linguisthub logo

Polish Glossary – Law

for Public Service Interpreting

A

ABH – Actual bodily harm eg. bruises, black eye

lżejsze obrażenia ciała

Absconder (runaway)

zbieg, uciekinier, osoba, która nie pojawiła się na wezwanie w sądzie

Absolute Discharge

zwolnienie bezwarunkowe

Abstract

wyciąg, wypis

Abusive words and/or behaviour

obelżywe słowa i / lub zachowanie

Accessory after the fact

współwinny, poplecznik (usuwający ślady przestępstwa)

Accessory before the fact

podżegacz, pomocnik (działający przed dokonaniem przestępstwa)

Accessory to Murder

współwinny morderstwa (nie będący bezpośrednim sprawcą)

Accomplice

współsprawca, współwinny, wspólnik

Acquittal

uniewinnienie

Action of indemnification for damages caused

powództwo o odszkodowanie za wyrządzone szkody

Act of God

siła wyższa, przypadek losowy (Force Majeure)

Act of Parliament

ustawa

Actio in Rem

actio in rem, powództwo o charakterze rzeczowym

Acts of War

działania wojenne

Actus Reus (No offence without intent) (see Mens Rea)

Actus Reus (łac. zły uczynek), działanie, zaniechanie lub zdarzenie, które składa się na przestępstwo, element obiektywny

Accused (see Defendant)

1. oskarżony 2. (wykroczenie) obwiniony

Additional Days Awarded (ADA)

dodatkowe dni kary więzienia za wykroczenie przeciwko regulaminowi więziennemu

Adduce evidence

przedstawi dowody

Adjournment

odroczenie, przerwa (w rozprawie)

Adjudication

zasądzenie, orzeczenie wyroku

Adoption

adopcja

Adoptive parents

rodzice adopcyjni

ADR (Alternative Dispute Resolution)

alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Adverse inference

niekorzystny wniosek/konkluzja

Advise

1. doradzać 2. zawiadamia, informować 3. ostrzega, pouczać

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

Komisja Doradcza, Rozjemcza i Arbitrażowa (ACAS)

Advocate

arch. i szkoc. adwokat

Affirmation

oświadczenie (zamiast przysięgi)

Affray

zakłócenie porządku publicznego

Agent Person authorised to act on behalf of another

pełnomocnik

Aggravated Assault

napaś czynna/kwalifikowana

Aggravated Burglary

włamanie kwalifikowane

Aggravated GBH

ciężkie uszkodzenie ciała (kwalifikowane, z użyciem broni)

Aggravated Coercion

przemoc z użyciem broni eg. Indicted for…

Aggravated robbery

rabunek z użyciem broni lub uszkodzeniem ciała

Aggravated trespassing

czynne naruszenie posiadania

Aggravating (worsening)

obciążający, pogorszający, utrudniający

Aggravating circumstances

okoliczności obciążające

Aggressor

napastnik, agresor or assailant

Aiding and Abetting

udzielanie pomocy w popełnieniu przestępstwa i nakłanianie do niego

Allegation charge

oskarżenie

Alibi

alibi

Alternative Dispute Resolution (ADR)

alternatywne rozwiązanie sporu

Amended

uzupełniony, po wprowadzeniu poprawek

Amicable Resolution

polubowne rozwiązanie sprawy

Amphetamine

Amfetamina Stimulant

Anabolic Steroids

steroidy anaboliczne

An Act passed… date

ustawa uchwalona, dnia…

An integral part of…

integralna częś

An integral part therein

jego integralna częś

Annulment, derogation

unieważnienie, anulowanie, skasowanie, uchylenie (regulacji prawnej)

Antecedent history

dotychczasowe zachowanie oskarżonego, poprzedzające okoliczności

Anthrax

wąglik

Anti-Fraud Squad

oddział do zwalczania oszustw

Appeal Challenge a court decision

1. apelacja, odwołanie się 2. final ~ kasacja

Appeal, petition

skarga odwoławcza, apelacja, odwołanie

Appeal, per saltum

rewizja nadzwyczajna z pominięciem instancji odwoławczej

Appeal by case stated

odwołanie wniesione w celu weryfikacji zastosowanego prawa

Appeal on a question of law

apelacja będąca pytaniem prawnym

Appellant

apelant, osoba odwołująca się, wnoszący apelację

Applicant

1. ubiegający się, petent 2. powód/powódka

Appropriate Adult Person who represents a minor or person of ill mental state

odpowiednia osoba dorosła

Appropriate Fine

stosowna grzywna

Approves regulation

zatwierdzać przepisy

Approved Bail Hostel

zarejestrowane schronisko dla osób zwolnionych na określonych warunkach

Approved Probation Hostel

zarejestrowane schronisko dla osób będących pod nadzorem kuratora sądowego

Arbitration Committee

komisja arbitrażowa

Arbitration

arbitraż, sąd polubowny

Arbitrator

arbiter, sędzia polubowny

Armoured Brigade

brygada pancerna

Arraigned, (the defendants were)

postawiony w stan oskarżenia

Array

lista przysięgłych

Arrest (see detention)

1. aresztowanie, 2. zatrzymanie

Artificial Legal Person

fikcyjna osoba prawna (firma, organizacja) See natural legal person

Artificial Person

osoba fikcyjna see physical person

Ask the Court to mark the Register “safisfied”

złoży wniosek do sądu o odnotowanie w rejestrze wykonanie zobowiązania

Assault see battery

napaś

Assault, to

zaatakowa, napaś

Assault & Battery

napaś i pobicie

Assessors

1. ekspert doradzający sędziemu w sprawach technicznych/naukowych 2. taksator (rzeczoznawca szacujący wartoś czegoś)

Assets

majątek, aktywa, stan posiadania

Assigned Court to which he/she is assigned

wyznaczony, przydzielony (sprawa sądowa)

Assignee see licensee

1. beneficjent (spadku, daru) 2. zarządca, pełnomocnik 3. beneficjent

Assistant personnel (or staff) (At police station)

personel pomocniczy

Associated Penalty

kara przewidziana za popełnienie danego wykroczenia

Assured Shorthold Tenancy Agreement

umowa gwarantowanego krótkoterminowego wynajmu/dzierżawy

Asylum and Immigration Appeals Act 1993

ustawa o apelacjach w sprawach dot. azylu politycznego i imigracji z 1993 roku

Asylum Seeker (see Refugee)

osoba ubiegająca się o azyl polityczny

Asylum Support Appeal (done by Asylum Support Adjudicators)

apelacja w sprawach ubiegania się o azyl polityczny

Attachment of Earnings

zatrzymanie części zarobków na spłatę długu

Attack

atak, napaś

Attempted Murder

usiłowanie morderstwa

Attendance Centre (probation)

ośrodek, do którego uczęszczania mają obowiązek osoby pod nadzorem sądowym

Attendance Centre Order

nakaz sądowy uczęszczania do w/w ośrodka

Attorney ~at (see Counsel, Barrister, Public Attorney)

1. pełnomocnik, rzecznik, zastępca prawny 2.

