshmues
Examination in chiefPyetjet kryesore të dëshmitarit (nga pala që e ka thërritur, për të dhënë dëshmi në mënyrë që të përkrahë çështjen e tyre)
Exceptional Leave to RemainLeje e Jashtëzakonshme për të Qendruar
Execution against goodsZbatim i ligjit kundër mallrave, ngarkesës
Exemption CertificateÇertifikatë imuniteti; përjashtimi, shkarkimi nga një detyrim
Ex-gratia paymentPagesë (e bërë nga detyrimet morale)
Exhaust Emission OffencesShkelje e ligjit për lëshim tymi (gazi) nga skapamentoja Kundërvajtje për nxjerrje tymi nga tubi i shkarkimit (skapamentoja)
ExhibitProvë materiale
Ex parte (now Without Notice) see Inter partesNë interes të një pale
ExpirySkadim, mbarim afati see renunciation + withdrawal
Express declaration, to make anShpreh një deklaratë
Extended SentenceDënim; Vendim i shtyrë, i zgjatur
Extenuating/Mitigating CircumstancesRrethana lehtësuese / zbutëse
Eye-witnessDëshmitar okular
F
Fair hearing, aGjykim (i çështjes në gjyq) i drejtë; i paanshëm
Families AnonymousFamilje anonime
Family Court Welfare ReportRaport i mirëqenies për gjykatën e çështjeve familjare
Family Mediation ServiceShërbim ndëmjetësues për familjet
Far fromNdryshe nga ç’është; e kundërta
Fast Track Appealssee Tier Track SystemApelim me metodë të shpejtuar
Fast Track claimsÇështje me metodë të shpejtuar
Fatal crash (car)Përplasje vdekjeprurëse (aksident)
Faulty Goods(Contract & Consumer Law)Mallra me të meta
Fear of PersecutionFrikë e persekutimit
Federal or State LawLigji Federal ose Shtetëror
FeesTarifë; çmim
Female defectiveDefekt femëror
Fill that gapNdreq një të metë; mbyll një të çarë
Financial Insufficiency CertificateÇertifikatë mungese financiare
Fines and associated penaltiesGjobat dhe gjobitjet shoqëruese
FingerprintsShenjat e gishtave
First refusalsee inferred refusalPërparësi; prioritet; (privilegji për të vendosur nëse të pranosh apo refuzosh diçka, para se t’i ofrohet të tjerëve)
Fixed Penalty NoticeShënimi i gjobitjeve të përcaktuara
Fixed Term SentenceDënim me kohë të caktuar
Flashing Amber lightDritat (sinjalet, fenerët) e verdha vezulluese (pulsoj)
Flying Squad of State PoliceForca të ndërhyrjes së shpejtë të policisë shtetërore (për vjedhje)
FME – Force Medical ExaminerMjek policor epror
Food AllowanceNdihmë financiare për ushqim
Food VouchersBono; kupona ushqimi (për të blerë ushqim)
FootpathsRrugë kalimtarësh; vendkalim anës xhadesë
Force Majeure (contract) see Act of GodForcë Madhore (ngjarje që ndikojnë në një kontratë që janë jashtë kontrollit të palëve)
For court use onlyVetëm për përdorim të gjyqit
Forensic (relating to courts)Mjekoligjor; medikolegal
Forensic medicineMjekësi ligjore
Foreseen (scheduled by)Parashikoj
Forfeit surrender something as a penaltyGjobë; pagesë (si dënim); konfiskim; humbas
FormMënyrë; metodë
Foster Familysee adoptive parentsFamilje birësuese (në kujdestari)
FosteringKujdesem për; birësoj
Fostering CentreQendër kujdesjeje (edukuese)
Fraud Obtaining something by unfair or wrongful meansMashtrim; pandershmëri
Fraud (person)Mashtrues; njeri me identitet të rremë
Freehold ownershipPronësi me të drejtë trashëgimi
Full Beams (Headlights)Drita të gjata
Further Training (depends on context)Kualifikim i mëtejshëm
Further Training CourseKurse të mëtejshme (të tjera) kualifikimi
Further Vocational TrainingKualifikim profesional i mëtejshëm

G

Gangs

Banda

Garnishee Proceedings

Procedura e mbajtjes së parave / pronës (së borxhliut)

Garnishee Order

Njoftim / urdhër për mbajtje page a prone (të borxhliut)

GBH – Grievous Bodily Harm eg. Serious cuts, knife wounds, etc

Dëmtim fizik (trupor) i rëndë

Gearbox

Kutia e shpejtësisë

General Provisions

Kushte të përgjithshme

Genuine belief

Besim i vërtetë; i sinqertë

Government Bill see Bill

Projektligj qeverie

Grand Jury (US)

Juri e posaçme; juri paraprake

Graphological tests (to see if the signature in a cheque is falsified)

Analizë grafologjike (e karakterit nëpërmjet shkrimit)

Grazing

Bar; kullotë; gërvisht; zhvoshk (lëkurën)

Green Book The County Court Rules

Libri Jeshil (libri i rregullave për gjykatat civile)

Green Form Scheme

Tarifë e caktuar për këshilla ligjore

Gross Indecency

Marrëdhënie seksuale midis dy meshkujve

Gross negligence

Pakujdesi e rëndë; serioze; e dukshme

Gruesome

I tmerrshëm; i frikshëm; indinjues

Guarantee agreement on 1st demand

Marrëveshje e garantuar në kërkesën e parë

Guardian ad Litem (now Litigation friend)

Kujdestar fëmijësh

Guilty Pleas

Deklarohem fajtor

H

Habeas-Corpus (A prerogative writ directed to a person who detains another in custody, it commands him to produce that person before the court)

Urdhër për sjelljen (e të pandehurit) para trupit gjykues; E drejtë e daljes në gjyq

Habitual residence test (performed at the Benefits Agency)

Testi i zakonshëm për banimin

Harassment

Ngacmim; rënie në qafë; shqetësim

Hard Shoulder

Korsi rezervë (në autostradë)

Harmful Publications

Publikime; botime; shpallje të dëmshme

Hashish see cannabis

Hashish

Hazard Warning Lights

Sinjale paralajmëruese rreziku (ndizen të katër njëherësh)

Head of Service

Kryesuesi / kryetari i shërbimit

Head of State

Kryetar shteti; Mbreti; Mbretëresha

Health and Safety at Work Act 1974

Ligji i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë i vitit 1974

Health and Safety at Work Regulations 1992

Rregullorja e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë e vitit 1992

Health Visitor

Infermiere shtëpie

Hearing

Dëgjim; seancë shqyrtimi; gjykim

Hearsay (not allowed in court)what someone else has been heard to say

E mbështetur në fjalë të dëgjuara

Held on Remand

Mbaj në burg; mbaj të arrestuar

Her Majesty’s Stationery Office (HMSO)

Zyra e Artikujve të Shkrimit të Madhërisë së Saj (e cila boton dokumenta qeveritare dhe legjislacione)

Heroine

Heroinë; personazh kryesor femër

HGV – Heavy goods vehicle

Kamion – maunë; (HCV) kamion tregtar i rëndë

High Commissioner

Përfaqësues i Lartë

High Court

Gjykatë e Lartë

High Court will quash the Magistrate’s decision

Gjyakta e Lartë do të hedhë poshtë (shfuqizojë) vendimin e Gjykatës së shkallës së parë

Highway Code

Kodi i Qarkullimit Rrugor; Rregullore e Qarkullimit Rrugor

Highway ramp

Degëzim për hyrje në autostradë

Home circumstances report

Raport i rrethanave shtëpiake dhe familjare

Home Leave

Leje shtëpie (lejim i përkohshëm nga burgu në shtëpi)

