linguisthub logo

Polish Glossary – Health Options

for Public Service Interpreting

A

A & E (Accident & Emergency) Casualty at Hospital

pogotowie ratunkowe

Abdominal pain (sharp, dull, cramp)

ból brzucha

Abnormal cells

komórki atypowe (np. przy badaniu cytologicznym)

Abscess

ropień

Accumulate

nagromadzi się

ACE Inhibitors (for High Blood Pressure)

leki powstrzymujące syntezę hormonu angiotestyny stosowane w leczeniu chorób serca

Acidic Indigestion

zgaga

Acquired

nabyty

Addiction

uzależnienie

Adenocarcinoma Primary lung cancer

gruczolak, rak gruczołowy

Adenoids and tonsils

gruczoły chłonne i migdałki

ADH (Antidiuretic hormone)

hormon antydiuretyczny (ADH)

ADHD

ADHD (zespół nadpobudliwości z zaburzeniami koncentracji uwagi)

Admission

przyjęcie do szpitala

Adrenal glands

nadnercza

Adult teeth

zęby stałe

Afterbirth

popłód (łożysko z błonami płodowymi)

After-pains see Braxton Hicks

bóle poporodowe (kurczenie macicy)

Age Limits

granica wieku

Ages

wiek, grupy wiekowe

Agoraphobia

agorafobia, lęk pustego placu

AIDS

AIDS

Ailment

choroba, schorzenie

Airway impairment

osłabienie dróg oddechowych

Albumin

albumina

Alcohol abuse

nadużywanie alkoholu

Alimentary canal

przewód pokarmowy

Allergen

alergen

Allergy

alergie, uczulenie

Allowance for the Attendance of Special Education Establishments

zasiłek na uczęszczanie do szkół specjalnych

Alopecia

łysienie

Alzheimer’s Disease

choroba Alzheimera

Amalgam (Composite)

amalgamat, ortęcie

Amniocentesis

punkcja owodni (amniopunkcja)

Amnio Hook

igła punkcyjna

Amniotic Fluid

płyn owodniowy

Anaesthetist

anestezjolog

Anaphylactic shock

szok anafilaktyczny

Anaphylaxis

anafilaksja

Anastomosis

zespolenie, anastomoza see fistula

Aneurysm

tętniak

Angina Pectoris

dusznica bolesna

Angiogram (or Angiography)

angiogram

Ankylosing Spondylitis

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Anorexia nervosa see Bulimia

anoreksja, jadłowstręt psychiczny

Antenatal

przedporodowy

Ante Natal care

opieka przedporodowa see Pregnancy Book

Ante-Natal Clinic

przychodnia przedporodowa

Antepartum Bed

łóżko przedporodowe

Anterior see lateral, posterior

przedni

Anti-D injection

immunoglobulina anty-D w zastrzyku (podawana ciężarnym przy konflikcie serologicznym)

Anthrax Anthrax is the name of the bacteria

wąglik

Antibody their production develops immunity

przeciwciało

Antihistamine

antyhistamina/ lek przeciwhistaminowy

Anus

odbyt

Armpit

dół pachowy

Aortic valve

zastawka aorty

Aphasia (loss of speech after a brain disease)

afazja (utrata zdolności mówienia, pisania lub rozumienia)

Apnoea

bezdech

Appendicitis

zapalenie wyrostka robaczkowego

Areola

otoczka, obwódka

ARM (Artificial rupture of the membranes)

SRB – sztuczne rozerwanie błon

Artherosclerosis

miażdżyca tętnic

Arthritis

zapalenie stawów

Arthroscopy

artroskopia, wziernikowanie stawu

Artificial Respiration (see CPR)

sztuczne oddychanie

Asbestos

azbest

Assessment

ocena

Assessor (DSS)

ekspert/doradca wydz. spraw socjalnych

Asthma

astma

Asthma attack

napad astmy

Anonymous Testing Centres (ATC)

ośrodki badania anonimowego

Atheroma

1) blaszka miażdżycowa 2) kaszak

Athlete’s Foot

grzybica stóp

Atopic Eczema

wyprysk atopowy, egzema atopowa

Atrial Fibrillation

migotanie przedsionków

Atrium

przedsionek

Audiogram (Audiometer) see Otoscopy

audiogram (audiometr)

Audiometry

audiometria

Auditory nerve

nerw słuchowy

Autosome

chromosom autosomalny see familial polyposis

B

Baby Blues

przygnębienie poporodowe

Baby Clinic

przychodnia dla matki z dzieckiem

Baby colic

kolka niemowlęca

Bacillus

prątek, laseczka

Background / Medical history Case History

historia medyczna, opis przebytych chorób see

Back passage (Rectum)

odbytnica

Balloon Angioplasty

angioplastyka balonowa

Bandage

bandaż

Barium

bar

Barium enema

lewatywa barowa, barytowy wlew cieniujący

BCG vaccine

Szczepionka BCG

Bed pan

toaleta przenośna do użycia w łóżku – tzw.basen, kaczka (dla mężczyzn)

Bed rail

poręcz łóżkowa

Bed Sores (or pressure sores)

odleżyny

Bed Wetting (enuresis)

moczenie nocne

Belching (or burping)

odbijanie się

Benefit

zasiłek

Benefits Agency (BA) (DSS dept. responsible for the administration of benefits)

urząd ds. zasiłków

Benefits in kind (DSS) (sin. Benefits in Cash)

dodatki do pensji w naturze (bezgotówkowe)

Benign see malignant

łagodny

Benign Prostatic Hyperplasia/hypertrophy

łagodny przerost prostaty

Bereavement

bolesna strata, osierocenie, żałoba

Bile

żół

Bilirubin

bilirubina

Biopsy

biopsja, wycinek, badanie tkanki z żywego ustroju

Bi-polar disorder

choroba afektywna dwubiegunowa

Birth Control

zapobieganie ciąży, kontrola rozrodczości

Birth Defect

wada wrodzona

Birth-Mark

znamię wrodzone

Birth Record Booklet

książeczka porodu

Bismuth

bizmut

Black out

straci przytomnoś

Bladder

pęcherz

Blind spot

plamka ślepa w polu widzenia

Blister

pęcherz

Bloating

wzdęcie

Blockage

zablokowanie, niedrożnoś

Blood-borne pathogens

zarazki przenoszone przez krew

Blood clot

skrzep krwi

Blood Clotting

krzepnięcie krwi

Blood Count

liczenie poziomu krwinek we krwi

Blood Glucose Monitoring System

system monitorowania glukozy we krwi

Blood Pressure

ciśnienie krwi

Blood stream

przepływ krwi

Blood test

badanie krwi, test krwi

Blood & Urine Specimen

próbka krwi i moczu

Blood vessel

naczynie krwionośne

Blurred vision

niewyraźne, zamazane widzenie

BMI (Body Mass Index)

indeks masy ciała

Boil

czyrak

Bone marrow

szpik kostny

Bone scan

scyntygrafia kości

Bonus for Reason of Disability

dodatek wypłacany przez pracodawcę z powodu niepełnosprawności nabytej w następstwie wypadku przy pracy