Attorney General see Public Prosecutor

prokurator generalny law adwokat

Audit (courtroom)

przesłuchanie sądowe

Audit (accounts)

rewizja ksiąg, kontrola urzędowa

Audit Board

komisja rewizyjna

Automatic Conditional release

automatyczne zwolnienie warunkowe

Award

1. odszkodowanie przyznane przez sąd/arbitraż 2. decyzja sądu/arbitra

 

B

Backdrop to the case

podłoże sprawy

Background to the arrest

podłoże aresztowania

Bail (1) (can be conditional or unconditional)

n zwolnienie za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach

Bail (2) (to go bail for someone) 3rd party is responsible for his/her appearance in court

v złoży kaucję/poręczy za kogoś

Bail, release on (3)Freeing one against his/her promise to appear in Court

zwolni z aresztu za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach

Bail Accommodation

mieszkanie/ośrodek dla osób zwolnionych za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach

Bail Hostel

mieszkanie/ośrodek dla osób zwolnionych za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach

Bailee Person to whom goods are entrusted by bailor

depozytariusz

Bailiff

komornik sądowy

Bailment

depozyt, wpłacenie kaucji, oddanie na przechowanie

Bailor one who entrusts goods to a bailee

deponent, osoba dająca dobra na przechowanie

Ballot

balotaż, tajne głosowanie

Bankruptcy

bankructwo, upadłoś

Bankruptcy, assets in

aktywa firmy w stanie upadłości

Bankruptcy Order

Nakaz ustanowienia upadłości

Barbiturate

Barbituran

Barrister appointed by Solicitor to represent the accused in court

adwokat uprawniony do występowania przed sądem wyższej instancji

Battery see assault and assault / battery

pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej

Before the Court

przed sądem

Behaviour (threatening, abusive, insulting)

zachowanie

Benefits Agency (BA) (DSS dept. responsible for the administration of benefits)

biuro świadczeń socjalnych

Benefit payment

wypłata świadczeń socjalnych

Beyond Parental Control

poza kontrolą rodzicielską

Beyond reasonable doubt

ponad wszelką wątpliwoś

Biased eg. With the subject of the trial

stronniczy, uprzedzony

Bill

projekt ustawy

Bill of Indictment

akt oskarżenia

Binding Over Order (bond between an offender and the court)

zobowiązanie podsądnego do poprawnego zachowania się lub stawienia w określonym czasie na rozprawę

Black ice

jezdnia pokryta cienką warstwą lodu

Blackmail

szantaż

Body work (car)

karoseria

Board of Directors

zarząd firmy

Breach of duty of care

niewywiązywanie się z obowiązku opieki

Breach of Licence

naruszenie licencji

Breach of Orders

Niepodporządkowanie się nakazom

Breach of procedure before the court

zakłócenie procedury w sądzie

Breach of professional or official secret

naruszenie tajemnicy zawodowej/państwowej

Breach Proceedings probation order lub supervision order)

postępowanie sądowe związane z naruszeniem warunków nakazu sądowego (np.

Breathalyser

alkomat

Breath test

badanie oddechu (kierowcy)

bring an action against…

wnieś sprawę przeciwko…

Brown Book (Woolf Reforms)

nowe zasady postępowania cywilnego (tzw. reforma Woolfa)

Buggery

1. sodomia, stosunki płciowe ze zwierzęciem 2. seks analny

Burden of Proof (Onus Probandi) Duty to prove one’s cause

obowiązek udowodnienia winy

Bureau

biuro, urząd

Burglary Trespass with intent to an offence eg. Stealing

włamanie, kradzież z włamaniem

By default judgment~

wyrok zaoczny wobec niestawienia się;

By law enacted

mocą ustawy

By order of

na polecenie, zgodnie z nakazem

Byway

boczna droga

 

C

Cabinet

gabinet, rząd

Came into effect

(np. o ustawie) obowiązuje, weszła w życie

Cannabis

marihuana see hashish

Capital offence

przestępstwo karane wyrokiem śmierci

Career judge

sędzia zawodowy

Care Order

nakaz objęcia dziecka opieką społeczną

Care Plan

plan objęcia dziecka opieką społeczną

Care Proceedings

postępowanie sądowe w sprawie objęcia dziecka opieką społeczną

Case at issue

sprawa rozpatrywana

Caution

oficjalne pouczenie policyjne (doesn’t go in criminal record if admits small offence and has no previous) (see citation)

Caveat to enter a ~

sprzeciw, zastrzeżenie; ormalne zawiadomienie sądu przez stronę o swym zaangażowaniu w sprawę i wniosek o niepodejmowanie decyzji bez jej poinformowania (zwł. dot. przedterminowego zwolnienia)

Caveat Emptor

Ryzyko ponosi kupujący (łac. „niech kupujący się strzeże”) ryzyko ponosi kupujący

CCTV (close circuit television)

system monitoringu miejskiego (CCTV)

Central reservation (on motorways)

pas środkowy rozdzielający przeciwne kierunki ruchu na autostradach

Certificate of Destitution

zaświadczenie o braku środków do życia

Certificate of satisfaction

zaświadczenie sądu o spłacie długu

Challenge the array/jury see Array

zakwestionować listę przysięgłych

Chamber (Court 1,2,3)

sala sądowa

Chambers, in

posiedzenie niejawne w gabinecie sędziego

Chancery division

Wydział Kanclerski (Sądu Najwyższego)

Charged (to be)

oskarżony, postawiony w akt oskarżenia

Charging Order

sądowy nakaz zajęcia mienia dłużnika dla

(see receiving order)

zabezpieczenia dochodzonej należności wierzyciela

Chartered Corporation

osoba prawna działająca na mocy przywileju nadanego przez państwo

Chattel

ruchomoś, majątek ruchomy

Chief Constable Can also be called Superintendent or Commissioner

komendant Policji

Chief Inspector

starszy aspirant Policji

Chief Officer of Police

naczelnik policji, komisarz policji (Londyn)