Homeless Unit

Njësia e personave të pastrehë

Home Office see IND

Ministria e Punëve të Brendshme

Home Office Drugs Prevention Initiative

Iniciativa e Ministrisë së Brendshme për parandalimin e drogës

Homologation period

Periudhë aprovuese

Hooked on drugs

I droguar, narkoman (i dhënë pas drogës)

Hospital Order (on the grounds of mental disorder)

Urdhër spitali (shtrim i detyrueshëm në spital)

House of Commons

Dhoma e Komuneve; Dhoma e Përfaqësuesve në Parlament

House of Lords

Dhoma e Lordëve; Dhoma e Lartë

Housing Benefit

Përfitime; Ndihma për strehim / banesë

Hostel

Hotel; strehë; azil; konvikt

Hung Jury

Juria nuk është në gjendje të marrë vendim

I

Identification Parade

Paradë; demonstrim; ekspozim identifikimi

IdentiKit and Photofit

Skicë e përafërt (e fytyrës) dhe përshtashmëri fotografike

Idle dispute (or an idle lawsuit)

Kundërshtim në lidhje me punësimin

Immediate Imprisonment

Burgosje / Burgim i menjëhershëm

Immigration Rules

Rregullat e Emigracionit

Immigration Appeal Tribunal

Gjykata e Apelit të Emigracionit

Immigration & Nationality Directorate

Drejtoria e Emigracionit dhe Nënshtetësisë

Import Declaration

Deklarim i mallrave të importit

Imposition of Sanctions

Fillimi i masës ndëshkuese

Imprisonable offence

Shkelje e ligjit me futje në burg

In camera (now In Private) Public not allowed in

Privatisht; me dyer të mbyllura; në zyrën e gjykatësit

Incest

Incest

Incitement to incite someone else to commit a crime

Nxitje; shtytje

Income Support

Përkrahje financiare e të ardhurave

Inconsistencies

Kontradiktë (e pohimeve); çrregullsi

IND (Immigration and Nationality Directorate) (part of the Home Office)

Drejtoria e Emigracionit dhe Nënshtetësisë (pjesë e Ministrisë së Brendshme)

Indecent Assault

Mësymje me qëllim përdhunimi; Sulm i pahijshëm

Indecent Displays

Paraqitje, shfaqje e pahijshme

Indecent Exposure

Veprime të turpshme në vende publike

Indecent Photographs

Fotografi të pahijshme

Indemnity Professional Insurance

Siguracion profesional i zhdëmtimit; siguroj nga dëmtimi

Independent Contractors

Kontraktues të pavarur

Indictable Offences

Krim (për të cilin arrestohesh)

Indicted for Murder

Akuzuar / paditur për vrasje

Indictment (Doc. containing concise statement of crime or offence)

Padi; aktpadi; akuzë

Industrial Dispute

Debatim pune (midis punëtorëve dhe punëdhënësit)

Industrial Training Act 1971

Ligji i Kualifikimit të Punës i vitit 1971

Industrial Tribunal (now Employment Tribunal)

Gjykata e Punës (çështje të punës)

Infanticide

Vrasje foshnje; foshnjëvrasës

Inferred refusal

Përparësi; prioritet; (privilegji për të vendosur nëse të pranosh apo refuzosh diçka para se t’i ofrohet të tjerëve)

Information desks

Zyrë informacioni

Informed Consent

Miratim; pëlqim i bazuar në fakte

Inhuman or degrading treatment

Trajtim çnjerëzor ose degradues

Injunction (refraining someone from doing something or going into a certain area)

Vendim gjyqësor; ndalim me ligj

Injunction (2)

Urdhër

Inland Revenue

Të Ardhurat Kombëtare (Zyra e taksave)

Inland Revenue (department)

Departamenti i të Ardhurave Kombëtare

Inmates

Bashkëvuajtës; i burgosur

Inmates (in Hospital)

Pacient (spitali psikiatrik)

In private see In Camera

Privatisht; me dyer të mbyllura

Inquest (an inquiry not a trial, but in the presence of a jury)

Hetim; hetim gjyqësor; juri

Inspection

Inspektim

Inspector (Police Force)

Inspektor; oficer policie

Instrument of Conveyance

Dokument ligjor i transportimit; mjetit të transportit

Insulting words / behaviour

Fjalë fyese; sjellje ofenduese

Intellectual Property

Pronë; pasuri jomateriale (si rezultat i krijimtarisë)

Intensive Training Course

Kurs i përshpejtuar kualifikimi

Inter Alia (Amongst other things)

Ndër të tjera; ndërmjet të tjerash

Interim Care order

Urdhër i përkohshëm kujdesi

Interim disqualification(from driving)

Skualifikim i përkohshëm

Inter partes (now On Notice) see Ex parte

Në interes të një pale

Interview Room(at Police Station)

Dhomë intervistash

In the public interest

Në interes të publikut

Intimate Samples eg. Blood, urine, saliva, DNA

Mostër / mostra personale (për analiza)

Inventory

Inventar; mall gjendje (në magazinë); listë artikujsh

In witness whereof, granting is requested

Kur plotësohet një kërkesë, duhet të jetë prania e dëshmitarit

ISDD (Institute for the Study of Drug Dependence)

Instituti për Studimet e Vartësisë së Drogës

Issue Proceedings

Procedurat e çështjes

It was lodged a deed of aggravation of the decision not granted at the beginning

Është paraqitur një dokument në kundërshtim me vendimin që nuk është njohur që në fillim

J

Joint order see Combination order

Urdhër i përbashkët

Judgement by (in) default to try (to judge or sentence) in absence of the parties

Vendimi i gjyqit në mungesë të

Judgement Creditor

Personi që merr paratë si rezultat i gjykimit

Judgement Debtor

Borxhli në bazë të vendimit

Judgement for Plaintiff

Vendim gjyqi për paditësin

Judgement of the Court of Justice see operative part of judgement

Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë

Judgement set aside

Vendimi anulohet; hidhet poshtë

Judge’s order

Urdhër i Gjykatësit

Judge’s room

Dhoma e gjykatësit

Judicial Action

Veprim gjyqësor

Judicial Opinion

Opinion gjyqësor

Judicial Proceeding

Procedurë gjyqësore

Judicial Record

Regjistër; dosje; gjendje gjyqësore

Judicial Review

Rishikim; shqyrtim gjyqësor

Jurisdiction for execution

Juridiksion për ekzekutim

Juror’s Interview Selection

Përzgjedhja e anëtarëve të jurisë me intervistë

Jury Summoning Officer

Oficeri Ftues; Ftuesi

Jury Summons

Fletëthirrje; thirrje në gjyq

Jury was empanelled

Juria është përzgjedhur

Justice Department

Departamenti i Drejtësisë

Juvenile Court

Gjykatë për të Rinjtë

K

Kerb

Cep trotuari

Kerb-Crawling

Ngas makinën ngadalë në skaj të rrugës për të joshur një kalimtar ose për kërkim për prostituta

Key questions

Pyetje kyçe

Keyworker

Nëpunës kryesor

Knobbling (Contamination) Jurors contaminated with the case beforehand

Ndërhyrje me jurinë për të marrë rezultatin që dëshiron

L

Lack of proof

Mungesë prove

Land Ancillary to a building

Tokë vartëse e një ndërtese

Landlord

Pronar (zotërues banesash)

Lands Tribunal

Gjykatë për çështje të tokës

Law Centre

Qendër ligjore; Qendër ligjore këshilluese

Lawful excuse

Shfajësim ligjor

Law Lord

Persona ligjorë të emëruar perë të vendit për të vazhduar funksionet ligjore të Dhomës së Lordëve (deri në 11 persona)