Bony Spine

wyrostek ościsty

Booster (vaccine)

wspomagająca szczepionka

Bout of breathlessness

napad zadyszki

Bovine spongiform encephalitis (BSE)

gąbczaste zapalenie mózgu (BSE), choroba szalonych krów

Bowel

jelito

Bowlegs and knock knees

kolana szpotawe lub koślawe

Braces

aparat ortodontyczny

Brachial artery

tętnica barkowa

Brain damage

uszkodzenie mózgu

Brain nervous system

układ nerwowy mózgu

Brain Stem

pień mózgu

Braxton Hicks Contractions

skurcze macicy Braxton-Hicksa (skurcze ciążowe fizjologiczne)

Breast Cancer

rak piersi, rak sutka

Breast feeding

karmienie piersią

Breast Screening

badania przesiewowe piersi, mammografia

Breech Birth

poród pośladkowy

Breech presentation

przodowanie pośladkowe

Bridge

most, grzbiet nosa

Brittle

kruchy, łamliwy

Broken skin

uszkodzona skóra (przerwanie ciągłości tkanki)

Bronchiole

oskrzelik

Bronchitis

zapalenie oskrzeli

Bronchogenic carcinoma Primary lung cancer (smokers or non-smokers)

rak oskrzelopochodny

Bronchoscopy

wziernikowanie oskrzeli, bronchoskopia

Bronchus

oskrzele

Bruising

posiniaczenie

BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) see CJD

gąbczaste zapalenie mózgu (BSE), choroba szalonych krów

Buccal cavity

przedsionek jamy ustnej

Build up

nagromadzenie

Bulimia (Binge-eating)

bulimia (żarłocznoś)

Bunion

hallux valgus (pot. haluksy)

Bursa

kaletka

Bursitis

zapalenie kaletki

By-pass Operation

operacja serca – utworzenie przepływu omijającego (pot. bajpasy serca)

C

Caecum

jelito ślepe, kątnica

Caesarean (C-section)

cesarskie cięcie

Calculus (stone)

kamień; biliary~ kamień żółciowy

Callus

modzel, odcisk (rogowacenie naskórka)

Campylobacter enteritis

zapalenie jelit wywołane przez campylobacter

Cancer of the Cervix

rak szyjki macicy

Canine teeth

kły

Cannabis

kanabis

Cannula

kaniula, rurka

CAPD (Continuous ambulatory Peritoneal dialysis)

ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CAPD)

Carcinogen

czynnik rakotwórczy

Cardiac Arrest

zatrzymanie akcji serca

Cardiology

kardiologia

Cardiomyopathy (Hypertrophic obstructive cardiomyopathy)

kardiomiopatia

Care at home

opieka w domu

Caries (tooth decay)

próchnica zębów

Carpal bone

koś nadgarstka

Carpal tunnel syndrome

zespół cieśni kanału nadgarstka

Cartilage

chrząstka

Case history

historia choroby

Cash Benefit

zasiłek w gotówce

Casualty

ofiara wypadku

Casualty Dept. (also A&E, Emergency Dept.)

pogotowie ratunkowe

Cataracts (see lens of the eye)

katarakta, za ma

Catheter

cewnik

Cavity

ubytek (zęba)

Cell Damage

uszkodzenie komórek

Cementum

kostniwo

Cephalic presentation

przodowanie główkowe, poród czaszkowy

Cerebral palsy

porażenie mózgowe

Cerebrospinal Fluid (CSF)

płyn mózgowo-rdzeniowy

Cervical pain

1. ból szyjki macicy 2. ból szyi

Cervical Screening

badania przesiewowe szyjki macicy

Cervical vertebrae (neck) see lumbar vertebrae

kręgi szyjne

Cervix

1. szyjka macicy 2. szyja

Chapped/broken skin

popękana/ uszkodzona skóra

Charge Nurse

pielęgniarka przełożona

Check up

badanie lekarskie

Chest cavity

jama klatki piersiowej

Chest infection

infekcja górnych dróg oddechowych

Chest Tightness

dusznoś w klatce piersiowej

Chest X-ray

rentgen/prześwietlenie klatki piersiowej

Chickenpox

ospa wietrzna see smallpox, measles

Chilblain (s)

odmrożenie

Childcare

opieka nad dziemi

Child Benefit

zasiłek na dzieci

Child Maintenance

środki na utrzymanie dzieci

Childminder

opiekunka do dzieci

Children with learning disabilities

dzieci o ograniczonej zdolności uczenia się

Children’s Home or Boarding School

dom dziecka (sierociniec lub internat) Orphanage

Child Support Agency (CSA)

Fundusz/ Agencja Alimentacyjna

Chiropodist and Podiatrist

podolog i podiatra (specjalista od leczenia stóp)

Chitosan

chitozan

Chlamydia

chlamydia

Choke

krztusi się

Cholangiography

cholangiografia, badanie dróg żółciowych

Cholecystectomy

wycięcie pęcherzyka żółciowego

Chondritis

zapalenie chrząstki

Chorionic villus sampling

pobranie próbki kosmków kosmówki

Cigarette smoking

palenie papierosów

Cirrhosis of the liver

marskoś wątroby

Clearout

usunięcie

CJD see BSE

choroba Creuzfeldta-Jakoba (CJD)

Clavicle (collarbone)

obojczyk

Claw Foot

palec krogulczy

Clearance

1. oczyszczenie 2. odległoś pomiędzy zębami

Cleft Palate

rozszczep podniebienia

Clinical Psychologist

psycholog kliniczny

Clip (to measure oxygen level)

zacisk, klamerka

Clog

zatka, zapchać

Cloning

klonowanie

Club foot

stopa zdeformowana

Clumsiness

niezręcznoś

CNS (Central Nervous System) consists of the encephalon (brain) contained within the cranium and the medulla spinalis (spinal cord)

centralny układ nerwowy

Coarse hair

szorstkie włosy

Coccyx

koś ogonowa

Cochlea

ślimak w uchu wewnętrznym

Coil or IUD see Hormonal Intrauterine system

spiralka antykoncepcyjna lub wkładka domaciczna

Cold see Influenza

przeziębienie

Cold Sore

opryszczka na wardze see Herpes simplex virus

Colitis

zapalenie okrężnicy

Collapsed lung

zapadnięcie płuc

Collarbone (clavicle)

obojczyk

Colon

okrężnica

Colonoscopy Visual exam of the colon

wziernikowanie okrężnicy, kolonoskopia

Colostomy

kolostomia, chirurgiczne wytworzenie przetoki okrężniczo-skórnej

Colostrum

siara

Colour blind

daltonista

Colposcopy Visual exam of the vagina and cervix

wziernikowanie pochwy i szyjki macicy

Community Mental Health Nurses

środowiskowe pielęgniarki psychiatryczne

Community Midwife

położna środowiskowa

Community Nurse

pielęgniarka środowiskowa

Community Psychiatric Nurse

psychiatryczna pielęgniarka środowiskowa

Complaints Book

książka skarg i zażaleń

Concave & Convex Lenses

wklęsłe i wypukłe szkła

Condom (Sheath)

kondom, prezerwatywa

Condyle

kłykieć

Congenital

wrodzony

Congenital absence limbs

wrodzony brak kończyn

Consent Form

formularz na wyrażenie zgody

Constant Attendance Supplement

zasiłek na ciągłą opiekę nad os. niepełnosprawn.