Child Assessment Order

nakaz oceny sytuacji dziecka (w razie podejrzenia nieodpowiedniego traktowania dziecka)

Child Benefit

zasiłek na dziecko

Child Curfew Scheme Under 10’s can’t be in public places after certain hours

godzina policyjna” dla dzieci

Child destruction

zabójstwo nienarodzonego dziecka zdolnego do życia

Childminder

opiekun(ka) do dziecka

Child Protection Committee

komisja do spraw ochrony dziecka

Child Protection Register

rejestr dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie

Children Act 1998

ustawa o ochronie dzieci z 1998 roku

Child Support Agency (CSA)

Agencja Alimentacyjna

CID – Criminal Investigation Department

wydział dochodzeniowo-śledczy

Circuit Judge

sędzia sądu hrabstwa/okręgowy

Citation (1)

powołanie się na precedens

Citation (2) Official + Recorded warning of going to court (see caution)

pismo wzywające do zajęcia stanowiska dot. zarzucanego wykroczenia (np. niewłaściwe instead parkowanie)

Citizens Advice Bureau (CAB)

biuro porad obywatelskich

City Council

rada miejska, urząd miejski

Civil Commotion

rozruchy, zamieszki

Civil Division of the Court of Appeal

wydział cywilny sądu apelacyjnego

Civil Liability Insurance

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Civil Matter Disputes, wrongs (not criminal)

sprawa cywilna

Civil Procedure Rules (CPR) Brown Book, which replaced The Green and White books

zasady postępowania cywilnego

Civil Servant

urzędnik administracji państwowej

Civil Service

administracja państwowa

Civil Suit

proces cywilny

Claimant (petitioner)

1. wnioskodawca (np. patentowy) 2. powód

Claim form

formularz roszczeniowy

Claim for Payment

roszczenie o zapłatę

Claim for Possession

roszczenie posesoryjne

Claim

roszczenie

Clause

klauzula, warunek/punkt umowy

Clerk to the Justices Registrar

sekretarz sądu (urzędnik sądu pokoju z see wykształceniem prawniczym, doradzający sędziemu pokoju w kwestiach prawnych)

Closing speech (or closing argument)

mowa zamykająca

Coalition Against Crime

Koalicja przeciwko przestępczości

Cocaine

kokaina

Code of Practice (Police)

kodeks postępowania policji

Collision

zderzenie, kolizja

Rear-end

tylne

Head-on

czołowe

Side-impact

boczne

Combination Order

nakaz łączący nadzór z pracą społeczną i nakaz

now: community punishment &

aresztu domowego rehabilitation order

Commencement

początek, rozpoczęcie

Commission for Racial Equality

komisja do spraw równości rasowej

Commit to Hospital (eg. mental)

przymusowo skierować do szpitala

Commit to Prison

osadzi w więzieniu, uwięzi

Commit for Trial

postawi w stan oskarżenia

Committal Proceedings Magistrates decide if the case goes before a jury

postępowanie wstępne przed sądem pokoju w celu ustalenia, czy zarzucany czyn winien by rozpatrywany przez sąd wyższej instancji

Committal (for trial)

przekazanie sprawy (celem rozpoznania)

Common Assault

napaś zwykła (użycie przemocy lub zagrożenie użycia przemocy)

Common Law

prawo zwyczajowe

Commonwealth

(Brytyjska) Wspólnota Narodów

Communal estate acquired after marriage

Wspólna własnoś małżonków nabyta po zawarciu małżeństwa

Community Sentence Probation, Community Service and Supervision orders (eg. Attend a Centre)

kara ograniczenia wolności

Community Service

kara odbywana wśród społeczności

Compensation

odszkodowanie

Compensation for exemplary damages

odszkodowanie z nawiązką

Compensation for aggravated damages

odszkodowanie za szczególne i dotkliwe szkody

Competitive system

system konkurencyjny

Complementary law

prawo uzupełniające

Comply

zastosować się, podporządkować się

Concealing

ukrywanie, zatajenie, przemilczenie

Conclusion (of trial or case)

zakończenie sprawy sądowej

Concurrent Sentence

równoczesne wyroki (skazujące tę samą osobę za różne przestępstwa)

Conditional Bail What’s expected pending

warunkowe zwolnienie za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach appearance in court

Conditional discharge similar to absolute discharge on condition not to re-offend within 3 years

zwolnienie warunkowe z więzienia

Confession

wyznanie czegoś, przyznanie się do czegoś

Conscription

pobór do wojska, powszechna służba wojskowa

Consecutive Sentence

kara następująca po odbyciu poprzedniej

Consent

wyrażenie zgody, przyzwolenie

Consistent with the provisions of…

zgodnie z postanowieniami (ustępu, artykułu, ustawy)

Constable

posterunkowy, policjant see plain-clothes constable

Constitutional Law

prawo konstytucyjne

Constitutional Tribunal

trybunał konstytucyjny

Construe (in contracts)

interpretować

Consumer Guide

przewodnik dla użytkownika

Contact Order under Children Act

nakaz regulujący kontakty dziecka będącego pod opieką służb socjalnych z członkami rodziny

Contempt

pogarda, lekceważenie, obraza

Contempt of court

obraza sądu, niedostosowanie się do zalecenia sądu

Contract Legally enforceable agreement between 2 persons

kontrakt, umowa

Contracting State

państwo-strona konwencji/umowy międzynarodowej

Contrary to

w przeciwieństwie do, wbrew temu że

Contributory negligence

przyczynienie się do zaniedbania

Controlled Drug eg. Cannabis, under the Misuse of Drugs Act

nielegalny narkotyk

Convention

1. konwencja, umowa międzynarodowa 2. zwyczaj, konwenans

Convention territory

terytorium, którego dotyczy konwencja

Conveyance transfer of ownership or property

przeniesienie tytułu własności

Conveyancer

prawnik zajmujący się sprawami przenoszenia tytułu własności

Convicted accused

skazany oskarżony

Copyright

prawo autorskie

Coroner

koroner (urzędnik ustalający przyczynę nagłego zgonu)

Coroners’ Court

sąd obradujący pod prewodnictwem koronera

Corroborate

potwierdzać już posiadane dowody

Council on Tribunals

rada nadzorcza trybunałów Anglii, Walii i Szkocji

Council Tax

podatek komunalny

Council Tax Benefit

ulga od podatku komunalnego

Counsel Barrister who represents people in court (see Barrister and Attorney)

adwokat (barrister) reprezentujący strony w sądzie

Counsel for the Defence

adwokat obrony see Prosecution

Counsel’s Fee

opłata za usługi adwokata (barristera)

