linguisthub logo

Polish Glossary – Housing

for Public Service Interpreting

A

Adaptation/Adaption

poprawki, przystosowanie mieszkania

Allocation

przydzielenie (np. mieszkania)

Arrears

nieopłacony czynsz/rachunek

Assessment

ocena

Assign Assign over to someone else

przepis na kogoś innego

Assured Shorthold Tenancies

umowa najmu nieruchomości chronionej krótkoterminowo

B

Bailiff

komornik sądowy

B&B Bed & Breakfast

nocleg ze śniadaniem

Broker

makler, agent, pośrednik (np. w handlu nieruchomościami)

C

Caretaker

dozorca

Central Heating

ogrzewanie centralne

Child Protection Register

rejestr nieletnich zagrożonych przemocą w rodzinie

Clearance Area

teren do oczyszczania/rozbiórki

Communal Areas

miejsca do wspólnego użytku, tereny komunalne

CORE Form Monitoring form for all new tenancies

formularz wypełniany p. nowych lokatorów/ właścicieli mieszk RSL

Council

rada/urząd (miasta, dzielnicy)

Council Tax

podatek komunalny

Court Order for Possession

sądowy nakaz przejęcia lokalu (eksmisji) (eviction)

Crèche

żłobek

Crisis Loan

pożyczka bezprocentowa udzielana w syt. nagłych

Custodianship

ochrona, dozór (zwł. budynku publ.)

Cyclical Renewals

okresowe renowacje

D

Debtor see guarantor

dłużnik

Decant

rozproszenie, transfer ludności

Demolition Order

nakaz zburzenia

Derelict Land

grunty opuszczone, zaniedbane, nieuprawiane

Detached House see semidetached

dom wolnostojący

Development

rozwój, budowa

Disabled Access

dostęp dla niepełnosprawnych

Disabled Person’s Act 1986

ustawa o osobach niepełnosprawnych

Discretionary Grant

dotacja uznaniowa władz lokalnych dla mieszkców, np. na renowację domu

District

okręg, rejon, dzielnica, obwód

District Council

rada/urząd dzielnicy

District Rent Officer

urzędnik rady dzielnicy określający wysokoś czynszu

E

Eligible Rent

częś czynszu brana pod uwagę przy obliczaniu zasiłku mieszkaniowego

Estate Agent

biuro pośrednictwa nieruchomościami

Estate Costs

koszty nieruchomości

Estate Manager/Officer

zarządca/urzędnik ds. danego osiedla mieszkaniowego

Eviction Proceedings

pospowanie eksmisyjne

Exceptional Leave to Remain

zezwolenie na pozostanie w drodze wyjątku

F

Fit for Human Habitation

nadający się do zamieszkania p. ludzi

Fittings & Fixtures

stałe elementy wyposażenia, armatura

Foster Family

rodzina zastępcza

Fostering

wychowanie w rodzinie zastępczej

Freehold

grunt lub majątek posiadany na własnoś

G

Guarantor see Debtor

poręczyciel, żyrant

H

Habitual Residence Test

weryfikacja miejsca zamieszkania os. składającej wniosek o zasiłek

Hardship Provision (or Payment)

pomoc w ciężkich warunkach

Home Help

pomoc w gospodarstwie domowym

Homeless

bezdomny

Home Modifications & Aids

dostos. mieszkania i zainstal. przyrządów pomocniczych do potrzeb osób niepełnospr.

Home Move

przeprowadzka

Housing Act

ustawa o mieszkalnictwie

Housing Action Trust

org., kt. celem jest poprawa warunków życiowych, m.in. p. przydzi stosownych mieszkań, regenerację środ. itd.

Housing Association

słdzielnia mieszkaniowa

Housing Benefit

zasiłek mieszkaniowy

Housing Corporation

korporacja mieszkaniowa

Housing Estate

osiedle mieszkaniowe

Housing Officer

urzędnik władz komunalnych ds. mieszkaniowych

Housing Transfer

wymiana mieszk między lokatorami

Housing waiting list

lista oczekujących na mieszkanie komunalne

I

Industrial Estate

dzielnica/ośrodek przemy.

J

Joint Tenant

1. współlokator, współdzierżawca 2. wspólna własnoś – nieruchomoś lub kapitał (w wyp. śmierci jednego ze współwłaśc. przechodzi w całości na drugiego)

L

Landlord

właściciel ziemski, nieruchomości

Leasehold

dzierżawa, najem

Leaseholder

dzierżawca, najemca nieruchomości

Legal Charge (in a mortgage)

hipoteka zwykła, kt. podstawą jest formalna umowa

Letting (to let)

wynajmować lokal (komuś)

Letting Agency

agencje sprzedaży i wynajmu nieruchomości

Licence, to hold a

licencja, koncesja, pozwolenie

Life-hold

wynajem/dzierżawa dożywotn.