Constipation

zatwardzenie

Consultant

konsultant

Contact Lenses

szkła kontaktowe

Continence

trzymanie moczu/stolca

Continence Nurse see incontinence

pielęgniarka opiekująca się pacjentami niezdolnymi do trzymania moczu/stolca

Contraception

antykoncepcja

Contraceptive

środki antykoncepcyjne

Contributory Scheme

system składkowy

Contusion, bruise

stłuczenie, siniak

Cord blood

krew pępkowa

Corns

odciski

Coronary (Artery) Bypass

pomost aortalno-wieńcowy, bajpasy

Coronary Heart Disease (CHD)

choroba wieńcowa serca

Coronary Insufficiency

niewydolnoś wieńcowa serca

Coronary Surgery

operacja tętnicy wieńcowej serca

Cot death syndrome

syndrom nagłej śmierci noworodka (SNS)

CPR (Cardiopulmunar resuscitation)

reanimacja sercowo-płucna

Cradle Cap

ciemieniucha sin. Infantile seborrhoeic dermatitis

Cramp

skurcz

Craniotomy

kraniotomia, nacięcie i otworzenie czaszki płodu

Cremaster Muscle

mięsień dźwigacz jądra

Cremation

kremacja

CRF (Case Report Form)

formularz na opis danego przypadku

Crohn’s Disease

zespół Crohna

Crown (on tooth)

korona zębowa

Crow’s feet

kurze stopki (zmarszczki wokół oczu)

Crush Injuries sin. Crush Syndrome

zmiażdżenia

Crutch

kula inwalidzka

CT Scan (Computerised Tomography Scanning)

tomografia komputerowa, obraz tomograficzny

Cut out

wycią, usunąć

Cyst

torbiel

Cystic Fibrosis

zwłóknienie torbielowate; ~of the pancreas mukowiscydoza

Cystitis (inflammation of the bladder)

zapalenie pęcherza

Cystoscope

cystoskop

Cystoscopy

cystoskopia

D

Damage

uszkodzenie

Dandruff

łupież

Day Care

opieka dzienna

Day Centre

ośrodek opieki dziennej dla osób starszych /niepełnosprawnych

Day care centre

ośrodek opieki dziennej

Day Nursery

przedszkole

Day patient

pacjent ambulatoryjny

Day Hospital

oddział ambulatoryjny szpitala

D & C (Dilation and Curettage)

rozszerzenie i wyłyżeczkowanie jamy

Death Grant

zapomoga na pokrycie kosztów pogrzeb

Defibrillator

defibrylator

Delusion

urojenie

Dengue

denga

Dentine

zębina

Dependent children

dzieci na utrzymaniu

Dermatology (Skin)

dermatologia

Detox (from drugs)

odtruwanie, detoksykacja

Development check

badanie lekarskie prawidłowego rozwoju

Diabetes (mellitus)

cukrzyca

Diabetic coma

śpiączka cukrzycowa

Diabetic Pregnancy

ciąża u kobiet chorych na cukrzycę

Dialysis

dializa

Diaphragm

przepona

Diarrhoea

biegunka, rozwolnienie

Dietician

dietetyk

Diminished mobility

ograniczenie ruchliwości

Disability Allowance

zasiłek dla niepełnosprawnych

Disability Living Allowance

zasiłek na życie dla niepełnosprawnych

Disabled (invalid) Pension

renta inwalidzka

Discharge (from hospital)

wypisanie ze szpitala

Discharge (from wound)

wydzielina, wydalina (z rany, pochwy)

Disease

choroba an objective condition for the physician

Dislocation, Sprain and Strain

zwichnięcie, wykręcenie, uszkodzenie powysiłkowe, nadwyrężenie

District Nurse

pielęgniarka rejonowa

Diverticulitis

zapalenie uchyłka

Diverticulosis

uchyłkowatoś jelita

Diverticulum

uchyłek

Dizziness

zawroty głowy

Doppler Study

badanie Dopplera

Down Syndrome

zespół Downa, mongolizm

Dressing

opatrunek

Drilling

borowanie

Drip

kroplówka

Drool

ślini się

Droplets

kropelki

Drowsiness

ospałoś

Drug Prevention Advisory Service

poradnictwo dot. zapobiegania nadużyciu narkotyków

Drug treatment

leczenie farmakologiczne

Dry Skin

sucha skóra, wysuszona skóra

DSS (Department of Social Security)

urząd ds. zasiłków socjalnych

Ductal carcinoma

rak przewodowy (piersi)

Due date (for birth)

przewidywana data rozwiązania, porodu

Duodenal ulcer

wrzód dwunastnicy

Dust mites

roztocza

Dutch cap/diaphragm

krążek maciczny (śr. antykoncepcyjny)

Dye

barwnik, środek cieniujący (kontrast)

Dysphagia

dysfagia, utrudnione połykanie

Dysentery

czerwonka, dyzenteria

E

Ear canal

kanał słuchowy

Ear Drum

bębenek słuchowy

Early Detection

wczesne rozpoznanie

Early Retirement Pension (With Bonus)

wcześniejsza emerytura

Early treatment

wczesne leczenie

ECG

elektrokardiograf, EKG

Echocardiography

echokardiografia

Ectopic pregnancy

ciąża pozamaciczna

Eczema

egzema, wyprysk

EEG

elektroencefalogram

Elderly patient

pacjent w wieku podeszłym

Electroencephalography

elektroencefalografia also called EEG

Emergency Line

linia telefoniczna w nagłych przypadkach

Emergency Medicine

lekarstwa pierwszej pomocy (np. dla dzieci z padaczką)

Emotional abuse

psychiczne znęcanie się

Emphysema

rozedma płuc

Encephalitis

zapalenie mózgu

Enamel

szkliwo

Endocrinology Hormones (Glands)

endokrynologia

Endoscopic surgery

operacja endoskopowa

Enema

lewatywa, wlew

Engagement (of fetal head)

wstawienie się główki płodu

Entonox

Entonox (mieszanka 50% tlenu i podtlenku azotu) anaglezja porodowa

Enlarged

powiększony

ENT (Ear, Nose & Throat)

laryngologiczny

Enteritis

zapalenie jelit

Entitlement

uprawnienie (np. do świadczeń)

Epidural

nadtwardówkowy, zewnątrzoponowy

Epidural anaesthesia

znieczulenie zewnątrzoponowe

Episiotomy

nacięcie krocza (przy porodzie)

Erectile Dysfunction

dysfunkcja erekcyjna

Erithrocyte

krwinka czerwona, erytrocyt

Eustachian Tube

trąbka Eustachiusza (słuchowa)

