linguisthub logo

Polish Glossary – Business

for Public Service Interpreting

A

Accident Insurance

ubezpieczenie wypadkowe

Accommodation address

udostępniony za opłatą adres, pod krym firma może zarejestrow swą siedzibę bez faktycznego przenoszenia jej tam (zob. domiciliation)

Accrued

narosłe (koszty, odsetki, zobowiązania)

Added value see VAT

wartoś dodana

Additional Charge

dodatkowa opłata

Adjudicate, to (to award)

orzeka, zasądz (przyznawa)

Airbill

lotniczy list przewozowy

Anti-Fraud Squad

oddzi ds. przeciwdziałania oszustwom

Approval (authorization)

wyrażenie zgody, autoryzacja, zatwierdzenie

Arrears Interest

odsetki od długu

Assets and Liabilities

aktywa i długi

Auction [procurement]

licytacja

Audit see internal audit

rewizja ksiąg, kontrola rachunkowa

Audit Board

1. komisja rewizyjna 2. izba obrachunkowa

Award, to (Tendering)

przyzn (kontrakt w ramach przetargu)

Award Notice (Tendering)

pisemne powiadomienie o przyznaniu kontraktu

B

B2B (back to basics)

B2B („powrót do podstaw)

B2B (Business to Business)

B2B („biznes do biznesu)

B2C (Business to Consumer)

B2C („biznes do konsumenta)

B2R (back to reality)

B2R („powrót do rzeczywistości)

Balance (end of year)

bilans roczny

Balance (quarter)

bilans kwartalny

Bank giro credit

zapłata rachunku p. bank na zlecenie klienta

Bank Transfer

przelew bankowy

Bargain

okazja

Benefits in kind (accounting)

świadczenie w naturze

Bill of lading

konosament

Bipolar Politics

polityka dwubiegunowa

Blacklisted

umieszczony na czarnej liście (wilczy bilet)

BlueChip (companies)

firma o ugruntowanej pozycji

BlueChip (shares)

bezpieczne akcje wiodących słek

Board of Directors

zarząd

Body

instytucja, organizacja

Bonds issued

wyemitowane obligacje see participation bonds

Boom

ożywienie gospodarcze, koniunktura

Borrower

pożyczkobiorca

Branch

oddzi

Branch office

filia, oddzi

Breakeven (point, cost)

punkt lub koszty, przy krych nie ponosi się strat ani nie osiąga zysków

Broker

makler, pośrednik, agent

Building Agreement / contract see Specification book and Specification Agreement

umowa budowlana

Building Insurance

ubezpieczenie budynku

Building Society

kasa oszczędnościowobudowlana

Businesses and individuals

firmy i osoby fizyczne

Business Plan

biznesplan, plan działalności firmy

Business Reply Mail

opłacona p. adresata odpowiedź na jego korespondencję handlową

C

Capital injection

zastrzyk kapitału

Captive Insurance

ubezpieczenie oferowane spółce macierzystej przez firmę specjalnie w tym celu założoną

Carried out

przeprowadzony (np. transakcja)

Cash Commodities

towar sprzedawany za gotówkę

Cash-flow

przepływ gotówki

Cash Market

rynek transakcji gotówkowych

CDMA (Code division multiple access)

CDMA (system przesyłania sygnału w telefonii komórkowej

Chief Executive Officer (CEO)

dyrektor naczelny

Cold War

zimna wojna

Commodity

surowiec, produkt podstawowy, towar

Commodities & Futures Exchange

giełda towarowa i transakcji terminowych

Common management tasks

wspólne przedsięwzięcia podejmowane p. różne firmy (np. dot. ochrony środowiska)

Competition (procurement)

konkurencja

Competitive bidding (procurement)

przetarg/licytacja dwustronna

Competitive taxes

podatki, kt. niski poziom wzmacnia konkurencyjnoś kraju

Consortium

konsorcjum

Contents Insurance

ubezpieczenie wyposażenia gospodarstwa domowego

Contest (procurement)

rywalizacja

Contract Program (Tendering)

lista kontraktów aktualnych i planowanych p. danego zleceniodawcę

Contract Proposal (Tendering)

oferta kontraktu (przetarg)