Count 1, 2 and 3 (eg. Charged on counts 1 and 2)

1. zarzut oskarżenia (sprawa karna)

Countercharge

powództwo wzajemne

Counterclaim

roszczenie wzajemne

Countermand

1. odwołanie, anulowanie (zamówienia) 2. cofnięcie (zarządzenia)

County Court (Civil Law)

sąd hrabstwa

Coup (coup d’état) Seizure of Government

zamach stanu

Court clerk

urzędnik sądowy

Court Costs see legal costs

koszty sądowe

Court Fee

opłata sądowa

Court interpreter

tłumacz sądowy

Court is in session

sąd jest na posiedzeniu

Court of Appeal

sąd apelacyjny

Court Martial

sąd wojenny, sąd polowy

Court Seal

pieczęć sądu

Court Secretary

sekretarz sądu

Court Session (Hearing)

posiedzenie sądu, sesja sądowa

Creed

1. wyznanie wiary 2. przekonania

Crime Act prejudicial to community Punishment – fine or prison

przestępstwo

Criminal Case

sprawa karna

Criminal complaint see to press charges

wniosek pokrzywdzonego o ściganie sprawcy przestępstwa

Criminal Damage Act

ustawa o poważnych szkodach

Criminal Legal Aid (for people accused of crimes)

pomoc prawna dla oskarżonych w sprawach kryminalnych

Criminal Injuries Compensation Board

Komisja ds. odszkodowań dla ofiar przestępstw kryminalnych

Criminal Justice and Public Order Act 1994

ustawa o sądownictwie karnym oraz porządku i bezpieczeństwie publicznym z 1994 roku

Criminal record

1. rejestr karny 2. biografia kryminalna przestępcy

Cross Examination (e.g. by Defence)

przesłuchanie krzyżowe świadka strony przeciwnej (np. przez obronę)

Cross-examine the witness

poddać świadka pytaniom krzyżowym

Cross Purposes

sprzeczne cele

Crown Court

Sąd Koronny

Crown Prosecution Service (CPS)

prokuratura koronna

Crown Prosecutor

prokurator koronny

Curfew Order

nakaz ustanawiający godzinę policyjną

Custodial Sentence

kara pozbawienia wolności

Custodianship

zarządzanie majątkiem

Custody, to be in

przebywać w areszcie

Custody Officer

funkcjonariusz więzienny, strażnik

Custody Record

akta więźnia

Cycle tracks

ślady opon rowerowych

 

D

Dealt with, to be e.g. at the Crown Court

mieć sprawę rozpatrywaną przez

Debt Recovery

odzyskanie długu

Decree

1. orzeczenie sądu 2. dekret (głowy państwa)

Decree Absolute 6 weeks after Decree Nisi date

prawomocny wyrok rozwodowy in UK – demanded

Decree Nisi

warunkowy wyrok rozwodowy

Defamation (Tort)

zniesławienie

Defective

wadliwy, niedostateczny, posiadający braki

Defect

wada, brak, niedoskonałoś

Defendant (see Accused)

1. pozwany (sprawy cywilne) (Person sued or charged) 2. oskarżony (sprawy karne)

Defense & Counterclaim forms

formularze obrony i roszczeń wzajemnych

Defraud, to

oszuka, zdefraudowa, przywłaszczać

Degrading treatment

poniżające traktowanie

Deliberate

umyślny, zamierzony

Deliberation

1. rozwaga 2. obrady, narada

Delinquent

przestępca, osoba nie przestrzegająca prawa

Demand see Petition

żądanie, roszczenie

Denunciation

1. doniesienie, zadenuncjowanie 2. (prawo międzynarodowe) wypowiedzenie umowy

Deportation

deportacja

Dereliction of Duty Indicted for… neglect, etc

zaniedbanie obowiązku służbowego

Desecrating (the corpse)

zbeszczeszczanie, profanacja (zwłok)

Destitute

bez środków do życia, żyjący w nędzy

Detainee

zatrzymany, aresztowany, więzień

Detective Chief Inspector (Plain clothes officer, works for CID – same rank as a Chief Inspector for the Police Force)

inspektor śledczy

Detective Constable (Plain clothes officer, works for CID – same rank as a Constable for the Police Force)

posterunkowy śledczy

Detention (see arrest) keeping of a person for investigation

areszt

Detention Centre

ośrodek zamknięty dla ubiegających się o azyl

Deterrence

odstraszenie

Dilatory

grający na zwłokę

Dilatory Tactics

taktyka grania na zwłokę

Diminished responsibility

ograniczona poczytalnoś

Direction

1. wskazówka, instrukcja 2. pouczenie przysięgłych przez sędziego

Director of Public Prosecutions, the

prokurator generalny

Discharge Absolute/conditional discharge

n zwolnienie z więzienia

Discharge (2)

v 1. zwolni (ze szpitala/więzienia) 2. zwolni przysięgłych do domu 3. uwolni od zarzutu

Discharge all duties and obligations

wypełni wszelkie obowiązki

Discharge Report

zaświadczenie o zwolnieniu z więzienia

Discharged for summons eg. Drinkdriver gave blood and has to return for results

zwolniony do stawienia się w sądzie

Disciplinary Hearing

przesłuchanie w sprawach dyscyplinarnych

Disciplinary Proceedings

postępowanie dyscyplinarne

Disclaimer Notice

oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Disclosure of documents

ujawnienie dokumentów

Discontinuance Letter when no further action will be taken

pismo zawiadamiające o zawieszeniu sprawy sądowej

Discretionary Conditional Release

zwolnienie warunkowe według uznania sędziego

Discretion at sb’s~

według uznania

Discrimination (on grounds of race, sex, disability)

dyskryminacja

Dismembering (Slicing)

rozczłonkowanie, podzielenie na części

Dismiss, to

1. odrzuci (dowody, podanie) 2: zwolni (pracowników)

Dismissal

zwolnienie z pracy/urzędu

Dismissal Letter see resignation letter

pismo zawiadamiające o zwolnieniu z pracy/urzędu

Disobedient

nieposłuszny

Disobey a court order

zlekceważy nakaz sądu

Dispatch

wysyłka

Dispute

spór

Dispute, a claim

v zakwestionować roszczenie

Dispute, beyond

a poza dyskusją, bezsporny

Dispute liability and amount claimed

nie przyjmować odpowiedzialności i odrzucać roszczenie

Disqualified from driving

pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdu

Disseisin

bezprawne pozbawienie majątku (nieruchomości)