Law & Order

Ligji dhe Rendi

Law of Tort

Ligji i të drejtës civile

Lawsuit see Judicial Proceeding

Çështje; gjyq; proces

Lay Magistrates

Gjykatës jo i kualifikuar nga ana profesionale

Laymen

Laik; njeri jo i zanatit; anëtar publiku

Leading Questions Questions made in cross-examination

Pyetjet kryesuese

Learning disability

Paaftësi përvetësimi

Leasehold ownership

Pronësi; pronë e dhënë me qira

Leasing contract

Kontratë qiraje

Leave to Appeal

Leje për të apeluar

Leave to enter

Leje për të hyrë

Leave to remain

Leje për të qendruar

Legal Advice

Këshillë ligjore

Legal Adviser

Këshillues; këshilltar ligjor

Legal Aid

Ndihmë ligjore / juridike falas

Legal Aid (a form of)

Ndihmë ligjore falas

Legal Aid (a form of) (now Community Legal Service)see Criminal Legal Aid

Shërbimi i Ndihmës Ligjore

Legal Aid Board (is now The Legal Services Commission)

Komisioni i Ndihmës Ligjore

Legal Authorities

Autoritet; organ ligjor

Legal Charges

Padi; akuzë ligjore

Legal Costs see court costs

Shpenzimet ligjore

Legal Entity

Entitet ligjor

Legal Executive

Ekzekutues ligjor; administratë ligjore

Legal Instrument

Dokument ligjor

Legal Person see artificial legal person

Një entitet si psh një korporatë që ka një personalitet ligjor

Legal Personnel

Personel ligjor

Letter of Attorney or Power of Attorney

Kompetencë e përfaqësuesit ligjor

Letter of Claim Sent by Claimant to Defendant

Letër kërkesë

Level of Alcohol in the blood

Niveli i alkoolit në gjak

Lewd Behaviour

Sjellje e turpshme

Liability in Tort

I prirur për keqbërje; akt të dënueshëm

Liable to Duty

I nënshtrohet pagesës së taksave

Libel By means of writing, print or broadcasting

Shpifje; botoj shpifje (kundër dikujt)

Licence (Authorization to do an act, which couldn’t otherwise be)

Lej; liçensë; patentë

Licence Endorsed

Liçensë me nënshkrim

Licensing Act 1964

Ligji i Liçensës së trajtimit të pijeve alkoolike i vitit 1964

Life Licence

Liçensë jete (nga burgu)

LIFERS

I dënuar me burgim të përjetshëm

Life Sentence(or Life Imprisonment)

Burgim i përjetshëm

Liquidated contracts

Kontrata të likuiduara

Litigation Parties before court are answerable for case conduct

Çështje gjyqësore; dalje në gjyq

Litigation Friend see Guardian ad litem and Next Friend

Kujdestar (fëmijësh ose personash me çrregullime mendore)

Local Authority

Autoritet / organ lokal

Lock-out

Mbyllje e fabrikës (nga pronari)

Lodge a Complaint

Paraqes një ankesë

Lodge an appeal (or case)

Paraqes një apel

Logger

Sharrëxhi; makinë për ngarkim trupash

London Police (the square mile police)

Policia e Londrës (Metropolitane)

Lord Chancellor (add footnote: this is the highest judicial authority in England)

Kryetari i Dhomës së Lordëve; Lordi Kancelar (autoriteti më i lartë ligjor në Angli)

Lord of Appeal in Ordinary

Persona ligjorë të emëruar perë të vendit për të vazhduar funksionet ligjore të Dhomës së Lordëve (deri në 11 persona)

Loss of amenities

Humbje e lehtësirave; pajisjeve

Loudspeaker

Altoparlant

Lower Courts

Gjykatë e shkallës së ulët

LSD

LSD; Drogë e fuqishme

M

Magistrates

Gjykatës

Magistrates Court

Gjykata e Shkallës së Parë

Maintenance

Mirëmbajtje; mbajtje (e familjes)

Majority verdict, a see unanimous verdict

Vendim i shumicës (i pjesës më të madhe)

Malice aforethought

Paramendim

Manager

Drejtues; mbikqyrës

Manslaughter

Vrasje pa paramendim

Manslaughter (aggravated) see murder

Vrasje e kryer në rrethana rënduese

Manslaughter (involuntary)

Vrasje e pavullnetshme; e paqëllimshme

Manslaughter (involuntary) (aggravated)

Vrasje e paqëllimshme e kryer në rrethana rënduese

Manslaughter (negligence)

Vrasje e pakujdesshme

Manslaughter (voluntary)

Vrasje me dashje

Manslaughter (voluntary)(aggravated)

Vrasje me dashje e kryer në rrethana rënduese

Maritime Tribunal

Gjykata për çështje detare

Marriage Certificate

Çertifikatë martese

Matrimonial Property Law

Ligji i pasurisë martesore

Maximum Sentence

Dënim; burgim maksimal

May lead to a conviction

Mund të çojë në dënim

May yet be

Akoma mund të jetë

Meal Voucher see Vouchers

Bono, kupona ushqimi

Mediation

Ndërhyrje; ndërmjetësim

Mediators

Ndërmjetës; ndërmjetësues

Memo (between Judges)

Shënim; memorandum

Mens Rea Offence with intent, guilty state of mind (see Actus Reus)

Shkelje e ligjit e qëllimshme

Mental Defectives

Të meta mendore (me të meta mendore)

Mental Health Review Tribunal

Gjykata Shqyrtuese e Shëndetit Mendor

Metropolitan Policensee London Police

Policia Metropolitane

Military Coup

Grusht shteti ushtarak

Military Tribunal

Gjykatë Ushtarake

Milord (or your lordship)

Imzot

Ministerial Decree

Dekret Ministror

Ministerial Order see Decree order

Urdhër Ministror

Ministerial Regulation see Departmental Standard

Rregullore Ministrore

Ministerial Resolution

Rezolutë; vendim Ministror

Minor bruising

Shenja të vrarash; mavijosje të vogla (të parëndësishme)

Minor fractures

Thyerje të vogla

Minor offences

Shkelje të një shkalle më të ulët

Misrepresentation

Paraqitje e ndryshme (që krijon përshtypje të gabuar)

Misrepresenting

Paraqes ndryshe (që krijon përshtypje të gabuar)

Misuse

Keqpërdorim

Misuse of Drugs Act 1971

Ligji për Keqpërdorimin e Drogës i vitit 1971

Mitigation speech made by defence after verdict or guilty plea

Zbutje, lehtësim

Mitigating circumstances see extenuating circumstances

Rrethana lehtësuese

Mode of Trial Decision to try case either by magistrates or jury

Mënyra e gjykimit

Money judgment (or award of costs)

Gjykimi i parave

Money laundering

Pastrim i parave

Moral damages

Dëmtime morale

Mortgage

Hua; hipotekë

Mortgage Application Form

Formular aplikimi për të marrë hua

Mortgage Lender

Dhënës i huasë; kreditor

Mortgagee (Lender)eg. Bank, etc

Kreditor

Mortgager (Borrower)

Debitor; marrësi i huasë

MOT Certificate

Çertifikatë e Kontrollit të Gjendjes Teknike (Ministria e Transportit)

MOT Test

Test i Kontrollit të Gjendjes Teknike (nga Ministria e Transportit)

Motion (proposal)

Propozim; mocion

Motion to Dismiss

Propozim për të mos pranuar shqyrtimin e një çështje; Propozim për të pushuar (nga puna)

Motoring Offences

Shkelje / Kundërvajtje trafiku

Motor Insurers’ Bureau

Shoqëria / Zyra e Sigurimeve të Makinave

Motorway Control Policeman

Polic kontrolli i trafikut të autostradës

Mugging

Sulm; Plaçkitje

Multi track claims (UK)