Contractor Successful Tenderer

kontrahent, wykonawca

Conversion of leasing in banks

porozumienie leasingu w bankach

Copyright

prawo autorskie

Corporate Body

osoba prawna

Corporate company

korporacja

Corporation Tax

podatek od osób prawnych see Income Tax zobacz podatek od dochodów

Corporate Law

prawo spółek

Corresponding/Agreeing Period

uzgodniony/odnośny okres czasu

Corruption

korupcja

Cost-plus contracting (procurement)

kontrakt (zwykle w branży budowl.) nie określający

ostatecznych kosztów, a jedynie zasady ich ustalenia

Co-Venturer

partner we wspólnym przedsięwzięciu

Credit Life Insurance

ubezpieczenie na życie podjęte jako zabezpieczenie w razie śmierci pożyczkobiorcy przed spłaceniem długu

Credit Purchase

zakup na kredyt

Customer service department (Insurance Co.)

dział obsługi klienta

D

Daily evolution (Stock Exchange)

dzienne zmiany kursów akcji na giełdzie

Data Centre

centrum danych

Data Protection Agency

urząd ochrony danych

Debenture

obligacja, kwit celny, skrypt dłużny

Debt overhang

nadmierne zadłużenie

Deed

tytuł posiadania, akt prawny/notarialny

Delegation of Powers

przekazanie uprawni instytucji

Deregulation (Stock Exchange)

deregulacja (dopuszczenie prywatnej konkurencji) x

Direct Debit

stałe zlecenie płatnicze

Direct Mail (Advertising)

poczta bezpośrednia, reklama wysyłana pocz

Director General

dyrektor naczelny

Disposable income

dochód rozporządzalny net get home

Domiciliation register your firm/business at the address of someone else

domicylowanie (zarejestrowanie firmy pod udospnionym za opłatą adresem)

Down-regulation

deregulacja

Due date for Payment

data płatności

Dumping Ground

miejsce porzucenia, dumpingu

E

Ecatalogue

katalog internetowy

Ecommerce

handel elektroniczny

Economic Exploitation

wyzysk ekonomiczny

Economy of scale

ekonomia skali

Effective Partnership

skuteczna wsłpraca

E-marketplace

rynek elektroniczny/internetowy

Emerging Markets

wschodzące rynki

Emerge, to

wyłani się, rozwij s

Enabling institution

instytucja prowadząca szkolenie, popularyz. wiedzę/umiejętności w danym zakresie

Enforceable decision

wykonalna decyzja

Enter into contract/agreement

zawier kontrakt/umowę

E-procurement

zaopatrzenie internetowe

Equity

wartoś majątku netto; udzi w kapitale spółki ~capital kapitał własny/akcyjny

Estate Agent

agencja nieruchomości

Estate Manager

zarządca nieruchomości

Exploitation

eksploatacja, wyzysk

Execution see performance

wykonanie, spełnienie (umowy, nakazu)

Executive Board see General Management

zarząd przedsiębiorstwa

Executive Powers

uprawnienia wykonawcze (zarządz. firmą)

F

Fee Adjustment

dopasowanie opłat

Feeder market

rynek zasilający

Financial Gearing

finansowy mechanizm napędowy

Financial Group

grupa finansowa

Financial Hiring

wynajem finansowy

Financial Reporting

rachunkowoś

Financing

finansowanie

First Mortgage

hipoteka główna/pierwotna

First rank bank

pierwszorzędny bank

Fixed Assets / PPE

środki trwałe

Food voucher (food allowance)

talon żywnościowy

Foreign Trade

handel zagraniczny

Franchiser

franczyzodawca

Fringe benefits (eg. Company Cars, private health plans, etc)

dodatkowe wynagrodzenie, dodatki do poborów (na przykład samochody firmowe, prywatna opieka medyczna itd.)

Fund (Open/Closed)

fundusz (otwarty/zamknięty)

Funded

finansowany

Funds (resident/international/foreign)

fundusze a) należące do mieszkca kraju b) pochodzenia międzynarodowego c) pochodzenia zagranicznego

G

GDP (Gross Domestic Product)

PKB (produkt krajowy brutto)

General Damages (Insurance Co.)

odszkodowanie szkód niewymiernych

General Management

naczelne kierownictwo

General Meeting

walne zgromadzenie akcjonariuszy

Globalisation of business as an economic evolution

globalizacja biznesu/handlu (etap ewolucji ekonom.)