Evaluating organs

ocena przydatności orgaw do przeszczepów

External Ear

ucho zewnętrzne

Eyeball

gałka oczna

Eye drops

krople do oczu

Eyelash

rzęsa

Eyelid

powieka

Eye shield

ochrona dla oczu

Eye socket

oczodół

F

Failure

niewydolnoś

Fainting

omdlenie

Familial Polyposis see autosome

polipowatoś rodzinna

Family Assistance

różne formy pomocy socjalnej dla rodzin w potrzebie

Family Case Worker

pracownik socj. ds opieki nad rodzinami

Family Medical History see case history

wywiad chorobowy

Family Planning Clinic

poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Family Support

org. pomocy rodzinom w potrzebie, chroniące dzieci przed zaniedbaniem i zcaniem się

Fetal Distress

stan zagrożenia płodu

Feverish

gorączkowy

Fibula

koś strzałkowa (strzałka)

Fibroma

włókniak

Filling (tooth)

plomba (wypełnienie)

First Aider

ratownik przedmedyczny

Fistula

przetoka, zatoka

Fit

napad, atak drgawkowy

Flat Foot

płaskostopie

Flat Rate Monthly Benefit

miesięczny zasek o ustalonej wysokości

Flatulence (wind)

gazy jelitowe

Flea

pchła

Floppy

zwiotczały

Flu and cold

grypa i przeziębienie

Flu vaccine

szczepionka przeciw grypie

FNAC (Fine needle aspiration cytology) and core biopsy

biopsja cienkoigłowa i biopsja chirurgiczna (przy diagnozowaniu chorób piersi)

Flushes (see hot flushes)

zaczerwienienie

Folic Acid

kwas foliowy

Follow up Consultation/ Appointment

kontrolna wizyta lekarska

Fontanele

ciemiączko

Food Poisoning

zatrucie pokarmowe

Foot to Mouth Disease

pryszczyca bydlęca

Forceps Delivery

poród kleszczowy

Foster Family

rodzina zastępcza

Fostering

wychowywanie przybranego dziecka

Fracture

złamanie

FractureComminuted

złamanie wieloodłamkowe

Fracture compound

złamanie otwarte

Fracture greenstick (common in children)

złamanie podokostnowe, złamanie typu zielonej gałązki

Fracture impacted

złamanie wklinowane

Fracture stress

złamanie przeciążeniowe

Frames (glasses)

oprawki okularów

Frontal lobe

płat czołowy

Functional disorder

zaburzenia czynnościowe

Funeral Grant (one lump sum)

zasiłek pogrzebowy

Funeral Payment

zapomoga na pogrzeb dla osób pobierających zasiłki soc.

Fungal Infection

zakażenie grzybem

G

Gall-bladder

cherzyk żółciowy (woreczek żółciowy)

Gallstone

kami żółciowy

Gargles

płukanie gardła

Gastric ulcer

wrzód żołądka

General Anaesthetic (GA)

znieczulenie olne, narkoza

General Social Security Scheme

powszechny system zabezpieczenia socjalnego

Gene replacement therapy

terapia genowa

Genetic make up

typ genetyczny

Genetically modified food

żywnoś genetycznie zmodyfikowana

Geriatric (Elderly People)

geriatryczny

Geriatrics

geriatria

German Measles (rubella) see Rash

różyczka

Gingivitis

zapalenie dziąs

Glandular fever

monolukleoza zakaźna

Glaucoma

jaskra

Glucose Tolerance test

test tolerancji glukozy

Glue Ear

ucho kleiste

Glue sniffing

chanie klejów

Goitre

wole, powiększenie tarczycy

Gonorrhoea

rzeżączka

Gout

dna, skaza moczanowa

GP (General Practitioner)

lekarz ogólny

Graft

przeszczep

Grant (eg. DSS grant)

dotacja, subwencja, zapomoga

Gratuitous Torture

tortury nieuzasadnione, bezcelowe

Grief

smutek, żal

Groin

pachwina

Grommet

drenik wentylacyjny (przy przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środk.)

GUM Clinic

przychodnia chorób wenerycznych

Gums

dziąsła

Guthrie / PKU Test

test Guthriego / PKU

Gynaecology (Reproductive system)

ginekologia

H

Haematemesis

wymioty krwawe

Haemodialysis

hemodializa

Haemoglobin Assay

analiza/ test hemoglobiny

Haemophilia

hemofilia

Hakim & Adams Syndrome

zespół Hakima i Adamsa

Halitosis

cuchnący, nieświeży oddech

Hamstring

ścięgno podkolanowe

Hand-held urinals

przenośny pisuar

Handicapped

upośledzony

Hangover

kac

Hare lip

zajęcza warga

Hay Fever (seasonal allergic rhinitis)

katar sienny

Head lice (nits)

wszy głowowe

Health Adviser

doradca służby zdrowia

Health Authority

administracja służby zdrowia

Health Care

opieka zdrowotna

Health Centre

ośrodek zdrowia

Health Check

badanie

Health Feature

program/artyk na tematy zdrowotne

Health Inspector

inspektor służby zdrowia

Health insurance

ubezpieczenie zdrowotne

Health Visitor

środowiskowy pracownik służby zdrowia

Hearing Aid

aparat słuchowy

Heart Attack

atak serca

Heart disease

choroba serca

Heart failure

niewydolnoś

serca Heart Imaging

obrazowanie serca

Heart Massage

mas serca

Heart is pounding

serce kołacze

Heartburn

zgaga, nadkwasowoś

Heel-prick test

nakłucie pięty w celu pobrania próbki krwi

Hemiplegia

porażenie połowicze

Hepatic impairment

zaburzenia czynności wątroby

Hepatitis

zapalenie wątroby

Hepatopathy (liver disease)

hepatopatia, choroba wątroby

Herbalist Dealer in medicinal herbs

zielarz

Hereditary

dziedziczny

Hereditary Disease

choroba dziedziczna

Hernia Femoral

przepuklina udowa

Hernia – Hiatus

przepuklina rozworu przełykowego

Hernia – Inguinal

przepuklina pachwinowa

Hernia – Umbilical

przepuklina pępkowa

Herpes (e.g. genital)

opryszczka (np. narządów płciowych)

Herpes simplex

opryszczka zwykła

Herpes simplex virus

wirus opryszczki zwykłej

Hiatus

roztwór, otwór

Hib vaccine

szczepionka przeciw zapaleniu opon mózgowych typu HIB

Hiccup

czkawka

High blood pressure

wysokie ciśnienie krwi

High Density Lipoproteins (HDLs) see Low Density Lipoproteins

lipoproteiny o wysokim zagęszczeniu

High turnover ward

oddzi o wysokim przepływie pacjentów

Hijacked cell

komórka opanowana przez wirus

Hinge joints

staw zawiasowy

Hip

biodro

Histology

histologia

HIV

wirus ludzkiej niewydolności immunologicznej (HIV)

HIV Test

test na obecnoś wirusa HIV

Home care Nurse (or worker)

pielęgniarka (osoba) do opieki w domu

Home help

pomoc domowa

Home visit

wizyta domowa

Hormonal Intrauterine system

hormonalny system wewnątrzmaciczny

Hormone Replacement Therapy

zastępcza terapia hormonalna

Hospice

hospicjum

Hospital Gown

szlafrok szpitalny

Host cell

komórka żywicielska

Hot Flushes

uderzenia gorąca (np. przy menopauzie)