Mënyra të ndryshme të procedurave të kërkesave

Murder (see attempted murder)

Vrasje, vras

Mushrooms

Këpurdha; rritet me shpejtësi (qyteti); mbijnë si këpurdha (shtëpitë)

Mutatis Mutandis

Me ndryshimet e nevojshme (në krahasimin e dy ose më shumë çështjeve)

Mute by visitation of God

Memec / i heshtur nga prania e Zotit

Mute of malice (to stand)

Gjendje mendore e pafajshme

My learned friend (how Defence and Prosecutor refer to each other in court sometimes)

I nderuar shok; i ditur; i mësuar (titull ku avokati mbrojtës dhe prokurori i drejtohen njëri-tjetrit në gjykatë)

N

NACRO (National Association for the Care and Rehabilitation of Offenders)

Shoqata Kombëtare për Kujdesje dhe Riedukim të Shkelësve të Ligjit

Narcotics Anonymous

Grup diskutimi për personat narkotik

NASS (National Asylum Support Service)

(NASS) Shërbimi Kombëtar i Përkrahjes së Azilit

National Insurance Contributions

Pagesë për Sigurimet Shoqërore

NI Contributions deduction

Zbritja e Pagesës për Sigurimet Shoqërore

NI Exemption Certificate

Çertifikatë Përjashtimi ndaj Sigurimeve Shoqërore

National Insurance Number

Numri i Sigurimeve Shoqërore

National Police Training

Kualifikimi (Përgatitja) i Policisë Kombëtare

National Standards

Standarde kombëtare

Natural Disasters

Fatkeqësi / Katastrofë natyrore

Natural Legal Persons see artificial legal person

Një entitet si psh një korporatë që ka një personalitet ligjor

NAYPCAS (The National Assoc. of Young People’s Counselling and Advisory Service)

Shoqata Kombëtare e Shërbimit të Këshillimit dhe Konsultimit për të Rinjtë

Needy, the

Nevojtar, varfanjak

Neighbourhood Watch Schemes

Plane për ruajtje të lagjes; Sistemi i ruajtjes së lagjes

Next Friend (now Litigation Friend)

Person që merr pjesë në gjyq për t’i ardhur në ndihmë një personi në gjyq (mban shënime ose jep këshilla)

New Age Travellers

Hipitë (persona që nuk përshtaten / pajtohen me shoqërinë)

No case to answer

Nuk është çështje për t’u përgjigjur (nuk është e nevojshme të përgjigjet i pandehuri ose për shkak të argumentimit ligjor të pamjaftueshëm apo të mungesës së provave të bazuara në fakte)

Non-Custodial Sentences eg. probation

Jo-dënim me burg

Non-fatal Offences against the person GBH, ABH, Wounding

Krime jo-vdekjeprurëse kundra një personi

No fixed abode

Nuk ka një banesë të fiksuar; të përcaktuar

No plea

Pa kërkim, justifikim; Nuk deklarohem

Notary Public, a In the UK is a civil lawyer who verifies signatures and authenticates documents

Noter (Avokat civil që vërteton firma dhe dokumente vërtetimi)

Not Guilty

I pafajshëm

Not Guilty Pleas

Nuk deklarohet fajtor; nuk pranon fajin

Notice A requisition or formal notification, of someone’s intention

Paralajmërim, Lajmërim, njoftim

Notice of Entitlements

Shënime mbi të drejtat; Lajmërim për të drejtat

Notice of termination employer <> employee giving advance warning to terminate a contract (see resignation and dismissal letter)

Paralajmërim për mbarim (kontrate)

Notice to Detained Person

Shënime për personin e ndaluar (e arrestuar)

Notice to quit

Njoftim nga i zoti i shtëpisë për t’i dhënë fund marrëveshjes së banesës

No Valid Consent

Miratim i pavlefshëm

NRPSI (National Register of Public Service Interpreters) (NRPSI)

Regjistri Kombëtar i Përkthyesve të Shërbimeve Publike

NSPCC

NSPCC (Shoqata Kombëtare për Ndalimin eAkteve Mizore ndaj Fëmijëve)

Nuisance (Private or Public) Interference of one’s right to enjoyment

Gjë e papëlqyer; telash, ngatërresë; njeri i bezdisur

Null and void

Pa forcë ligjore; pa vlerë; pa rëndësi; i padobishëm

Number plate

Targë; numër targe

O
Oath-takingPërbetim; betohem
Obiter Dictum A saying by the way, by a judge giving his decisionThënie / Mendim dytësor; (jo thelbësore në lidhje me vendimin)
Obscene PublicationsPublikime të papërshtatshme
Occasional Owners (or holders)Zotërues / pronar për raste të veçanta
Occupation (of a Country)Zotërim; pushtim
Occupational DiseasesSëmundje profesionale
OffencesKundërvajtje, keqbërje, shkelje ligji, krime, fyerje, sulme
Offences triable on IndictmentShkelje që lejojnë provë në padi (Gjykata e Lartë)
Offended partyPala ofenduese, e fyer
OffenderShkelës i ligjit; kriminel
Offending behaviourSjellje ofenduese
OfficerNëpunës, oficer
Official lettersLetra zyrtare; dokumenta zyrtare
Old BaileyGjykata e Lartë që merret me çështje serioze në Londër
Old-style committalProcedurë e dokumentave në Gjykatën e Shkallës së Parë për ta dërguar çështjen në Gjykatë të Lartë
OmbudsmanFunksionar i ngarkuar për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve
On (upon) one’s OathBetohem solemnisht
On Licence see ParoleI liruar para kohe për sjellje të mirë
Onus Probandi (burden of proof)Përgjegjësia për të provuar / vërtetuar
Open PrisonBurg i hapur
Opening speechFjalimi i hapjes
Operative part of judgement see Judgement of the Court of JusticeDokument që deklaron vendimin / rezultatin e gjykatës
OpiatesOpiat; bar që përmban opium; bar gjumësjellës
OppressionShtypje; tirani
Order (Directive)Urdhër (drejtues)
Order in Council see Decree OrderUrdhër Dekreti
Order of the CourtUrdhër Gjyqi
Order to retake the driving testUrdhër për të dhënë përsëri provimin për marrjen e dëshmisë (patentës)
Ordinary proceedingsProcese të zakonshme; masa të zakonshme
Outworkers (Social Services)Punëtor fortifikimesh të jashtme (që nuk punon në zyrë)
OverruleHedh poshtë
OverturnRrëzoj; përmbys
Oversee, toMbikëqyr; drejtoj
Overstayer, anPerson që rri më shumë se ç’duhet

P

PACE – Police & Criminal Evidence Act 1984 (rules of practice for Police – what they can / can’t do)

Ligji i Dëshmisë Policore dhe Penale

Pandering

Ndihmoj; përmbush; kënaq dëshirat e

Panel

Listë e jurisë; juri; grup pjesëmarrësish

Paralegal

Që ka të bëjë me aspektet ndihmëse të ligjit

Parental responsibility agreement

Marrëveshje përgjegjësie prindërore

Parking Offences

Kundërvajte parkimi

Parliamentary order

Urdhër parlamentar

Parole Licence

Leje e lirimit me kusht

Parole (now Released on Licence)

Lirim me kusht

Particulars of claim

Të dhënat e kërkesës; çështjes

Particulars of an insurance policy

Të dhënat e një parimi të sigurimeve

Parties in a contract

Palët pjesëmarrëse në një kontratë

Pass Judgement

I jap dënimin dikujt

Passive aggressive

Qëndresë / rezistencë pasive

Passport photographs

Fotografi për pashaportë; fotografi pashaporte

Paying-in book

Libër depozitues

Payment Slip / bank giro credit

Skedë pagese / kredi bankare elektronike

Peaceful Picketing

Rrethim paqësor (me grevistë)