Globalisation of an enterprise that establishes an international presence with local branch or distribution offices

globalizacja przedsiębiorstwa (obecnoś na rynkach międzynarodowych)

Goodwill

renoma firmy, ogół niematerialnych składników przedsiębiorstwa składających się na jego wartoś rynkową

Grand Rights

prawa główne

Grant, to

udziel / przyznawać (np. uprawnienia, stypendia)

Ground Rent

czynsz dzierżawny za użytkowanie ziemi

GSM

GSM (globalny system telefonii komórkowej)

H

Half year bonus, biannual bonus

premia łroczna, przyznawana dwa razy do roku

Head of Division

kierownik oddziału

Head of Unit

kierownik jednostki org.

HP Hire Purchase

sprzedaż ratalna (własnoś przechodzi na nabywcę dopiero po spłacie ostatniej raty)

I

Implementing powers

uprawnienia wykonawcze (przekazane instytucji, komisji itd.)

Import Declaration

deklaracja importowa

Importer

importer

Imposition of sanctions

narzucenie sankcji

Includes provisions on

zawiera postanowienia dotyczące

Income

dochody

Income Tax

podatek dochodowy

Independent Contractor

niezależny kontrahent/wykonawca

In force

w mocy (przepisy itd.)

Inland Revenue

urząd skarbowy

Inputs, reinputs and outputs

wprowadzenie, powrne wprowadzenie, wyprowadzenie (towarów z magazynu)

Insolvency

niewypłacalnoś

Interest liability/ interest payable

odpowiedzialnoś z tytułu odsetek

Interest on Invested Capital

odsetki od zainwestowanego kapitału

Internal Audit

kontrola wewnętrzna

Investment portfolio

portfel inwestycyjny

Investment Trust (or Fund)

towarzystwo/fundusz inwestycyjny

Invitation (to bid)

zaproszenie do przetargu

J

Joint-stock company

słka akcyjna

Jointly liable

współodpowiedzialny

K

Key personnel

kluczowy/podstawowy personel

Knowhow

knowhow, wiedza specialistyczna

L

Landed Cost

cena towaru wraz z kosztem wyładunku

Leasing

najem, dzierżawa, leasing

Leasing Sector

sektor leasingowy

Ledger Now done in computer packages

główna księga rachunkowa

Ledger purchase Suppliers accounts

księga zakupów

Ledger sales Customers accounts

księga sprzedaży

Legal Charge (mortgage)

hipoteka zwykła, kt. podsta jest podstawa formalna (w przec. do equittable mortgage)

Legal Instrument

instrument prawny

LETS Local Exchange Trading Schemes

Lokalny System Wymiany i Handlu

Level Premium Insurance

ubezpieczenie ze stałą składką

Leverage

dźwignia finansowa

Liabilities

zobowiązania pieniężne, długi, obciążenia, pasywa

Liability Interest

odsetki od zobowiąz (np. podatkowych)

Licence

zezwolenie, koncesja, licencja

Licensed

licencjonowany, uprawniony, zarejestrowany

Licence holder

osoba/firma posiadająca licencję

Licensee

koncesjonariusz, licencjobiorca

Licensing Authority

instytucja wydająca licencje/zezwolenia

Licensing Authorization

uprawnienie do korzystania z licencji

Life Insurance

ubezpieczenie na życie

Limited Liability Company

słka z ograniczo odpowiedzialnością

Liquidity

płynnoś finansowa (posiadanie gotówki lub zdolnoś do jej szybk. uzyskania, np. p. zbyt zapasów

Localization The actual process of making a productsuitable for use in a particular target market

lokalizacja (proces przystosowania produktu do do specyfiki rynku docelowego)

Logistic Procedures

procedury logistyczne

Long hire

długoterminowy wynajem

Long term interest rate

oprocentowanie długoterminowe

M

Manager

kierownik, menedżer

Money judgment or award (of costs)

orzeczenie przez sąd przyznania odszkodowania/pokrycia kosztów p. 2 stronę

Mortgage

kredyt hipoteczny/hipoteka

Mortgage Lender

udzielający pożyczki hipotecznej

Motion (proposal)

wniosek, podanie

Motor/Car Insurance

ubezpieczenie pojazdu

N

National Fund

fundusz narodowy

Niche Marketing

marketing niszowy

Nominal amount

nominalna lub symboliczna iloś /suma

O

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

OECD (Organizacja Wsłpracy Gospodarczej i Rozwoju)