Local Authority

władze lokalne

Local Reference Rent

wysokoś czynszu w danym rejonie, do kt. może by wypłacany zasiłek mieszkaniowy

M

Maintenance

konserwacja, utrzymywanie w odp. stanie

Maisonette

mieszkanie dwupoziomowe

Means tested

zależny od dochodu

Mortgage arrears

zaległe spłaty pożyczki hipotecznej

Mutual Exchange

wymiana mieszkań m. lokatorami lub wynajmującymi na zas. secure/assured tenancy

N

Nomination

nominacja, wyznaczenie

Notice Seeking Possession

wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Notice to Quit

zawiadomienie o zamiarze opuszczenia lokalu

NSPCC

Krajowe Towarzystwo Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (NSPCC)

Nursery

przedszkole

Nursery school

przedszkole dla dzieci w wieku 3-5

O

Overcrowding

zatłoczenie, przepełnienie

P

Parish Council

rada gminy (najniższy szczebel admin. lokalnej)

Playgroup (or Playschool) see Nursery

grupa przedszkolna

Point System

system punktowy (przy przyznawaniu mieszksocjalnych)

Poll Card

karta głosowania

Poll List

lista głosowania

Poll Tax

podatek pogłówny

Port of Entry

miejsce wjazdu do kraju

Private Sector

sektor prywatny

Public Health Act 1936

ustawa o zdrowiu publicznym z 1936r.

R

Refuge

schronisko see Womens Refuge

Refugee Status

status uchodźcy

Regeneration Area

obszar regeneracji

Registered Rents (Fair Rents)

czynsz, kt. wysokoś jest ustalana urzędowo

Regulated Tenancy

dzierżawa regulowana

Rent Assessment Procedure

procedura ustalania wysokości czynszu

Residential Care Home

dom opieki instytucjonalnej (d. starców, d.opieki społecznej itd.)

Residents Association

stowarzyszenie mieszkców

Resident Warden

dozorca mieszkający w miejscu pracy

Right to Succession

prawo dziedziczenia

S

SAL Form

formularz SAL dla ubiegających się o azyl polit.

Salvation Army

Armia Zbawienia

Section 17 of Children’s Act

artyk 17 ustawy o dzieciach

Secure Tenancy Tenancy commencing before 1988

wynajem mieszkania komunalnego z prawem do nabycia po obniżonej cenie

Security of Tenure

prawo do wynajmowania pod warunkiem spełnienia określ. warunków

SemiDetached House

bliźniak (dom)

Service Charge

opłata eksploatacyjna (dodatek do czynszu za mieszkanie)

Shared Housing

wspólne mieszkanie

Shared Ownership

wspólna własnoś

Shelter

schronienie, przytułek

Sheltered Housing

mieszkania z całodobo opieką dla os. starszych i niepełnosprawnych

Sign-up

zacząć pobier zaski

Social Fund

fundusz socjalny

Social Housing Provider

instytucja oferująca mieszkania socjalne

Standard Amenities

podstawowe wygody

Statutory Nuisance

ustawowe zakłócenie porządku publicznego

Suspended Possession Order Court grants landlord possession but tenant can stay

warunkowy nakaz wydania nieruchomości

T

Tax

podatek

Tax Concession

ulga podatkowa

Tenancy agreement

umowa najmu

Tenancy Commencement

data rozpoczęcia najmu

Tenancy Termination

data zakczenia najmu

U

Unfit for Human Habitation

nie nadający się do zamieszkania przez ludzi

Unintentionally Homeless

bezdomny nie z własnej winy

Unsanitary

niehigieniczny

Unsatisfactory Conditions

nieodpowiednie warunki

U

Unfit for Human Habitation

nie nadający się do zamieszkania przez ludzi

Unintentionally Homeless

bezdomny nie z własnej winy

Unsanitary

niehigieniczny

Unsatisfactory Conditions

nieodpowiednie warunki

W

Community Warden/Scheme Manager

strażnik społeczności

White List Home Office list of ‘safe countries’

lista krajów uznawanych za bezpieczne z punktu widzenia prawa azylowego

Women’s Refuge

schronisko dla kobiet