Divorce Counselling Session

sesja poradnictwa rozwodowego

Divorce proceedings

postępowanie rozwodowe

DNA (desoxiribonucleic acid)

DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy)

DNA Testing

test DNA

Dock

ława oskarżonych

Document Exchange (DX)

komp. system bezpośredniej wymiany dokumentów

Domestic, a

domowa/y

Domestic Violence

przemoc domowa

Doping (Sports)

doping

Draft Evasion

unikanie poboru do wojska

Draft Law A Bill (see also White Paper) see Bill

projekt ustawy

Draft letter of intent

szkic listu intencyjnego

Driver’s Licence

prawo jazdy

Drug Addict

narkoman

Drug Smuggling (Trafficking)

przemyt narkotyków

Drug (soft / hard)

narkotyk (twardy/miękki)

Drunk and Incapable

pijany i niezdolny do

Drunk Driving

jazda po pijanemu

Drunk & Disorderly (D & D)

pijany i zakłócający spokój publiczny

DSS (Department of Social Security)

urząd ds. zasiłków socjalnych

DSS Fraud Dept.

komórka ds. oszustw dotyczących zasiłków socjalnych

Dungeon

loch

Duress

1. przymus 2. bezprawne uwięzienie

Duty of care

obowiązek opieki

Duty Solicitor

adwokat z urzędu

Duty to Co-habit

obowiązek współzamieszkiwania

DVLA (Driver & Vehicle Licensing Agency)

Agencja Rejestracji Pojazdów i Kierowców

 

E

Ecstasy

ekstaza (narkotyk halucynogenny)

Education social worker (or Welfare officer)

pracownik socjalny ds. szkolnictwa

Either Way Offences Trial either in the Crown Court Magistrates Court

przestępstwa rozpatrywane w sądzie pokoju lub w Sądzie Koronnym with jury or in the

Electronic tagging To monitor an offendersmovements whilst out of prison

elektroniczny identyfikator do monitorowania przestępców warunkowo zwolnionych z więzienia

Embankment

nabrzeże, nasyp, skarpa

Embezzlement

sprzeniewierzenie, defraudacja, przywłaszczenie

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction

europejski ośrodek monitorowania narkotyków i narkomanii

Emergency Accommodation

mieszkanie zastępcze w nagłych wypadkach

Empanel the jury was empanelled

wybr i zaprzysiąc ła przysięgłych

Employee

pracownik

Employer

pracodawca

Employers’ Organisation

organizacja pracodawców

Employment Appeal Tribunal

trybunał apelacyjny ds. zatrudnienia

Employment Protection (Consolidation) Act 1978

ustawa zbiorcza o ochronie zatrudnienia z 1978 r.

Employment Training

kształcenie zawodowe

Enact

postanawia, uchwal (ustawy, zarządzenia)

Enactment

1. ogłoszenie (ustawy), wprowadzenie w życie 2. akt prawny

End of Contract

zakczenie kontraktu

End of questioning

zakczenie przesłuchania

Endorsement (1) (to add something to a document)

adnotacja na odwrocie dokumentu

Endorsement (2) (to transfer to another a right)

indos, żyro

Enforceable

wykonalny

Enforcement Proceedings

pospowanie wykonawcze

Equal Opportunities Commission

komisja ds. równouprawnienia

Equal Pay Act 1970

ustawa o równym wynagrodzeniu dla mężczyzn i kobiet z 1970 roku

Establish (a company) see setting up

założy (firmę)

Escrow

umowa zdeponowana u os. trzeciej, wchodca w życie dopiero po spełnieniu określonych warunków

Escrow agent/holder

depozytariusz umowy (zob. escrow)

Estoppel

przeszkoda nie pozwalająca stronie powoł się na fakty czy okoliczności sprzeczne z poprzednimi oświadczeniami i działaniami

Estoppel by Judgement

przeszkoda oparta na zarzucie rzeczy osądzonej

Ethnic Minority

mniejszoś etniczna

Ethnic origin

pochodzenie etniczne

European Court of Human Rights

Europejski Trybunał Praw Człowieka

European Convention of

Europejska Konwencja Praw Cowieka

Human Rights (official name: Convention for the Protectionof Human Rights & Fundamental Freedoms)

(oficjalna nazwa: Konwencja o ochronie praw cowieka i podstawowych wolności)

Evidence

dowody

Evidence give

składać zeznania w sądzie

Evidential Test Enough evidence to convict take to court

test dowodowy (badanie p. prokuratora przed skierowaniem sprawy do sądu, czy istnieją realne or szanse skazania)

Examination in chief

pierwsze przeuchanie świadka strony przez adwokata tej strony

Exceptional Leave to Remain

wyjątkowe zezwolenie na pozostanie w kraju

Execution against goods

egzekucja z towarów

Ex-gratia payment

zapłata dobrowolna

Exhaust Emission Offence

wykroczenie przeciwko normom wydzielania gazów emisyjnych z pojazdów

Exhibit

dowód rzeczowy

Ex parte (now Without Notice) see Inter partes

przy nieobecności jednej ze stron (np. osądzenie)

Expiry see renunciation + withdrawal

wygaśnięcie ważności, upływ terminu

Express declaration, to make an

wyraźna (deklaracja, oświadczenie, zgoda)

Extended Sentence

przedłużona kara

Extenuating/Mitigating Circumstances

okoliczności łagodzące

Eyewitness

świadek naoczny

F

Fair hearing

sprawiedliwe przesłuchanie sądowe

Families Anonymous

org. samopomocowa członków rodzin osób uzależnionych od nałogów

Family Court Welfare Report

sprawozdanie dla sądu rodzinnego umożliwiające podjęcie decyzji o losie dzieci, kt. dotyczy sprawa sądowa