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC (Organizacja Eksporterów Ropy Naftowej)

Open competition

otwarta konkurencja

Operations Manager

kierownik produkcji/operacyjny

Output

1. wydajnoś 2. produkcja/wydobycie (iloś), uzysk

Outsourced resources

zasoby/środki/uugi pozyskiwane z zewnątrz przedsiębiorstwa

Overdraft

przekroczenie konta, kredytu

P

PABX (Private Automatic Branch Exchange) see PBX

PABX (Prywatna Automatyczna Telefoniczna Centrala Rozdzielcza)

P&L Profits & Losses

zyski i straty

Participation Bond

obligacje uczestniczące (z prawem udziału w zyskach przedsiębiorstwa)

Participation Unit

jednostka udziałowa

Partner company

słka stowarzyszona (affiliated companies)

Partner Programme

program współpracy między firmami

Paying-in book

książeczka wpłat (na własne konto)

Payment Slip

odcinek wpłat

Payroll

1. lista płac 2. fundusz płac (przedsiębiorstwa)

PBX (Private Branch Exchange) see PABX

PBX (Prywatna Telefoniczna Centrala Rozdzielcza) zobacz PABX

PDA (Personal Digital Assistant)

PDA (osobisty asystent elektroniczny)

Percentage of disablement

stopień niepełnosprawności

Performance see execution

wykonanie, wydajnoś, wyniki, osiągi

PIN Number

numer PIN, osobisty numer identyfikacyjny

Policy (insurance)

polisa ubezpieczeniowa

Policy (2)

polityka, wytyczne działania, założenia

Policy implementation

realizacja założ

Portfolio

1. pakiet papierów wart. (umożliwia minimalizację ryzyka lub kontrolę) 2. portfel (inwestycyjny, akcji, marek, produkcji)

Powers

uprawnienia, władza

Precarious credit

niepewny kredyt, ryzykowny kredyt

Preferred private stockholders

posiadacze akcji preferowanych (dających pierwszstwo przy wypłacie dywidend)

Prices / Turnover (Stock Exchange)

notowanie akcji/ obrót (giełda papierów wartościowych)

Private limited-liability co.

słka z ograniczo odpowiedzialnością

Proceeds of sale

wpływy ze sprzedaży

Profit

zysk

Profit Sharing

udział pracowników w zyskach swojej firmy

Property Insurance

ubezpieczenie majątkowe

Pro rata consolidation

proporcjonalna konsolidacja aktywów i pasywów, ale ograniczona do udziałów ski macierz. w s-kach od niej zależnych

Provisional Tax on Financial Transactions

tymczasowy podatek od transakcji finansowych

Provision of Services

świadczenie usług

Public Enterprise

przedsiębiorstwo państwowe

R

R & D Research and Development

badania i rozwój

Rainy Day Fund

środki na czar godzinę

Ready Money

gotówka

Receivership, in

zarząd przymusowy

Reconversion

przekształcenie strukturalne

Registered Office

oficjalna siedziba firmy

Regulations

regulamin, przepisy prawne, normowanie

Regulatory requirements

wymogi organów kontrolnych

Reorganization Plan

plan reorganizacji

Reply paid

odpowiedź listowna z ry opłacona

Reserves from Asset Revaluation

rezerwy z przeszacowania wartości aktywów

Resign (to)

podać się do dymisji

Revenue

1. dochód pieniężny, źródło dochodu 2. dochód państwa 3. urząd skarbowy, skarb państwa, fiskus

Revocation see withdrawing

odwołanie, cofnięcie, anulowanie

Rule, to lay down a

ustanowi zasady

Rule out

wykluczy

Rule

zasada

S

Savings Account

konto oszczędnościowe

Scheme of Arrangements

ugoda, projekt układu z wierzycielami

Second set of books to get away from taxes

drugi zestaw ksiąg rachunkowych (w celu ominięcia podatków)

Securities

papiery wartościowe

Securities market

rynek papierów wartościowych

Self-Employed see sole trader

osoba fizyczna pracująca na własny rachunek, samozatrudniony

Set Up Charges

opłaty związane z założeniem firmy , strony internet. itd.