Housing Benefit

zasiłek mieszkaniowy

Human Papilloma Virus (HPV)

wirus brodawczaka ludzkiego

Humerus

koś ramienna

Hydrocephalus

wodogłowie

Hypermetropia see Myopia

nadwzrocznoś, hipermetropia

Hyperthyroidism

nadczynnoś tarczycy

Hypertrophic obstructive cardiomyopathy

kardiomiopatia przerostowa

Hypothyroidism

niedoczynnoś tarczycy

Hypo

w ożeniach: pod, poniżej

Hysterectomy

histeroktomia, operacja usunięcia macicy

I

Ileostomy (or urostomy) sin. Ileal Conduit

ileostomia, wytworzenie przetoki jelita cienkiego

Ileum (intestine)

krętnica, jelito kręte

Ill Health

złe zdrowie, choroba

Illness

choroba see Disease

Immunization

uodpornienie, immunizacja see Booster

Immunosuppressant drug

środek immunosupresyjny

Impetigo Contagious bacterial skin infection

liszajec

Impotence

impotencja

Incapacity Benefit

zasiłek dla niezdolnych do pracy z powodu choroby

Incision

nacięcie

Incisors

siekacze

Income Support

zasiłek rodzinny

Incontinence

nietrzymanie moczu lub stolca

Indigestion (dyspepsia)

niestrawnoś

Induction

wywołanie, wzbudzenie (porodu, poronienia)

Inflammatory Bowel Disease

choroba zapalenia jelit

Influenza

grypa

Informed Consent

świadome wyrażenie zgody

In-growing toe nail

wrastający w nogę paznoki

Inhaler

inhalator

Inhaler (Blue Reliever)

inhalator niebieski łagodzący

Inhaler (Brown Preventer)

inhalator brązowy zapobiegający

Inlay

wkład, mikroproteza

Inner Ear

ucho wewnętrzne

Impatient

niecierpliwy

In-patient

pacjent przebywający w szpitalu

In situ

dosł. w miejscu

Intensive Care Unit

oddzi intensywnej opieki medycznej

Inter costal muscle

mięsi międzyżebrowy

Intestinal loop

pętla jelitowa

In the patient’s best interest

w największym interesie pacjenta, dla dobra pacjenta

Intravenous treatment

leczenie dożylne

Irritable Bowel Syndrome

zespół jelita nadwrażliwego

Iron deficiency anaemia

anemia z powodu niedoboru żelaza

Ischaemia

niedokrwienie

IVP (intravenous pyelogram) (special kidney X-ray)

pielografia dożylna miedniczek nerkowych, radiologiczne badanie moczowodu

J

Japanese Encephalitis

japońskie zapalenie mózgu

Jaundice

żółtaczka

Jaw

szczęka

Jawbone

1. szczęka dolna, żuchwa 2. szczęka

Jittery

drżący ze zdenerwowania

Job Centre

urząd zatrudnienia

Job Seekers Allowance see unemployment benefit

zasiłek dla poszukujących pracy

Joint

staw

K

Ketones

ketony

Ketonuria

ketonuria, obecnoś ci ketonowych w moczu

Keyhole bypass surgery

operacja pomostowania metodą dziurki od klucza”

Keyhole surgery see Endoscopic surgery

operacja metodą dziurki od klucza”

Kick Chart

wykres ilustr. ruchy płodu w łonie matki

Kidney

nerka

Kidney Stone

kami nerkowy

L

Labia

wargi sromowe

Laboratory Test

badanie laboratoryjne, test

Labour

poród

Larynx and Pharynx

krtań i gardło

Laughing Gas (Nitrous Oxide)

gaz rozweselający (podtlenek azotu)

Lazy Eye

leniwe oko

Lateral

boczny

Legionnaires disease

choroba legionistów

Lengthwise

wzdł

Lens of the eye

soczewka oka

Leprosy

trąd

Letter of referral

skierowanie

Leucaemia

białaczka

Lice (louse)

wszy see head lice

Ligament

więzadło

Lifelong

życiowy, przez całe życie

Lifespan

długoś życia

Lifetime Monthly Benefit

dożywotni zasiłek comiesięczny

Lining (uterus)

wyściółka

Lip Read

czytanie z ust

Litholysis

rozpuszczanie kamieni

Lithotripsy

kruszenie kamieni, litotrypsja

Live Birth

poród żywy

Liver

wątroba

LLETS (large loop excision of the transformation zone)

usunęcie strefy przekształc dużą pętlą diatermicz (konizacja)

Lobular carcinoma

rak zrazikowy (piersi)

Local Health Centre

lokalny ośrodek zdrowia

Local Practice Nurse

pielęgniarka lokalnej praktyki lekarskiej

Locked-in syndrome

całkowity paraliż mięśni podległych woli, oprócz mięśni gałki ocznej

Long Sight (Far Sighted) see short sight

dalekowzrocznoś (dalekowidz)

Long Term Care (LTC)

opieka długoterminowa

Lonzenge

pastylka do ssania

Low density Lipoproteins (LDLs) see High Density Lipoproteins

lipoproteiny o niskiej stości

Lubricate

nawilży

Lumbar pain

ból lędźwiowy, lumbago

Lumbar puncture

punkcja

Lumbar Vertebrae see thoracic vertebrae

kręgi lędźwiowe

Luncheon Club

ośrodek spotk dla osób starszych, z posiłkami

Lung

płuco

Lung Transplant

przeszczep płuca

Lymph

limfa, chłonka

Lymph node

gruczoł chłonny

Lymphocytes

limfocyty, białe krwinki

M

MacMillan Nursing Service (specialist) (are all clinical nurse specialists cancer)

pielęgniarki wyspecjalizowane w opiece onkologicznej i paliatywnej (łagodzącej)

Macular disease (Eye disease)

zwyrodnienie plamki

Magnetic Resonance Imaging (MRI Scan)

obrazowanie rezonansem magnetycznym

Major see Minor

główny, większy

Malabsorption Syndrome

syndrom ego wchłaniania pokarmu

Malaise

złe samopoczucie

Malaria

malaria

Malignant

złośliwy

Malleus

1. młoteczek 2. nosacizna

Mammography (mammogram)

mammografia

Manic-depressive illness

depresja maniakalna

Mandible (lower jaw)

szczęka dolna

Marie Curie Cancer Care Nurse

pielęgniarka specjalizująca się w opiece nad chorymi na raka

Mastectomy

amputacja piersi

Match

odpowiedni dawca (krwi, organu)

Maternity Allowance (paid by DSS in the UK) see statutory paternity pay

zasiłek macierzyński

Maternity Grant (In UK lump sum of £300 paid before or up to 60 days after the birth)

zapomoga macierzyńska

Maternity, Paternity and Adoption Benefits

zasiłek macierzyński, ojcowski i adopcyjny

Maxilla (upper jaw)

szczęka rna

Meals on wheels

dostarczanie obiadów do miejsca zamieszkania

Measles

odra see German Measles

Meconium

smółka (pierwszy stolec w życiu noworodka)