Family Mediation Service

służba mediacji rodzinnej

Fast Track Appeal

apelacja rozpatrywana w trybie przyspieszonym see Tier Track System

Fast Track claim

roszczenie rozpatrywane w trybie przyspieszonym

Fatal crash (car)

wypadek śmiertelny

Faulty Goods (Contract & Consumer Law)

towary wadliwe

Fear of Persecution

obawa przed prześladowaniem

Fee

opłata

Female defective

kobieta upośledzona umysłowo

Find in favour of the Plaintiff

orzec na korzyś powoda

Fine

mandat, grzywna

Fingerprints

odciski palców

First refusal (right of)

prawo pierwokupu

Fixed Penalty Notice

zawiadomienie o grzywnie o niezmiennej wysokości

Fixed Term Sentence

kara o ustalonym (niezmiennym) wymiarze

Flashing Amber light

migające żółte światło

FME – Force Medical Examiner

lekarz policyjny

Food Allowance

zapomoga żywnościowa

Food Voucher

bon żywnościowy

Force Majeure (contract) see Act of God

siła wyższa

For court use only

tylko na użytek sądu

Forensic (relating to courts)

sądowy

Forensic medicine

medycyna sądowa

Foreseen (scheduled by)

przewidziany

Forfeit

przepadek mienia, konfiskata surrender something as a penalty

Form

formularz

Foster Family see adoptive parents

rodzina zastępcza

Fostering

wychowywanie dziecka przyjętego na wychowanie

Fostering Centre

poradnia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Fraud Obtaining something by unfair or wrongful means

oszustwo

Fraud (person)

oszust

Freehold ownership

posiadanie nieruchomości na własnoś

Full Beams (Headlights)

długie światła (auto)

Further Training

dalsze kształcenie

Further Training Course

kurs dalszego kształcenia

Further Vocational Training

dalsze kształcenie zawodowe

G

Gang

gang, grupa przestępcza

Garnishee Proceedings

pospowanie sądowe w sprawie zajęcia mienia znajdującego się u osoby trzeciej

Garnishee Order

nakaz spłaty długu nie wobec wierzyciela, ale tego, wobec krego wierzyciel jest dłużnikiem

GBH Grievous Bodily Harm eg. Serious cuts, knife wounds, etc

poważne obrażenia cielesne

General Provisions

postanowienia ogólne

Genuine belief

szczere przekonanie

Go bankrupt

zbankrutować

Government Bill see Bill

rządowy projekt ustawy

Graphological test (to see if the signature is genuine)

test grafologiczny

Green Book The County Court Rules

zasady proceduralne sąw hrabstwa

Green Form Scheme

program darmowej lub dotowanej pomocy prawnej

Gross Indecency

poważne naruszenie zasad przyzwoitości

Gross negligence

poważne zaniedbanie

Gruesome

makabryczny

Guardian ad Litem (now Litigation friend)

legalny opiekun os. niepełnoletniej lub nieubezwłasnowolnionego psychicznie chorego w czasie rozprawy sądowej

Guilty Plea

przyznanie się do winy

H

HabeasCorpus (A prerogative writ directed to a who detains another in custody, it commands him to produce that person before the court)

nakaz doprowadzenia zatrzymanego do sądu w celu stwierdzenia legalności aresztu lub personwypuszczenia go na wolność

Habitual residence test (performed at the Benefits Agency)

sprawdzenie zamieszkania we wskazanym miejscu osoby występującej o zasiłek

Harassment

szykanowanie, napastowanie

Hard Shoulder

pas awaryjny na autostradzie

Harmful Publication

szkodliwa publikacja

Hashish

haszysz see cannabis

Hazard Warning Lights

światła ostrzegawcze (auto)

Head of Service

szef/kierownik działu usług

Head of State

głowa pstwa

Health and Safety at Work Act 1974

ustawa o bezpieczstwie i higienie pracy z 1974 roku

Health and Safety at Work Regulations 1992

przepisy bezpieczstwa i higieny pracy z 1992 roku

Health Visitor

środowiskowy pracownik służby zdrowia

Hearing

posiedzenie sądu

Hearsay (not allowed in court) what someone else has been heard to say

pogłoska, dowód ze słyszenia

Held on Remand

zatrzymany w areszcie tymczasowym

Her Magesty’s Stationery Office (HMSO)

drukarnia państwowa

Heroine

heroina

HGV Heavy goods vehicle

samochód ciężarowy

High Commissioner

wysoki komisarz

High Court

Sąd Najwszy (gł. sąd cywilny Anglii i Walii)

High Court will quash the Magistrate’s decision

Sąd Najwszy unieważni decyzję sądu pokoju

Highway Code

kodeks drogowy

Home Leave

urlop na wyjazd do domu

Homeless Unit

wydzi rady miejskiej ds. osób bezdomnych

Home Office see IND

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Home Office Drugs

program ministerstwa spraw wewnętrznych dot.

Prevention Initiative

walki z narkotykami

Homologation

homologacja

Hooked on drugs

uzależniony od narkotyków

Hospital Order (on the grounds of mental disorder)

nakaz umieszczenia w szpitalu, przymusowa hospitalizacja

House of Commons

Izba Gmin

House of Lords

Izba Lorw

Housing Benefit

zasiłek mieszkaniowy

Hostel

schronisko

Hung Jury

zespół przysięgłych, kry nie osiągnął jednomyślności

I

Identification Parade

okazanie (osoby) w celach rozpoznawczych

IdentiKit and Photofit

Portret pamięciowy i fotograficzny portret pamięciowy

Idle dispute (or an idle lawsuit)

jałowa dysputa

Immediate Imprisonment

natychmiastowe uwięzienie

Immigration Rules

przepisy imigracyjne

Immigration Appeal Tribunal

trybunał apelacyjny ds. imigracji

Immigration & Nationality Directorate

wydzi MSW ds. imigracji i obywatelstwa

Imposition of Sanctions

narzucenie sankcji

Imprisonable offence

przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności

In camera (now In Private) Public not allowed in

posiedzenie sądu przy drzwiach zamkniętych

Incest

kazirodztwo

Incitement to incite someone else to commit a crime

namawianie, podżeganie (do popełnienia przestępstwa)

Income Support

zasiłek dla osób o niskich dochodach

Inconsistency

nieścioś (np. w zeznaniach)

In-Country Application

podanie o azyl składane w kraju

Indecent Assault

dopuszczenie się czynu lubieżnego

Indecent Display

publiczne eksponowanie nieprzyzwoitych treści

Indecent Exposure

obnażanie się w miejscu publicznym

Indecent Photograph

lubieżna fotografia

Independent Contractor

niezależny wykonawca (kontraktu)