Peers (eg. Judgement by Peers)

Per (titull fisnikërie)

Penal Affairs Consortium

Bashkëpunim i Çështjeve Penale

Penalty

Dënim; ndëshkim; gjobitje

Penalty, applicable

Gjobitje; dizavantazh; (sport) penallti

Penalty Points

Pikë ndëshkuese; gjobitjeje

Pending Suit

Proces (padi) i mbetur pezull, i pazgjidhur

Per Se By itself (taken alone)

Në vetvete; prej vetiu

Periodic penalty payments

Pagesa periodike të gjobitjes

Perjury False swearing,false statement under oath

Dëshmi e rreme

Persecution

Persekutim; përndjekje

Persistent Offenders

Shkelës të ligjit të pandreqshëm

Personal Favouritism

Privilegj / favorizim personal

Personal Injury Litigation

Çështje gjyqësore e plagosjes personale

Petition see Demand, Countercharge, and Reply

Peticion; kërkesë; lutje

Petition for Bankruptcy

Paraqes kërkesë për falimentim

Petitioner

Kërkues; lutës

Physical disability

Paaftësi fizike

Physical Person see legal person

Një entitet si psh një korporatë që ka një personalitet ligjor

Pickpocket

Hajdut xhepash; xhepist

Pimp

Person që kontrollon prostitutat dhe gjen klientë për to, duke marrë një përqindje të fitimit të tyre

Plain Clothes

Rroba civile

Plain-clothes Constable

Oficer / Polic me rroba civile

Plaintiff The one who starts a claim

Paditës

Plea

Deklarim; lutje; kërkim

Plea & Directions

Deklarimi dhe Urdhërat

Plead Guilty

Pranoj fajin; deklarohem fajtor

Pleading a Defence Argument against a claim

Kërkoj / argumentoj mbrojtjen

Pleadings

Deklarime (të palëve në gjyq)

Plead Not Guilty

Nuk pranoj fajin; deklarohem i pafajshëm

Point of Law

Pikë ligjore; argument ligjor

Points of Initial Claim

Pikë / argument i kërkesës fillestare

Police Detention, in

Në arrest / ndalim policor

Police Forces

Polici; forca të policisë

Police Headquarters(or Police Station)

Qendër e Policisë; stacion / rajon policie

Police Informer

Informator / informues i policisë; mbledhës informacioni për policinë

Police Officers

Oficerë policie

Police Powers

Kompetencat e policisë

Police Powers to stop & search

Kompetencat e policisë (fuqia ligjore) për të ndaluar dhe kontrolluar

Police Protection (Children Act)

Nën mbrojtjen / ruajtjen e policisë

Police Report

Raport policor

Political Affiliation

Lidhje politike; anëtarësi politike

Port of Entry

Pikë hyrjeje (në një shtet); pikë doganore; porti i hyrjes

Possession (for own use)

Zotërim; posedim

Possession (to supply drugs) For own use + to sell

Zotëroj; posedoj

Possession (of property)

Pronësi

Possession case

Çështje zotërimi

Possession Summons

Fletëthirrje për zotërim

Post Mortem

Pas vdekjes; autopsi

Posts (at their…)

Post; vend pune; detyrë

Poverty Affidavit (to receive legal aid)

Dëshmi të ardhurash / burimesh finaciare

Practice Directions Rules of practice (not laws)issued by High Court judges

Rregullat e praktikës / punës

Pre-action conduct of litigation

Drejtime / udhëzime të para padisë të çështjes gjyqësore

Pre-Action Protocols

Protokolle para padisë (protokolle për të shpejtuar pjesët e para të procesit gjyqësor)

Precatory letters

Letër kërkese; (deklaratë me kusht për një dhuratë nga dhuruesi)

Precautionary measure (or protective measure)

Masë parandaluese

Precedent A case used as authority for its legal principles

Precedent; rast i mëparshëm; rast i ngjashëm (vendim i një gjykate i përdorur për të marrë të njëjtin vendim në çështje vijuese)

Prejudice, to

Paragjykoj; predispozoj

Prejudicial (prevent) eg. Conflicts with the provisions

I dëmshëm; dëmtues

Preliminary Demand not granted

Kërkesa paraprake nuk pranohet

Preliminary Hearing 1st stage of Court case

Seancë paraprake

Pre-nuptial agreement

Marrëveshje para martesore

Pre-sentence Report (PSR) Written by the Probation Officer or a Social Worker

Raport para dënimit; para vendimit

Preside over a case

Drejtoj / kryesoj një çështje

Presiding Judge

Gjykatës kryesues

Press Charges (Police)

Ngre padi

Presumption (near to proof of fact) Inference as to the truth of a fact admitted to be true

Supozim; hamendje; pandehmë

Prevailing legislation (Legislation in force)

Legjislacioni ekzistues; në përdorim

Prima Facie Case At first appearance case with evidence in support

Çështje e bazuar (në pamje të parë)

Prison Sentence

Dënoj me burgim

Prison Service

Shërbimi i burgjeve

Privy Council

Këshill i Kurorës (mbretërore)

Proactive, to be

Rregulloj; kontrolloj (një situatë)

Probate Tax

Taksë për homologim

Probation

Kohë / periudhë prove; lirim me kusht

Probation Care

Kujdes për të liruarit me kusht

Probation Centre

Qendër për të liruarit me kusht

Probation Officer

Mbikëqyrës gjyqësor; mbikëqyrës i të liruarit me kusht

Probation Order

Urdhër gjyqësor (i lirimit me kusht)

Probation Service

Shërbimi i lirimit me kusht

Probation Emergency Support

Përkrahje e lirimit me kusht në raste urgjente

Proceedings

Masa; akte; procesverbale; seancë; diskutime

Proceeds of sale

Paratë e mbetura nga pagesa e shpenzimeve

Professional Indemnity Insurance

Siguracion profesional i zhdëmtimit; siguroj nga dëmtimi

Professional Illnesses

Sëmundje profesionale (sëmundje si rezultat i profesionit që ndjek)

Prohibited Steps Order

Urdhër i ndalimit të veprimeve (veprime të ndaluara nga gjyqi)

Prohibition Order, a under Children Act

Urdhër Ndalimi

Properly interested person

Personi / pala e interesuar (që ka të drejtë ligjore)

Prosecution, the

Palë paditëse; akuzë; ndjekje penale; padi

Protection of Social and Welfare Rights

Mbrojtja e të Drejtave Shoqërore dhe të Mirëqenies Sociale

Protective Authorization

Autorizim për qëllime mbrojtjeje; autorizim mbrojtës

Protocol

Protokoll

Provision of… (contracts)

Kusht; dispozitë; klauzolë

Provisional Licence

Liçensë / patentë provizore (e përkohshme)

Provisional Warrant (or protective order) see precautionary measure

Urdhër i përkohshëm

Public Administration Brackets

Grupime Administrate Publike

Public Attorney

Përfaqësues ligjor shtetëror

Public Funds

Fonde shtetërore

Public Meetings

Takime / mbledhje publike (për të diskutuar çështje të rëndësishme)

Public order Act 1986

Ligji i rendit publik i vitit 1986

Public Prosecutor

Prokuror i Shtetit; prokurori

Q

Quality Charter

Premtim i kompanisë në lidhje me mallin dhe shërbimin në një standard të rënë dakort

Queen’s Bench Division of the High Court

Shpërndarja e Gjykatës së Lartë

Question of law

Çështje e ligjit (një pikë e caktuar)

