linguisthub logo

Polish Glossary – General

for Public Service Interpreting

A

Abstract

1. adj abstrakcyjny 2. n streszczenie

Acknowledgement Receipt

potwierdzenie odbioru

Allow oneself

pozwoli sobie (na coś)

Amendment

poprawka, uzupełnienie

Appeal to

podobać się, być przekonującym

B

Backstroke (swimming)

pływanie na plecach, styl grzbietowy

Backwardslooking

patrzenie/patrząc wstecz

Bad week

zły/nieudany tydzi

Brave to a fault

zbyt odważny

Breaststroke (swimming)

styl klasyczny/pot żabka (pływanie)

Bronco Buster

ujeżdżacz dzikich koni

Built-up area

obszar zabudowany

Bulletin

biuletyn

Bullish Stance

postawa grożąca

Bumper

zderzak

Bus/Cycle Lane

wydzielony pas jezdni dla autobusów/rowerów

Buzzword

popularne, często używane wyrażenie

C

Call centre

centrum informacji telefonicznej

Calling card

wizywka (USA)

Camera Ready Artwork

materi gotowy do reprodukcji (poligrafia)

Camp (Gay)

1. homoseksualny 2. niemęski

Catch up with the spirit of the age

nadąż z duchem czasu

Change lanes

zmieni pasy na jezdni

Checkin counters (airport)

okienko odprawy (paszportowej/celnej)

Chicken Pot Pie (Halloween recipe US)

placek z nadzieniem z kurczaka

Chief Editor

redaktor naczelny

College (GB) 2. uniwersytet (USA)

1. niekt. szkoły średnie, wyższe lub wieczorowe

Commonplace

pospolity, często występujący

Contrary

przeciwny, sprzeczny; on the~ przeciwnie

Crawl (swimming)

kraul

Customer Service

obsługa klienta

D

Daily Report

codzienne sprawozdanie

Defending a thesis

obrona pracy (np. magisterskiej)

Dent

wgniecenie (np. w masce auta)

Department

wydział, departament

Desired salary

oczekiwana pensja

Diminished giant syndrome

słabnący wpływ gospodarki kraju dotychczas dominującego

Dipped Headlights

krótkie światła przednie (auto)

Disabled parking spaces

miejsca na parkingu dla niepełnosprawnych

Diver

nurek

DIY Store

sklep z art. ogrodniczymi, budowlanymi, dla majsterkowiczów

Dolphin stroke (swimming)

delfin (pływanie)

Drawn into, to be

być wciągniętym/wplątanym w c

Driver’s Licence

prawo jazdy see Provisional Licence

Dual Carriageway

dwupasmowa droga szybkiego ruchu

DVLA (Driver & Vehicle Licensing Agency)

Agencja Rejestracji Pojazw i Kierowców

E

Earmarked

przeznaczony do określ. celu, zarezerwowany

Effectiveness

skutecznoś, efektywnoś

Efficiency

wydajnoś, sprawnoś, skutecznoś

Endorsement

1. indos, żyro 2. potwierdzenie, aprobata

Enlist

zapis (się), wciągnąć na lis

Entry phone

domofon

Essentially

zasadniczo, istotnie

Establish

1. zakładać (np. firmę) 2. ustal (fakty)

Evil Empire

imperium zła/diabelskie

Exciting Challenge

ekscytujące wyzwanie

Exemplificative

ilustrujący

Extension (telephone)

numer wewnętrzny

F

Featured Product

wybrany/przedstawiony produkt

Fish and Chip Shop

sklep sprzedający ryby i frytki na wynos

Following language combinations

naspujące kombinacje językowe

Food Allowance

przydział jedzenia, dodatek żywnościowy

Food Voucher

bon żywnościowy

Free Membership

darmowe conkostwo

Freestyle (swimming)

styl dowolny

Full Beams (headlights)

długie światła (auto)

Further Education

szkolnictwo wyższe

G

Gay

1- wesoły, żywotny 2. homoseksualista, gej

Get the same raspberry

otrzym taką samą odpowiedź lub w takim samym tonie

Globally

globalnie

Goatee beard

kozia bródka

Good knowledge of, (experience with)

dobra znajomoś (rzeczy)

Graduate

1. n absolwent (wszej uczelni) 2. v ukczy studia

Greenwash

przedstawianie swojej org. jako przyjaznej dla środowiska naturalnego

Guest Speaker

zaproszony mówca

H

Half-term

przerwa semestralna (szkoła)

Have fun

dobrze się bawi

Heritage

spuścizna, dziedzictwo

Hiring

1. wynajmowanie (np. auta) 2. zaangażowanie (do pracy)

Honorary Degree

doktorat honoris causa

I

Impact

1. wpływ 2. uderzenie

Income Support

zasiłek dla osób o niskich dochodach

Indoor car park

parking zadaszony

Industrial Estate

dzielnica/ośrodek przemy.