Medical Deliberation

podejmowanie decyzji dot. leczenia/ratowania

Medical Officer

lekarz urzędowy

Medicinal treatment

farmakoterapia

Melanoblastoma

nowotwór ośliwy komórek zawieraj. melani

Melanoma

czerniak

Meningitis

zapalenie opon mózgowych

Meniscus

łąkotka

Menstrual Cycle Period

miesiączkowanie, okres

Mental illnesses

choroba umysłowa

Metacarpals

kości śródręki

Metastasis

przerzut (raka, ogniska choroby)

Metatarsals

kości śródstopia

Meter dose Inhaler

inhalator z miarką dozującą

Microorganism

mikroorganizm

Middle ear

ucho środkowe

Midwife

położna

Migraine

migrena

Mild laxative

łagodny środek przeczyszczający

Milk Tooth

ząb mleczny

Milk Voucher

bon na mleko

Minor

1. mniejszy 2. niepełnoletni

Miscarriage

poronienie

Mitral valve

zastawka mitralna, zastawka dwudzielna

MMR Vaccine

szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce

Molars

zęby trzonowe (6,7,8)

Monitoring (1)

obserwacja

Monitoring (2) (eg. Expectant mother is put on the monitor)

monitorowanie

Morning After Pill (Emergency contraception)

pigułka antykoncepcyjna po stosunku (antykoncepcja awaryjna)

Morning Sickness

poranne mdłości, wymioty

Mother & Toddlers Club

ośrodek spotk matek z małymi dzie mi (najcz. przykościelny)

Motor Neurone Disease (MND)

porażenie ruchowe

Mourn, to

być w żałobie

Mourning, to be in

być w żałobie

Mouthto-mouth resuscitation

sztuczne oddychanie meto ustausta

Multicentre Study

badanie wieloośrodkowe

Multiple Sclerosis

stwardnienie rozsiane

Mumps

świnka

Murmur

szmer

Muscular dystrophy

dystrofia mięśniowa

Mustard Operation

operacja serca metodą Mustarda (transpozycja przedsionków serca)

Myasthenia

osłabienie mięśni

Myocardial infarction

zawał serca

Myofibroma

mięśniakowłókniak

Myopia, myopy Short-sighted, near-sighted

krótkowzrocznoś (krótkowidz)

N

NCT National Childbirth Trust

organizacja charytatywna pomagająca kobietom w ciąży, w czasie porodu i z dzie mi w wieku niemowlęcym

Nebuliser

rozpylacz

Neglected

zaniedbany

Nephron

nefron

Neurosis

nerwica see Psychosis

Nervous breakdown

załamanie nerwowe

Nettle Rashes

wysypka pokrzywkowa

Neural tube defect

wada kanału rdzeniowego (NTD)

Neurology (Brain)

neurologia

Neurosurgery

neurochirurgia

NHS (National Health Service)

powszechna służba zdrowia

NHS Card

karta państwowej użby zdrowia NHS

NHS Direct

infolinia NHS

NHS Trust

organizacja zarządzająca funduszami NHS

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

oddzi intensywnej opieki nad noworodkami

Night Sweats

nocne poty

Nil by Mouth

nic doustnie” zakaz przyjmowania pokarmów i napojów, np. po operacji

Nipple

brodawka

Nocturia

moczenie nocne

Non-continuous

przerywany

Non-Contributory Scheme

bezskładkowy system ubezpiecz

Nose Studs and Tongue Studs

kolczyki do uszu i języka

NSAIDs (Non-steroidal antiinflammatory drugs) (gels and creams)

niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Numbness

zdrętwienie, ścierpnięcie

Nursery Nurse

pielęgniarka przedszkolna

Nursery

żłobek

Nursery (First School)

przedszkole

Nursery Teacher

przedszkolanka, opiekunka

Nursing Staff

personel pielęgniarski

O

Obstetrics (Pregnancy)

położnictwo

Obsessivecompulsive disorder

zaburzenia obsesyjnokompulsyjne

Occupational Diseases

choroba zawodowa eg. Repetitive strain injury

Occupational Therapist

terapeuta zajęciowy

Oesophagus (gullet)

przełyk

OldAge Pension

emerytura

Ombudsman

ombudsman

Oncology (Cancer)

onkologia

Oncology screening

onkologiczne badania przesiewowe

Onslaught

atak (np. choroby)

Open-heart surgery

operacja na otwartym sercu

Operative Record

lista operacji, zabiegów, leczeń, badań itd.

Ophthalmic Practitioner, Ophtalmologist

okulista

Ophthalmology (Eye Care)

okulistyka

Optician

optyk

Orphan’s Pension

renta sieroca

Orthodontics

ortodoncja, ortopedia szczękowa

Orthoptic clinic

klinika ortoptyczna

Osteoporosis

rzeszotowienie kości, osteoporoza

Otoscopy (Otoscope)

otoskopia, wziernikowanie ucha

Outbreaks

wybuch (choroby, epidemii)

Outpatient

pacjent ambulatoryjny (dochodzący)

Ovariectomy

wycięcie jajników

Overload

przeciążenie, przeładowanie

Over the counter medicine

lekarstwo dospne bez recepty

P

Pacemaker

rozrusznik serca

Paediatrics and Geriatrics

pediatria i geriatria

Pain Killing Drug, Painkiller

środek przeciwbólowy

Palliative Care Nurse

pielęgniarka do opieki paliatywnej (łagodzącej)

Pallor

bladoś

Palpation Examination by touch

badanie dotykiem, macanie

Panic Attack

napady paniki

Papilloma

brodawczak

Paracetamol (eg. Calpol)

paracetamol

Paralysis

paraliż

Paraplegia

paraplegia, porażenie dolnych kończyn lub porażenie poprzeczne

Parkinson’s Disease

choroba Parkinsona

Partially sighted

z ograniczoną zdolnością widzenia

Patella (knee cap)

rzepka

Patient’s record

akta pacjenta

Peak Flow Meter (asthma)

miernik przepływu szczytowego

Peak Flow Test

pomiar szczytowego przepływu wdechowego

Pelvic bone

koś miednicy

Pelvic Clearance see ovariectomy

operacja usunięcia macicy, jajników, szyjki macicy i pochwy

Pelvic floor

mięśnie dna miednicy (mięśnie Kegla)

Pelvic Inflammatory Disease (PID)

zapalenie miednicy

Pelvis (hip) (Ileum, Sacrum, Coccyx)

miednica

Peptic Ulcer

wrzód trawienny

Percentage of disablement

stopień niepełnosprawności

Perennial Allergic Rhinitis (Hay fever sufferers have these symptoms throughout the year)

przewlekłe alergiczne zapalenie śluzówki nosa

Pericarditis

zapalenie osierdzia

Periodontal disease

paradentoza, choroba ozębnej

Period Pains

bóle miesiączkowe

Peritoneum

otrzewna

Pernicious anaemia

anemia złośliwa

Personal Record Book

książeczka zdrowia

Pertussis (whooping cough)