Questioning

Pyetje; marr në pyetje

Quid Pro Quo

Kompensim; si kompensim për

R

Race Relations Act 1976

Ligji i Marrëdhënieve Ndërraciale i vitit 1976

Racial Aggravation

Acarim ndërracial

Racial Equality Council

Këshilli i Barazisë Ndërraciale

Racial Harassment

Ngacmim racial

Racial Hatred

Urrejtje raciale

Random Checks

Kontrolle të rastit

Ransom

Shpërblesë; haraç

Rape see statutory rape

Përdhunim

Ratio Decidendi Reason for decision or principle upon cause decision

Arsyeja për të vendosur (parimi ligjor mbi të cilin gjyqi merr një vendim)

Real defence

Mbrojtje e vërtetë (e bazuar në fakte)

Rear end collision see collision

Përplasje e pjesës së pasme

Reasonable care

Kujdes i arsyeshëm

Reasonable endeavours

Përpjekje / orvatje të arsyeshme

Reasonable grounds (to believe)

Arsye me bazë

Reasonable opinion

Opinion / mendim i matur; me vend; i arsyeshëm

Rebut Dispute to disprove evidence

Kundërshtoj; hedh poshtë; rrëzoj

Receiving Order

Urdhër marrës

Recklessness (can also be negligence)

Pamaturi; moskujdesje; moskokëçarje

Recognizance

Angazhim; dorëzani; garanci (në para)

Recorder in Court (also called logger)

Avokat i caktuar si gjykatës; sekretar gjyqi; (amer) ndihmësgjyqtar

Recovery Order (1) Children Act

Urdhër ligjor që kërkon kthimin e fëmijëve

Recovery Order (2)

Urdhër kthimi (fitim me gjyq i një prone / zhdëmtimeve)

Redemption Ransom, buy back mortgage estate or rent charge

Riblerje; shpengim; nxjerrje nga pengu

Reductionism

Reduktim; rënie

Redundancy see dismissal

Shkurtim; nxjerrje në papunësi

Re-enacted

Rikrijoj; rivë në fuqi (një ligj)

Re-examination

Rishqyrtim; ripyetje (e dëshmitarit)

Refuge see Women’s Refuge

Vend strehimi për gra / vajza të keqtrajtuara nga meshkujt

Refuge (2) see emergency accommodation

Strehë; strehim

Refugee (Because of persecution, war, etc) (see Asylum Seeker)

Refugjat; i ikur

Refugee Council

Këshilli i Refugjatëve

Refugee Status

Status refugjati

Regional delegation (Extension Centre)

Delegim rajonal

Registered letter or recorded post

Letër rekomandé ose postë / postim rekomandé

Registrar of the court

Sekretar gjyqi

Regulations

Rregulla; rregullore

Regulatory conditions

Kushtet rregulluese

Regulatory requirements

Kërkesat rregulluese

Rehabilitation of the offender

Riedukimi / riabilitimi i shkelësit të ligjit

Reinstatement

Rikthim në pozitë

Release on Bail

I lëshuar / liruar me kusht

Release on licence (used to be called Parole)

Lirim me kusht

Release without delay no evidence found against that person

Liroj pa vonesë

Remand, on Imprisonment until court hearing see commit for trial

I arrestuar; në paraburgim

Remand in Custody

Mbaj në burg

Remand on Bail

Liroj përkohësisht me shpërblesë

Remand for Report

Detyroj të pandehurin t’i nënshtrohet një raporti shoqëror

Remission

Falje (e borxheve); shlyerje; lehtësim; pakësim

Removal of political asylum seekers that over-stay

Heqje; largim

Rent Assessment Committees

Komisione të Vlerësimit të Qirasë

Rent Management

Administrim qiraje

Renunciation see expiry + withdrawal

Heqje dorë; mospranim

Re-offence

Shkelje e ligjit përsëri

Reparations

Zhdëmtim; dëmshpërblim

Repeal

Shfuqizoj (ligjin); anuloj (vendimin)

Reply (to countercharge)

Kundërpërgjigjem; kundërpadi

Request for Asylum

Kërkesë për azil

Residence Order, a under Children’s Act

Urdhër Banimi; qëndrimi

Residential Association

Shoqëri e një zone banimi (organizatë që kontrollon qiradhënien)

Resignation Letter

Letër dorëheqjeje

Res Ipsa Loquitur (Rule) The facts speak for themselves

Faktet flasin vetë

Re-Solv (The Society for the Prevention of Solvent and Volatile Substance Abuse)

Shoqëria për ndalimin e përdorimit të tretësve haluçinantë dhe substancave të avullueshme

Respite Care

Kujdes çlodhjeje; pushimi

Respondent

I paditur

Restriction order

Urdhër kufizimi

Retribution

Ndëshkim; shpagim

Review Core function of Crown ProsecutionService – To assess Evidence

Rishikoj; kaloj në shqyrtim

Right of Abode

E drejtë banimi (në një vend të huaj)

Rights and Duties

Të Drejtat dhe Detyrat

Riot

Trazirë; rebelim

Riot Act

Urdhëroj t’u jepet fund trazirave; qortoj ashpër

Road studs (Cat’s eyes)

Shenjë reflektuese në mes të rrugës

Road tax

Taksa e rrugës

Road Traffic Accidents (tort of negligence)

Aksidente të Qarkullimit Rrugor

Road Traffic Act 1988

Ligji i Qarkullimit Rrugor i vitit 1988

Robbery Theft with the use of threat

Vjedhje; grabitje; plaçkitje

Royal Court of Justice (Strand)

Gjykata e Lartë e Drejtësisë (gjykatë e lartë civile)

Rule

Rregull; urdhër; vendim; sundoj

Ruled (by court)

Vendosur; shpallur

Rules of procedure

Rregullat e procedurës

S

Safety writ

Urdhër gjyqësor sigurie (në lidhje me çështje të sigurisë)

Sanction

Leje; lejim; miratim; sanksion; masë ndëshkuese

Sanctions and Supervision Schemes

Planet e miratimeve dhe drejtimeve

Sergeant (Police Force)

Rreshter

Savage Attack

Sulm i egër; mizor

Scale / Rate of Remuneration

Shkallë / kategori e shpërblimit

Schedule (1)(formal list)

Program; plan; orar; afat; listë; tabelë

Schedule (2)(Appendix to an Act)

Shtojcë

Schedule (3) (list of tasks to be performed within certain times)

Programoj; planifikoj; caktoj; përpiloj orarin

Scheduled by (foreseen)

Planifikuar; parashikuar

SCODA (The Standing Conference on Drug Abuse)

Këshill i Rregullt për Abuzimin e Drogës (diskutojnë çështje në lidhje me abuzimin e drogës)

Scope, within the

Aftësi; mundësi; kompetencë

Search Warrant

Urdhër kontrolli; bastisjeje

Section 17 of Children’s Act

Neni / paragrafi 17 i Ligjit të Fëmijëve

Section 5 of…

Neni / paragrafi 5 i …….