Settlement member see trading members

conek izby rozrachunkowej

Share

udział, akcja, świadectwo udziałowe

Shares basket

koszyk akcji

Sharing Unit (index participation unit)

indeksowa jednostka udziałowa

SITC (Standard International Trade Classification)

SITC (międzynarodowa standardowa klasyfikacja handlu)

SME Small to Medium Enterprises

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP)

Sole Trader (see Self employed)

przedsiębiorca samodzielny

Specification Agreement (Tendering)

umowa dot. ustalania specyfiklacji przetargowej

Spokesman

rzecznik

Spot Audit

wyrywkowa kontrola ksiąg rachunkowych

Standalone service

usługa jednorazowa (w odróżn. od pakietów uug)

Standard agreement

standardowe porozumienie/umowa

Standard

standard, norma

Start of Business

rozpoczęcie działalności gospodarczej, założenie firmy

State Enterprise see Public Enterprise

przedsiębiorstwo państwowe

Statute

ustawa, prawo

Statutes (constitution of a company)

Statut, regulamin (statut firmy)

Stock Exchange rates

kursy giełdowe

Stocks

1. papier wartościowy, obligacje 2. rezerwy

Strike price (stock exchange)

cena wykonania opcji

Supervisory Board

rada nadzorcza

Supplementary Sanctions

dodatkowe sankcje ekonomiczne

Surcharge overcharge, overloading

1. nadpłata 2. dopłata 3. przeciążenie

Surveillance Authority

organ kontroli

T

Tax Accounting

księgowoś podatkowa

Tax Deductible

podlegający potrąceniu od podatku

Tax invoice

rachunek z naliczeniem podatku VAT

Tax Payers ID Card

karta identyfikacyjna podatnika

Tax Payers Reference Number

numer referencyjny podatnika

Terms and Conditions (contract) Articles and Conditions of a Contract see Specification Agreement

warunki (kontraktu/umowy)

Think Tank

niezależna instyt. prowadz. badania (w dziedz. prawa, ekon. itd.), analizy, prognozy, działaln. promocyjną itd. w celu kształtowania opinii publ., wpływania na decydentów itd.

Time Management

zarządzanie czasem

Timeshare Basis

nabywanie udziału w nieruchom. (zwykle letniskowej) umożliwiające spędzanie w niej stałego okresu w roku

Total price contracting (procurement)

kontrakt z ustaleniem całkowitej ceny z góry

Trade

handel, wymiana handlowa, zajęcie zarobkowe, branża

Trading members (Stock Exchange) see settlement members

podmioty przeprowadzające operacje na giełdzie

Training Session

sesja szkoleniowa

Trust Bond

obligacja powiernicza

Trusteeship system

system powierniczy

Turnover

obrót, obieg

Turnover

płynnoś /rotacja kadr

U

Underwriter (Insurance Company)

ubezpieczyciel, asekurator

Unilateral demands

jednostronne wymagania

Unincorporated association

niezarejestrowane stowarzyszenie

Unit price contracting (procurement)

kontraktowanie ceny jednostkowej

Upregulation see down-regulation

doregulowanie, regulacja do wszego poziomu

Uproar

rozruchy, zamieszki, zgiełk, niepokój (Hubbub)

V

VAT (Value Added Tax)

podatek VAT

VAT Registration Number

numer VAT (wystawiającego rachunki z naliczeniem podatku VAT)

W

Waiver of a claim

zrzeczenie się roszczenia

WAP (Wireless Application Protocol)

WAP, protokół transmisji bezprzewodowej (mobline usługi internetowe)

Warrant (Stock Exchange)

warrant (uprawn. posiadacza do zakupu określ. ilości akcji/obligacji po ulgowej cenie)

Withdrawal (revocation) e.g. of an authorization see Repeal

cofnięcie, anulowanie (np. upoważnienia)

Wireless banking

usługi bankowe za pośredn. technologii bezprzewodowej (np. WAP)

Workflow

tok pracy

Workhorse

conek zespołu lub narzędzie pracujące najciężej