krztusiec, koklusz

Pessary

czopek dopochwowy

Phalanges

kości ręki, stopy

Pharmacist/Pharmaceutic

farmaceuta / farmaceutyczny

Phimosis

stulejka

Phlegm

flegma

Physical abuse see sexual + emotional abuse

fizyczne znęcanie się

Physical bodily harm

fizyczne obrażenia ciała

Physically disabled

niepełnosprawny fizycznie

Physiotherapist

fizjoterapeuta

Pin or Plate

gwóźdź lub płytka łącząca odłamy kości

Pins & needles

pot. mrowienie

Pituitary gland

przysadka mózgowa

Pityriasis Rosea

łupież różowy Gilberta

Phenylketonuria (PKU) Test (Heel-prick blood test)

test na fenyloketonurię

Placenta

łożysko

Plague

dżuma, zaraza

Plaque

płytka nazębna

Plaster cast

gips, odlew gipsowy

Platelet

płytka krwi

Playgroup (or Playschool)

grupa zabawowa dla przedszkolaków

PMT – Premenstrual Tension

zespół napięcia przedmiesiączkowego

Pneumococcal disease

choroba pneumokokowa

Pollen

pyłek

Poliomylitis (Polio)

choroba Heinego-Medina

Polyp

polip

Porter (in Hospital)

woźny

Port-wine Stain

znamię wrodzone w postaci plamy koloru czerwonego wina

Posterior

tylny

Post-mortem examination

sekcja zwłok, autopsja

Postnatal Depression (more severe than Baby Blues)

depresja poporodowa

Post-operative Care

opieka pooperacyjna

Practice Patient Charter

statut praw pacjenta

Precentile

centyl/percentyl (jednostka pomiaru wzrostu noworodków)

Preeclampsia

stan przerzucawkowy

Pregnancy Book

książeczka ciąży

Premature birth

przedwczesny poród

Premed, premedication

lek przed podaniem znieczulenia ogólnego przed operacją

Premenstrual Syndrome

zespół przedmiesiączkowy

Premenstrual Tension (PMT)

napięcie przedmiesiączkowe

Premolars

zęby przedtrzonowe (4,5)

Prenatal

przedurodzeniowy

Pre-operative Assessment

badanie przed operacją

Pre-operative Care

opieka przedoperacyjna

Pre-operative Questionnaire

kwestionariusz przed operacją

Presbyopia

starowzrocznoś

Prescribed Drug

lekarstwo na receptę

Pre-school tests

badania przed rozpoczęciem szkoły

Prescription

recepta

Preventer (brown inhaler for asthma) see also Reliever

inhalator zapobiegający, czynnik zapobiegający

Primary Health Care

podstawowa opieka medyczna

Probe

sonda

Professional Illnesses

choroba zawodowa

Prolapsed intervertebral limbs

wysunięcie dysku międzykręgowego

Prostate Cancer

rak prostaty

Prosthetic heart valve

sztuczna zastawka serca

Prosthetic + Orthopaedic Appliances

proteza i przyrządy ortopedyczne

Provision

zapewnienie, dostarczenie

Psoriasis see Vitiligo

łuszczyca

Psychiatry Diseases of Mind and Emotions

psychiatria

Psychological harm

uraz psychologiczny

Psychosexual counsellor

konsultant poradni seksuologicznej

Psychosis

psychoza see Neurosis

Pulmonar Embolism

zator płucny

Pulmonology

pulmonologia (leczenie chorób płuc)

Purposive torture see Gratuitous torture

tortury w celu uzyskania określ. informacji

Pyelonephritis

odmiedniczkowe zapalenie nerek

Pyloric stenosis

zwężenie odźwiernika

Q

Quadriplegia see Tetraplegia

porażenie czterokczynowe

Quads

1. mięśnie czterogłowe 2. czworaczki

Queasy

mdlący, powodujący mdłości

Quickening (around weeks 1620)

odczuwanie rucw płodu przez matkę

R

Radiology XRays

radiologia

Radius

koś promieniowa

Raised Bumps

wystające zgrubienia

Rash (Chickenpox, measles, roseola German measles, etc)

wysypka

Reading the gauge

odczyt na przyrządzie pomiarowym

Recommended daily intake

zalecana dawka dzienna

Rectalcolon

okrężnica odbytowa

Recipient

biorca, odbiorca

Recurring disease

choroba nawracająca

Red cells

krwinki czerwone

Referral

skierowanie

Refractive error

błąd refrakcji

Reflex

odruch

Reflux

refluks, odpływ

Registered General Nurse

dyplomowana pielęgniarka ogólna

Registrar (replaces consultant sometimes)

Asystent konsultanta

Registrar of Births & Deaths

rejestr narodzin i zgonów

Relapse

nawrót choroby

Reliever (Blue inhaler for asthma) (see also Preventer)

inhalator łagodzący

Renal Calculus

kami nerkowy

Renal Impairment

zaburzenia wydalania nerek

Repeat Prescription

powtarzająca się recepta, recepta stała

Repetitive Strain Injury (RSI)

syndrom stałego obciążenia

Replacement

wstawienie, wymiana

Residential Care

opieka instytucjonalna

Residential Care Centre/Home

dom lub ośrodek opieki społecznej (dla osób starszych lub niepełnosprawnych)

Respite Care

czasowa opieka nad wymagającymi ciągłej pomocy, umożliwiająca wypoczynek stałym opiekunom

Retinopathy

retynopatia

Rheumatoid Arthritis

zapalenie reumatoidalne stawów

Rheumatology Joint and muscle disorders

reumatologia

Rib cage

klatka piersiowa

Ringworm (Tinea)

grzybica skóry wywołana przez dermatofity

Root canal Therapy

leczenie kanałowe zębów

Rosacea

trądzik różowaty

S

Sacrum

koś krzyżowa

Salmonella

salmonella

Sampling

pobieranie próbek

Scabies

świerzb

Scalp

skóra głowy

Scan

skan, przegląd

Scapula (shoulder blade)

łopatka

Scarlet Fever

szkarlatyna, płonica

Schizophrenia

schizofrenia

Sciatica pain

rwa kulszowa

Scoliosis

skrzywienie boczne kręgosłupa

Screening

badania przesiewowe

Sebaceous cyst

kaszak

Seborrhoea

łojotok

Seizure

napad, atak

Self-Employed Contributions 2 plans – 1 compulsory

and 1 voluntaryskładki ubezpiecz społ. osób pracujących na własny rachunek

Self-Employed

osoba pracująca na własny rachunek

Senile Dementia see Alzheimers disease

demencja starcza, otępienie starcze

Septum (nasal)

przegroda (nosowa)