Section 34 Contact Order

Paragrafi 34 i Urdhrit të Kontaktit

Secure Training Centre

Qendër kualifikimi profesional e sigurtë; Qendër stërvitore e sigurtë

Securities

Sigurim; ruajtje; letra me vlerë

Sedition

Rebelim; (nxitje për) kryengritje

Seizure see writ of attachment

Konfiskim; sekuestrim

Self confessed

Rrëfehem; pohoj fajin

Self-defence

Vetëmbrojtje

Self-employedsee sole trader

I vetëpunësuar

Senior Operative

Punonjës i lartë

Sensory disability

Paaftësi ndijimore; shqisore

Sentence Gets criminal record

Vendim; dënim

Sentence Expiry Date (SED)

Data e mbarimit të afatit të dënimit; parashkrimit të dënimit

Sentencing Judge

Gjykatës që jep dënimin

Served on the…date on legal papers

Dorëzuar; paraqitur

Setting up (a service) see establish

Krijoj; themeloj; nis

Sex Discrimination Act 1975

Ligji i Diskriminimit Seksual i vitit 1975

Sexual Assault

Sulmim / përdhunim seksual

Sexual Harassment

Ngacmim seksual

Sexually molested / abused

Ngacmuar / keqtrajtuar nga ana seksuale

Sexual Offences Act 1956

Ligji i Krimeve Seksuale i vitit 1956

Shelter Accommodation see Refuge

Banesë strehimi

Shock Force

Forcë / fuqi tronditëse

Shopkeepers

Dyqanxhi; tregtar

Simple Possession

Zotërim i thjeshtë (sasi e vogël droge për përdorim personal)

Single article

Artikull i veçantë

Slander(defamatory language used against someone)

Përgojim; shpifje (kundër dikujt)

Small Claim

Çështje të vogla

Small Claims Court

Gjykatë e çështjeve të vogla

Small Claims Track

Ndjekje të çështjeve të vogla

Snifable

Që i merr erë; nuhas; marr / nuhas drogë

Social reinsertion (reintegration into society)

Rikthim në shoqëri

Social Security Appeal Tribunal

Gjykata e Apelit e Sigurimeve Shoqërore (ndihmës sociale)

Social Welfare

Sigurime shoqërore

Sole Trader see self-employed

Tregtar / shitës i vetëm

Solicitor see Barrister

Avokat; noter

Solicitor General, the

Zëvendës-prokuror i përgjithshëm

Solicitation

Kërkesë; ofertë

Solicit, to

Kërkoj; i drejtohem me kërkesë

Solvent Addicts

Njeri i dhënë pas nuhatjeve të tretësve

Specialist Squads & Units

Skuadra dhe Njësi Specialistësh (profesionistësh)

Squad (brigade, force)

Skuadër; togë; grup

Squatters

Pushtues i tokës së tjetrit; banor i paligjshëm

Stalk, to

Ndjek; gjurmoj

Standard of Proof

Shkalla / standardi për të provuar të drejtën

Stare Decisis Abiding by judicial Precedents

T’i përmbahesh gjërave të vendosura

Start an action

Nis / filloj / ndërmarr një veprim

Start of activity

Fillim i aktivitetit

Stateless

Pa shtetësi

Statement

Deklaratë; dëshmi

Statement of Expenses

Deklaratë / faturë shpenzimesh

Statement of Means

Deklaratë e fitimeve; gjendjes së llogarisë

Statement of Special Educational need

Deklaratë e nevojës së arsimimit të veçantë

Statement of Truth

Deklaratë e së vërtetës

State of Siege

Gjendje rrethimi; rrethim

State the Case

Paraqes materialet

Station Master (or S. Manager)

Shef stacioni

Station Officers civilians working at the Police Station

Shef rajoni policie

Statute Law

Ligj i shkruar; dekret

Statutory maximum

Maksimum i parashikuar nga ligji

Statutory Instrument

Shtim ligjor; shtesë ligjore

Statutory interest for late payment

Interes i ligjshëm për pagesa të vonuara

Statutory Rape

Rrëmbim / përdhunim i një të mituri

Stipendiary Magistrate

Gjykatës me pagë; i paguar

Subject of… (eg. Appeal)

Në varësi të; i nënshtrohet; i bindet

Subject matter

Çështje e varur; në varësi të

Subject matter of the claim

Çështje në varësi të kërkesës

Sub Judice

Në konsideratë gjyqësore (prandaj ndalohet të diskutohet publikisht)

Subsection

Ndarje e paragrafit; nenit

Subrogation (form, declaration, clause)

Zëvendësoj

Substance Abuse

Keqpërdorim lënde; substance

Sue To bring an action or civil law suit against a person

Padis; hedh në gjyq

Suicide Pact

Marrëveshje / pakt vetëvrasjeje

Summary Offences

Shkelje / krim i lehtë (i dënueshëm me gjobë etj)

Summary Proceedings

Veprim i shpejtë (pa shumë formalitete)

Summary Procedure(or Interim Measure)

Procedurë e shpejtë (pa shumë formalitete)

Summary Trial Trial at Magistrates Court

Gjyq / proces gjyqësor i shpejtë; i përmbledhur

Summing-up The judge’s summing-up

Bëj përmbledhjen e fakteve

Summoned to appear

Thërras në gjyq për t’u paraqitur

Summons

Thirrje

Summons at court

Fletëthirrje; thërras në gjyq

Summons at court and for distraint

Fletëthirrje për në gjyq dhe për sekuestrim

Superintendent

Shef i rajonit të policisë; oficer policie

Supervised Suspended Sentence

Dënim me kusht i kontrolluar

Supervision

Mbikëqyrje; kontroll; drejtim

Supervision order Under 16’s working with Social Workers

Urdhri i Kontrollit (mbikëqyrjes)

Supervision Plan (Probation Order) from Probation Service

Plan i mbikëqyrjes

Supreme Court of Judicature

Gjykata e Lartë e Gjykimit (dhënies së drejtësisë)

Surety other person will vouch for his attendance in court

Garanci; siguri; dorëzanë

Suspended Sentence

Dënim me kusht; pezullim i ekzekutimit të dënimit

Swindle

Mashtroj; mashtrim; vjedhje; zhvatje

Swindler

Mashtrues; batakçi

Sworn In

Vë në be; vë të betohet; e bërë me betim

System Manager

Drejtues sistemi (ka përgjegjësi për kompjuterin kryesor)