Infrastructure

infrastruktura

Invasion

inwazja

It is argued

twierdzi się

K

Kerb

krawężnik

Key Stage 1 and 2

początkowe etapy nauczania matematyki i czytania w szkole podstawowej

Keyword

słowo kluczowe, hao

L

Land Reform

reforma rolna

Landless

bezrolny

Landowner (a large one)

obszarnik, właściciel ziemski

Leading the news

wybijające się na czoło wiadomości

Leaner, meaner Company

firma pozbywająca się części personelu, zwiększając obowiązki pozostałych pracowników

Leisure Centre

ośrodek rekreacyjny

Liable to charge

podlega opłacie

Lieutenant General

porucznik

Light Waves

słabe fale

Lost and found (airport)

biuro rzeczy znalezionych

Lost property

rzeczy zagubione

M

Make a point

1. przedstawi swoje argumenty 2. postanowi robienie czegoś

Masters degree thesis

praca magisterska see Doctor‘s degree

Membership agreement

umowa conkowska

Membership increased tenfold

conkostwo powiększyło się dziesięciokrotnie

Meritocracy

merytokracja

Middle England

angielska klasa średnia

Minor Road

droga drugorzędna

MOT

przegląd techniczny pojazdu

N

New Age Traveller

podróżnik New Age (osoba wioca cygski tryb życia, nie dostosowująca się do porządku społecznego)

O

Occupation

zawód, zajęcie

Odds

szanse

Official

urzędnik, funkcjonariusz

Oneway system

system jednostronnego ruchu kołowego

On the whole

podsumowując, w sumie

Order Form

formularz zamówienia

P

Pelican Crossing see Zebra Crossing

przejście dla pieszych (z sygnalizacją sterowaną przyciskami)

People who live in glass houses should not throw stones

przysł. ci, krzy sami mają wady, nie powinni krytykow innych

Pierce

przebi, przekłu, przedziurawi

Piercing (ears, nose, etc)

przekłucie (uszu, nosa)

Plateau effect

efekt plateau

Pledge to maintain

gwarantowa /obiecywać zachowanie

Post graduate studies

studia podyplomowe

Proactive

aktywny, wychodzący z inicjaty

Promotion (see sale)

promocja, sprzedaż promocyjna

Prop

podpórka, podpora

Prop Truck

ciężarówka do przewozu rekwizytów filmowych

Provisional Drivers Licence

tymczasowe prawo jazdy

Public Awareness

świadomoś społeczna

Pushchair (Stroller)

wózek dziecięcy, spacerówka

Q

Quaint Old Question

osobliwe pytanie

Quote (quotation)

cytat

R

Rainforest

las tropikalny

Raise the bar

podnosi poprzeczkę

Receipt

1. odbiór 2. kwit

Reprint

przedruk, reprint

Rooted deep (or deeply rooted)

głęboko zakorzeniony

Rule, by

zgodnie z zasadą

S

Sale see Promotion

sprzedaż, wyprzedaż

Sane

1. trzeźwo myślący, rozsądny 2. zdrowy na umyśle

Scanned

zeskanowany

Scope, within the

zakres, zasięg

Scuttle

1. kosz na węgiel, warzywa itd. 2. właz, otwór zamykany pokry

Seasoned recruit

doświadczony żołnierz

Secondary School

gimnazjum

Sensibility

rozsądek, wrażliwoś

Sensitive

wrażliwy

Settlement

1. porozumienie, rozstrzygnięcie sporu 2. osada

Showroom

salon wystawowy

Shuttle Bus (airport)

połączenie autobusowe (z lotniskiem)

Significant

znaczący, istotny, doniosły

Siren Voice

syreni śpiew

Skid

poślizg, pochylnia

Snifable

nadający się do wąchania

Socially Excluded

społecznie wyizolowany

Solely

wyłącznie

Source Language see target language

język źródłowy

Spouse + Former Spouse

małżonek, małżonka / były małżonek, małżonka

Spy Mania

mania szpiegowska

Squander

roztrwoni, marnotrawi

Stalemate

sytuacja bez wyjścia, pat

Stall the car

~ed the car zgasł mi silnik (auto)

Stencilled

wykonany za pomocą szablonu

Stiff Collar

osoba nieelastyczna, uparta, sztywnie zachowująca się

Stiff upper lip Put brave face, not show emotion, business as usual

hart ducha, nieokazywanie emocji wobec przeciwności losu

Supervision

nadzór, dozór, kontrola, kierownictwo

Swerve

gwałtownie zboczy z kursu, skręci w bok

Synchronized swimming

pływanie synchroniczne

T

Target language (see source language)

język docelowy

Teaching profession

zawód nauczycielski

Teaching staff

personel nauczycielski

The Road to Hell is Paved with good Intentions

droga do piekła jest wyłożona dobrymi chęciami

Thought-provoking

skłaniający do myślenia

To bark up the wrong tree

skierować wyski/działanie w niewłaściwym kierunku

Toot

v zatrąbi (klakson, trąbka)

Top of the World, to be on

by w siódmym niebie

Transmuted

przeobrażony

Truce Monitor

obserwator zawieszenia broni

Trying times

ciężkie czasy

Tutor Training

szkolenie nauczycieli

U

Underlying

1. niżej leżący (np. warstwa) znajdujący się w podłożu; 2. fig. dący u podstaw

Uniform Cap

czapka mundurowa

Y

Youth Centre

klub młodzieżowy, świetlica dla młodzieży

Z

Zebra Crossing see Pelican crossing

przejście dla pieszych zebra, pasy dla pieszych