Indictable Offence

przestępstwo podlegające oskarżeniu publicznemu

Indicted for Murder

oskarżony o zajstwo

Indictment (Doc. containing concise statement of crime or offence)

akt oskarżenia

Industrial Dispute

konflikt między pracodawcą a pracownikami

Industrial Training Act

ustawa o branżowych komisjach ds. kwalifikacji szkolenia przemysłowym

Industrial Tribunal (now Employment Tribunal)

sąd pracy

Infanticide

dzieciojstwo

Inferred refusal

domniemana odmowa

Information desk

punkt informacji

Informed Consent

świadome wyrażenie zgody

Inhuman treatment

Nieludzkie traktowanie

Injunction (1) (refraining someone from doing sth or going into a certain area)

zakaz sądowy

Injunction (2)

nakaz sądowy

Inland Revenue

dochody skarbu państwa

Inland Revenue (department)

urząd skarbowy

Inmate

więzi

Inmates (in Hospital)

pacjent szpitala psychiatrycznego

In private see In Camera

zamknięte posiedzenie sądu

Inquest (an inquiry not a trial, but in presence of a jury)

dochodzenie przyczyny nagłego lub niespodziewanego zgonu przez koronera the

Inspection

badanie, oględziny, kontrola, inspekcja

Inspector (Police Force)

inspektor policji

Institute (legal) Proceedings

wszczyn pospowanie sądowe

Instrument of Conveyance

akt przeniesienia własności

Insulting words / behaviour

obraźliwe owa / zachowanie

Intellectual Property

własnoś intelektualna

Intensive Training Course

intensywny kurs szkoleniowy

Inter Alia (Amongst other things)

między innymi

Interim Care order

tymczasowy nakaz opieki

Interim disqualification (from driving)

tymczasowe odebranie prawa jazdy (w oczekiwaniu na wyrok sądu)

Inter partes (now On Notice) see Ex parte

z udziałem obu stron (np. rozprawa)

Interview Room (at Police Station)

pokój przesłuchań

In the public interest

w interesie publicznym

Intimate Samples eg. Blood, urine, saliva, DNA

próbki pobrane od osoby, np. krwi, moczu, śliny, DNA

Inventory

inwentarz

In witness whereof

na potwierdzenie powyższego (formuła w umowie, testamencie itd., pod krą składany jest podpis)

ISDD (Institute for the Study of Drug Dependence)

instytut badania narkomanii

Issue Proceedings

wszcząć pospowanie sądowe

IT Crime

przestępstwo informatyczne

J

Joint (drug)

skręt

Joint (prison)

paka (siedzi w pace)

Joint order

rozporządzenie łączne (np. różnych ministrów)

Judgement by (in) default in absence of the parties

wyrok zaoczny to try (to judge or sentence)

Judgement Creditor

wierzyciel z mocy wyroku

Judgement Debtor

dłużnik z mocy wyroku

Judgement for Plaintiff

wyrok na rzecz powoda

Judgement of the Court of Justice see operative part of judgement

orzeczenie sądu

Judgement set aside

wyrok odroczony

udge’s order

nakaz sędziego

Judge’s room

gabinet sędziego

Judicial Action

pospowanie sądowe, dochodzenie na drodze sądowej

Judicial Opinion

pisemne szczełowe uzasadnienie decyzji sędziego

Judicial Proceeding

pospowanie sądowe

Judicial Record

akta sądowe, rejestr spraw sądowych

Judicial Review

1. ponowne rozpatrzenie orzeczenia sądu niższej instancji 2. rozpatrzenie przez sąd decyzji administracyjnej

Jurisdiction for execution

właściwoś danego sądu do wykonania (np. decyzji arbitrażowych)

Jurors Interview Selection

selekcja członków ławy przysięgłych

Jury Summoning Officer

urzędnik sądu powołujący skład ławy przysięgłych

Jury Summons

wezwanie do odbycia służby sędziego przysięgłego

Juvenile Court

sąd dla nieletnich

K

Kerb-Crawling

powolna jazda kierowcy rozglądającego się za prostytutkami

Key question

kluczowe pytanie

Keyworker

pracownik zajmujący kluczowe stanowisko

Knobbling (Contamination) improper influencing of jurors

wpływanie na przysięgłych (łapówki, zastraszanie)

L

Lack of proof

brak dowodów

Land Ancillary to a building

działka przyległa do budynku

Landlord

właściciel nieruchomości/lokalu

Lands Tribunal

trybunał ds. odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomoś

Law Centre

ośrodek bezpłatnych porad prawnych

Lawful excuse

legalne usprawiedliwienie

Law Lord

prawnik – członek Izby Lordów

Law & Order

porządek publiczny

Law of Tort

prawo o czynach niedozwolonych (pr. cywilne)

Lawsuit see Judicial Proceeding

proces sądowy

Lay Magistrate

sędzia pokoju (bez wykształcenia prawnego, nie pobierający wynagrodzenia)

Layman

laik, nieprawnik

Leading Question Questions made in cross-examination

pytanie sugerujące odpowiedź

Learning disability

ograniczona zdolnoś do uczenia się

Leasehold

nieruchomoś wydzierżawiona, wynajmowana

Leasing contract

umowa dzierżawy/wynajmu

Leave to Appeal

zezwolenie na apelację

Leave to enter

pozwolenie na wjazd do kraju

Leave to remain

pozwolenie na pozostanie w kraju

Legal Advice

porada prawna

Legal Adviser

1. radca prawny 2. doradca prawny

Legal Aid (a form of) (now Community Legal Service) see Criminal Legal Aid

bezpł. pomoc prawna dla os. o niskich dochodach

Legal Aid Board (is now The Legal Services Commission)

komisja ds. pomocy prawnej

Legal Authorities

organy wymiaru sprawiedliwości

Legal Charges

opłaty adwokackie

Legal Costs see court costs

koszty prawne (sądowe, adwokackie itd.)