T
Tagging see electronic taggingEtiketë; ndjek; citat; parullë; pajisje elektronike e vënë tek dikush ose diçka për qëllime vëzhgimi
Tax FavoursZbritje tatimesh
Tax Payers Reference NumberNumër Referimi për Paguesit e Tatimeve
Tax returnRikthim i tatimeve
Technical ExpertEkspert teknik
Temporary Leave to RemainLeje e përkohshme për të qëndruar
Temporary PossessionZotërim i përkohshëm
Temporary ReleaseLirim, lëshim i përkohshëm
TenantBanor, qiramarrës, qiraxhi
Term of ImprisonmentKohë / periudhë burgimi
Theft Act 1968Ligji për vjedhjen i vitit 1968
Theft of Public FundsVjedhje e fondeve shoqërore
The issues in disputeProbleme, çështje në diskutim
Tier Track System (County Court – UK) Small Claims – Fast Track – Multi Track –Sistem grupimi i niveleve të ndryshme Kërkesa në sasi të vogla Çështje që ndiqen shpejt (çështje e thjeshtë) Çështje të çfarëdolloj mënyre
Timely MannerTrajtohet shpejt; në kohën e duhur
To advance guardianshipTë rrisë kujdestarinë
To be chargedTë jesh i akuzuar; paditesh; të akuzohesh
To be dealt with e.g. at the Crown CourtTë trajtohet; të dërgohet
To be in custodyTë jesh në arrest; burgosje
To be under arrestTë jesh i arrestuar
To be under cautionTë jesh në paralajmërim (formula paralajmëruese)
To bring an action against…Ngre padi kundër dikujt
To challenge the juryI bëj jurisë kërkesë për apel
To cross-examine the witnessRipyetje e dëshmitarit (hetim i rreptë)
To discharge all duties and obligations (here means perform)Kryej të gjitha detyrat (punët) dhe detyrimet
To find in favour of the Plaintiff (here means to adjudicate)Në favor të paditësit (jap gjykim; marr vendim)
To go bankruptTë falimentosh
To institute (legal) ProceedingsTë krijosh mënyrë veprimi
Top of the range sentenceMaksimumi i mundshëm i dënimit
To put a claim in issueTë deklarosh një çështje
To question the witnessTë pyetësh dëshmitarin
Tort A civil wrong (eg. negligence nuisance, defamation)Akt i dënueshëm (Padrejtësi civile)
To sue for damagesHedh në gjyq për dëmtime
To sue for divorceHedh në gjyq për divorc / shkurorëzim
To Swear a WitnessVë dëshmitarin të betohet
To take an Oath, to swear see Oath-takingBetohem; bëj betimin
Total amount of judgementAfati i përgjithshëm nga gjykata
Totting up (of penalty points)Bëj, arrij shumën
Tough RoutineRutinë e rreptë
Town ClerkSekretar (gjygji) i qytetit
Town CouncilKëshilli i qytetit
Town Hall see City CouncilBashki; Ndërtesë publike e qytetit; Këshilli urban
Trade(s) UnionSindikatë Tregtie
Trading as (or under another name)Të bësh tregti si, (me emër tjetër)
Traffic accidentAksident i qarkullimit rrugor
Traffic OffencesKundërvajtje / shkelje e rregullave të qarkullimit
Traffic Police (or Motorway Police)Polic trafiku; i qarkullimit rrugor (autostrade)
Traffic WardenPolic Trafiku; Polic rrugor (që vë gjoba)
Treatment and Supervision Order Dependents on drugs and/or AlcoholRend (rregull) i trajtimit dhe i mbikëqyrjes
Trespass Infringement of people’s rights in his land or goodsHyrje pa leje; Shkel të drejtat
Trespass, aggravatedShkelje e rëndë e të drejtave; e kryer në rrethana rënduese
Trespassers on landNjeri që hyn pa leje në pronë (tokë)
Triable Either WayQë lejon provë në çdo mënyrë
Trial (to try)Vë në provë, gjyq, proces gjyqësor (test)
Trial by JuryProces gjyqësor nga juria
Trial on Indictment Hearing after someone is charged in writingGjyq mbi akuzë, aktpadi
Trustee in BankruptcyPërmbarues i firmës së falimentuar
Two weeks off workDy javë pushim (pa punë)
U
UCC – Universal Copyright ConventionMarrëveshja universale e të drejtës së autorit
Ultra Vires Beyond their powers, use power granted in excessPërtej mundësive
Unallocated CaseÇështje (gjyqësore) e pacaktuar
Unanimous verdict see majority verdictVendim i njëzëshëm; unanim
Unconditional Bail No conditions on releaseLëshim / Lirim pa kushte
Under Caution to be read their rights, you don’t have to say anything…Formula paralajmëruese (e të drejtave)
Under OathNë betim
Under the terms of… (or In pursuance to) Me kusht të; sipas kushteve të
Under the Terms & ConditionsSipas termave dhe kushteve; në bazë të
Unfair DismissalLirim i padrejtë; urdhër pushimi (nga puna) i padrejtë
Unfit to driveI papërshtatshëm; paaftë të drejtojë (automjetin)
Unlawful actVeprim i paligjshëm
Unlawful act manslaughterVeprim i paligjshëm i vrasjes së njeriut
Unlawful DismissalLirim i paligjshëm; udhër pushimi (nga puna) i paligjshëm
Unlawful entryHyrje e paligjshme
Unlawful KillingVrasje e paligjshme
Unlawful supply of drugsFurnizim i paligjshëm me drogë
Unlawful WoundingLëndim (plagosje) i paligjshëm
Urban property taxTatim i pronës qytetare
UsherFtues gjyqi, portier, punonjës shërbimi, shoqërues
V
VAT (Value Added Tax)Tatim / taksë mbi vlerën e shtuar
VAT Registration NumberNumër regjistrimi i taksës mbi vlerën e shtuar
Vehicle Registration DocumentDokumenti i regjistrimit të automjetit
Verdict in favour of petitionerVendim në favor të kërkuesit
Vicarious LiabilityDetyrime / përgjegjësi që janë për tjetërkënd
Victim Liaison OfficerOficer ndërlidhës i familjes (për interesat e familjes / viktimës)
Victim’s CharterStatus i viktimës; të drejtat e posaçme të viktimës
Victim SupportPërkrahje për viktimën
Video Identification see CCTVIdentifikim në video
Vindicatory SanctionMiratim / Aprovim mbrojtës, shfajësues, nxjerrje pa faj
Violent DisorderParregullsi e dhunshme (kundër rendit publik)
Void MarriagesAnuloj; bëj të pavlefshëm martesat
Voidable MarriagesMartesa të pavlefshme
Volenti non fit injuriaMbrojtja që kërkuesi aprovoi për dëmin, padrejtësinë
VouchersBono, kupona, dëftesë, faturë
W
Waiting for the justice’s hammerNë pritje të vendimit të gjykatësit; Fundi i gjyqit; Qetësi në gjyq
Walking possessionShëtitje; demonstrim; manifestim
WardenPolic trafiku; kujdestar, anëtar i këshillit drejtues
Ward of Court (Children’s Act)Kujdestaria e një fëmije e kontrolluar nga gjyqi
WarrantMandat, urdhër, e drejtë, miratim, garanci, dëftesë
Warrant backed for BailUrdhër nënshkruar për Lirim
Warrant of ArrestUrdhër për arrestim; urdhër arresti
Warrant of DeliveryE drejtë për shpërndarje
Warrant of Execution from County Court Judge See Writ of fieri faciasUrdhër për ekzekutim
Warrant of PossessionE drejtë për pronësi
Warranty Guarantee or AssuranceAutorizim, e drejtë, garanci
Welfare Principle under Children Act 1989Ligj i ndihmës sociale (mirëqenie)
Wet / icy road conditions see Black iceKondita të rrugëve të lagura / me akull
Whiplash InjuryDëmtim nga goditje kamzhiku
White Book The Supreme Court RulesDokument me rregulla të Gjykatës së Lartë
White Collar / IT crimeNëpunësi; njerëz që punojnë në zyra / krim i teknologjisë së informacionit
White Paper Proposed legislation see draft lawLetër e bardhë, raport qeveritar rreth një teme që jep informacion dhe hollësi për ligje të ardhshme
Widows PensionPension për personat e ve (vejan)
Wilful MisrepresentationShtrembërim me paramendim
Will (Law of Succession)Testament; dashje
Withdrawal, expiry, annulment or discontinuanceTërheqje, skadim, anulim ose mosvazhdim
With due care and attentionMe kujdesje dhe vëmendje (përkujdesje)
With intentMe qëllim
Without chargePa akuzim
Witness see eye-witnessDëshmitar
Witness against, toDëshmoj kundër
Witnessed byI,e dëshmuar nga
Witness for, toDëshmoj për
Witness List amendmentNdreqje / Ndryshimi i listës së dëshmitarëve
Witness listedRegjistrim i dëshmitarit
Women’s AidNdihmë për gra
Women’s RefugeStrehim për gra
Working EnvironmentMjedis pune; Ambient pune
Wounding with intentDëmtoj me qëllim
Wraps (for heroine) (street slang for packets)Ambalazh; mbështjellëse
Writ Doc. in Queen’s name + Crown’s seal with an orderShkrim, urdhër gjyqësor
Writ of AttachmentShkrim i pjesës shtojcë; të bashkangjitur
Writ of fieri facias from High Court JudgeUrdhër gjyqësor nga Gjykata e Lartë
Written proceedingsVeprime me shkrim
Y
YieldedNjë person, shofer tjetër të jep të drejtën e kalimit
You may stand downDalin nga gjendja e alarmit (trupat)
Young Offender InstitutionsInstitucion për Shkelësit e Rinj të Ligjit
Youth CourtGjykatë për të rinjtë
Youth TrainingPërgatitje për të rinj
Youths, YoungstersRini, fëmijë, të rinj