Severe dislike of light

światłowstręt

Severe throbbing earache

ostry pulsujący ból ucha

Sexual Abuse

wykorzystanie seksualne, gwałt

Sexually Transmitted Disease (STD)

choroba przenoszona drogą płcio

Shake well

mocno potrząsnąć

Sheltered Accommodation/Housing

mieszkania dla os. starszych lub niepełnospr. z całodobo opieką

Shingles

łpasiec

Shivering and chills

dreszcze i poczucie zimna

Shortness of breath

zadyszka

Short-Sight

krótki wzrok

Shoulder blade

łopatka

Show (before labour starts)

krwawienie surowiczoluzowe przed porodem

Shrinking Lung Syndrome

syndrom kurczenia płuc (osłabienie mięśnia m. żebrami i przeponą

Shunt

1. przeciek, mieszanie się krwi żylnej z tniczą 2. zmiana kierunku przepływu

Sick / Handicapped children Attendance Benefit

zasiłek na opiekę nad chorymi / upośledzonymi dzie mi

Sickness see disease

1. choroba 2. nudności, zbieranie się na wymioty

Sick Note

zwolnienie lekarskie

Sickle cell

czerwona krwinka sierpowata

Sickle cell carrier

nosiciel sierpowatych komórek krwi

Sleepy sickness

śpiączkowe zapalenie mózgu, śpiączka epidemiczna

Sickness Benefit

zasiłek chorobowy

Side effect

efekt uboczny

Sigmoid colon

okrężnica esowata

Sigmoidoscopy also known as Proctosigmoidoscopy

wziernikowanie esicy

Sinusitis

zapalenie zatok

Sister

siostra, pielęgniarka przełożona

Six weeks check (first medical check after childbirth)

badanie okresowe sześ tygodni po narodzeniu

Skin graft

przeszczep skóry

Skin Dehydration

odwodnienie skóry

Skin tag

brodawka miękka skóry, brodawka starcza

Skull (cranium)

czaszka

Slapped Cheek Disease

rumi zakaźny

Sleeping pill

pigułka nasenna

Sluggish

powolny, ospały

Slurred speech

rozmazana, niewyraźna mowa

Smallpox

ospa see Chickenpox

Smear Test

badanie cytologiczne (cytologia)

Social Services

służby socjalne, opieka socjalna

Social Welfare

opieka socjalna

Social Worker

pracownik socjalny

Spacer to use with inhalers

przedłużacz, komora powietrzna

Spasm

skurcz, spazm see cramp

Special Care Baby Unit (SCBU) (see also Neonatal Intensive Care Unit)

oddzi intensywnej opieki dla niemowląt

Speculum

wziernik

Speech Therapist

logopeda

Sphygmomanometer Reads the blood pressure level

mamometr pomiaru ciśnienia tętniczego, sfigmomamometr

Sphincter

zwieracz

Spina Bifida

tylny rozszczep kręgosłupa

Spinal cord

rdz kręgowy

Spine

kręgosłup

Splanchnic nerves (greater / lesser / least))

nerwy trzewne

Spleen

śledziona

Splenectomy

usunięcie śledziony

Sport and Soft Tissue Injuries

kontuzje sportowe i uszkodzenia tkanek miękkich

Sprain

wykręcenie, skręcenie (np. ścięgna, stopy)

Sputum

plwocina

Squint (divergent, convergent)

zez (rozbieżny, zbieżny)

Stair Lift

krzesełko schodowe

State Registered Nurse

pielęgniarka wykwalifikowana zarejestrowana (wyższy stopi kwalifikacji)

State Enrolled Nurse

pielęgniarka wykwalifikowana (niższy poziom kwalifikacji)

Static Quads

wiczenia wzmacniające mięśnie uda stabilizujące kolana

Statutory Maternity Pay (paid by employer in the UK) see maternity allowance

płatny urlop macierzyński

Stem Cell

komórka macierzysta

Sternum (breast bone)

mostek (klatki piersiowej)

Stiff neck

sztywna szyja

Stillborn

martwy poród

Stitching

założenie szwów

Stoma

stomia (sztuczna przetoka, sztuczny odbyt)

Stomach ulcer

wrzód żołądka

Stone in the gall-bladder

kami w cherzyku żółciowym

Stone in the kidneys

kami nerkowy

Stool

stolec

Strain

wysiłek, przeciążenie, uszkodzenie powyskowe

Strawberry naevi

znamię w kształcie truskawki (naevi nevo)

Stress Incontinence

nietrzymanie moczu przy napięciach mięśni (kaszel, śmiech, kichanie)

Stress

stres, ucisk

Stress Test

test obciążeniowy

Stretch marks

rozspy (striae distensae)

Stroke

udar, wylew

Stunt

zahamowanie rozwoju/wzrostu

Stye

jęczmi oka

Subarachnoid Haemorrhage sin Aneurysm

krwotok podpajęczywkowy

Subclavian catheter

cewnik podobojczykowy

Subside

cof się, ustępować

Sudden InfantDeath Syndrome (SIDS)

syndrom nagłej śmierci noworodka (SNS)

Sun bed

łóżko z lampami kwarcowymi do opalania

Suppress

przytłumi, powstrzym

Surrogate mother

matka nosicielka (nosząca płód innej kobiety)

Survivors Grant/Pension

dotacja/renta dla małżonka os. zmarłej

Suture removal

zdjęcie szwów

Swab

gazik, wacik; pobranie wymazu

Sweat test

test potowy

Swollen

napuchnięty, obrzmiały

Synovial fluid

płyn maziowy (w stawach)

Synovial joint

staw maziówkowy

Syphilis

ka, syfilis

T

Tear

knięcie (np. krocza)

Temporary absolute incapacity

okresowa kompletna niepełnosprawnoś

Tendinitis

zapalenie ścięgna

TENS Machine

przyrząd do przezskórnej elektrostymulacji (stosowany przy znieczuleniach bólu, w zaburzeniach ukrwienia itd.)

Teratoma

potworniak

Termination

usunięcie ciąży

Tetanus (lockjaw)

tężec (szczękościsk)

Thalassaemia

talasemia

Theatre

sala operacyjna

Thorough check-up

dokładne badanie lekarskie

The Children’s Act 1989

ustawa o prawach dziecka

The Chronically Sick & Disabled Persons Act 1970

ustawa o osobach chronicznie chorych i niepełnosprawnych

The Health Services & Public Health Act 1968

ustawa o służbe zdrowia i zdrowiu publicznym

The Mental Health Act 1983

ustawa o zdrowiu psychicznym

The National Assistance Act 1948

ustawa o pomocy społecznej (ubezp., zapomogi, domy opieki)

The NHS & Community Care Act 1990

ustawa o powszechnej i środowiskowej służbie zdrowia

Thoracic Vertebra see spinal cord

kręg piersiowy

Threadworms

owsiki

Throbbing Headache

pulsujący ból głowy

Thrombosis

zakrzepica

Thrush (candida albicans)

pleśniawka, grzybica pochwy, drożdżak, kandydoza

Tibia

koś piszczelowa

Tinnitus

szum w uszach

Tobaccoism Intoxication caused by tobacco

zatrucie nikotynowe

Toilet (loo)

ubikacja, toaleta

Toll (casualties)

liczba ofiar

Tonometer

tonometr (do mierzenia ciśnienia)

Toxocara

glista ludzka

Toxocara canis

glista psia

Toxocara cati

glista kocia

Trachea

tchawica

Trachoma

jaglica

Transient Ischaemic Attack (TIA)

przejściowy atak niedokrwienny

Trapped Wind

wzdęcie

Trauma / Orthopaedics

traumatologia i ortopedia

Treadmill

bieżnia

Tricuspid valve

zastawka trójdzielna

Trigger foods

pożywienie wywierające reakcję alergiczną

Trigger

czynnik wyzwalający

Twin birth

poród bliźniaczy

Typhoid fever

dur brzuszny

U

UK Childhood Mortality Rates

poziom śmiertelności dziecięcej w Wlk. Bryt.