Legal Entity

osoba prawna

Legal Executive

kierownik kancelarii adwokackiej (nie jest adwokatem)

Legal Instrument

instrument prawny

Legal Notice

1. formalne zawiadomienie 2. ogłoszenie sądowe

Legal Person

osoba prawna see artificial legal person

Legal Personnel

personel prawny

Letter of Attorney or Power of Attorney

upoważnienie, pełnomocnictwo

Letter of Claim Sent by Claimant to Defendant

pismo zawierające roszczenie

Level of Alcohol in the blood

poziom alkoholu we krwi

Lewd Behaviour

lubieżne zachowanie

Liability in Tort

odpowiedzialnoś cywilna z czynu niedozwolonego

Liable to Duty

podlegający ocleniu

Libel By means of writing, print or broadcasting

oszczerstwo, zniesławienie (publikacja, radio, TV)

1 Licence (Authorization to do an act, which couldn’t otherwise be)

1, n licencja, zezwolenie, koncesja 2. driving~prawo jazdy 3. v release on~ zwolni warunkowo

Licence holder

posiadacz licencji

Licensed

licencjonowany

Licence Endorsed

adnotacja o wykroczeniu na prawie jazdy

Licensee

posiadacz licencji, licencjobiorca see assignee

Licensing Authority

urząd wydający licencje/zezwolenia

Licencing Act 1964

ustawa o licencjach z 1964 roku

Life Licence

zwolnienie przedterminowe więźnia skazanego na dożywocie

Lifer

slang skazany na dożywocie

Life Sentence (or Life Imprisonment)

kara dożywotniego więzienia

Litigation Parties before court are answerable for case conduct

spór/proces sądowy (cywilny)

Litigation Friend see Guardian ad litem and Next Friend

osoba występująca zastępczo w charakterze strony procesowej

Local Authority

władze lokalne

Lock-out

Lokaut (zamknięcie zakładu przed załogą przez pracodawcę)

Lodge a Complaint

wnieś zażalenie

Lodge an appeal (or case)

wnieś do sądu (apelację/sprawę)

Lord Chancellor (the highest judicial authority Izby Lordów in England)

lord kanclerz (≈min. sprawiedliwości, przewodn.

Lord of Appeal in Ordinary

sędzia Izby Lordów jako sądu apelacyjnego

Loss of amenities

utrata ułatwień/udogodnień

Loudspeaker

głośnik

Lower Court

sąd niższej instancji

LSD

LSD

M

Magistrates

sędzia pokoju (sąd pokoju)

Magistrates Court

sąd pokoju

Maintenance

1. utrzymanie 2. alimenty

Majority verdict see unanimous verdict

orzeczenie większością głosów

Malice aforethought

premedytacja, zły zamiar

Manager

kierownik

Manslaughter

nieumyślne pozbawienie życia

Manslaughter (aggravated) see murder

pozbawienie życia przy obciążających okolicznościach

Manslaughter (involuntary)

nieumyślne pozbawienie życia na skutek karygodnych zaniedbań

Manslaughter (involuntary) (aggravated)

nieumyślne pozbawienie życia przy obciążających okolicznościach

Manslaughter (negligence)

pozbawienie życia na skutek karygodnego zaniedbania

Manslaughter (voluntary)

umyślne pozbawienie życia bez premedytacji

Manslaughter (voluntary) (aggravated)

umyślne pozbawienie życia przy obciążających okolicznościach

Maritime Tribunal (official name: International Tribunal for the Law of the Sea)

Trybunał Morski (oficjalna nazwa: Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza)

Marriage Certificate

akt małżeństwa

Matrimonial Property Law

małżeńskie prawo majątkowe

Maximum Sentence

najwyższy wymiar kary

Meal Voucher see Vouchers

talon żywnościowy

Mediation

mediacja, pośrednictwo

Mediator

pośrednik, mediator

Mens Rea Offence with intent, guilty state of mind (see Actus Reus)

łac. „zły zamiar”, świadomoś szkodliwego działania (warunek uznania winy)

Mental Defective

osoba upośledzona umysłowo

Mental Health Review Tribunal

trybunał rozpatrujący skargi przymusowo skierowanych na leczenie psychiatryczne

Metropolitan Police see London Police

policja stołeczna (Londyn)

Military Coup

wojskowy zamach stanu

Military Tribunal

trybunał wojskowy

Milord (or your lordship)

(zwrot) mój Lordzie

Ministerial Decree

dekret

Ministerial Order

rozporządzenie ministerialne

Ministerial Regulation

rozporządzenie wykonawcze

Ministerial Resolution

uchwała ministrów (pr. międzynarodowe)

Minor bruising

nieznaczne posiniaczenie

Minor fractures

nieznaczne złamania

Minor offence

drobne przestępstwo

Misrepresentation

wprowadzenie w błąd, błędne przedstawienie

Misuse

niewłaściwe użycie, nadużycie

Misuse of Drugs Act 1971

ustawa o nadużywaniu narkotyków z 1971 roku

Mitigation speech made by defence after verdict or guilty plea

argumentacja obrońcy po orzeczeniu o winie wskazująca na okoliczności łagodzące

Mitigating circumstances see extenuating circumstances

okoliczności łagodzące

Mode of Trial Decision to try case either magistrates or jury

tryb przeprowadzenia procesu (przed s. pokoju bez przysięgłych lub w S. Koronnym z udziałem by przysięgłych)

Money judgment (or award of costs)

wyrok zasądzający kwotę pieniężną

Money laundering

pranie brudnych pieniędzy

Moral damages

odszkodowanie za straty moralne

Mortgage

hipoteka, pożyczka na dom

Mortgage Application Form

podanie o pożyczkę hipoteczną

Mortgage Lender

instytucja udostępniająca pożyczkę hipoteczną

Mortgagee (Lender)

wierzyciel hipoteczny, hipotekariusz eg. Bank, etc

Mortgager (Borrower)

dłużnik hipoteczny

MOT Certificate

świadectwo sprawności technicznej pojazdu

MOT Test

test sprawności technicznej pojazdu

Motion (proposal)

wniosek (wobec sądu, na zebraniu)

Motion to Dismiss

wniosek o oddalenie powództwa

Motoring Offences

wykroczenie drogowe

Motor Insurers’ Bureau

fundusz odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych, których sprawcy są nieznani lub nieubezpieczeni

Mugging

grabież uliczna

Multi track claim

roszczenie o wart. powyżej 15 tys. funtów lub skomplikowanej natury (rozpatrywane w High Ct.)

Murder (see attempted murder)

morderstwo, zabójstwo z premedytacją

Mushroom

grzyby halucynogenne (narkotyk halucynogenny)

Mutatis Mutandis

z potrzebnymi zmianami, uwzględniając istniejące różnice

Mute by visitation of God

hist. niezdolny do odpowiadania przed sądem

Mute of malice (to stand)

hist. odmawiający zeznań

My learned friend (how Defence and Prosecutor refer to each other in court sometimes)

mój szanowny kolega (forma grzecznościowa między adwokatami)

N

NACRO (National Association for the Care and Rehabilitation of Offenders)

ogólnokrajowe stowarzyszenie na rzecz opieki i rehabilitacji przestępców

Narcotics Anonymous

organizacja samopomocowa narkomanów

NASS (National Asylum Suport Service)

krajowa organizacja pomocy azylantom

National Insurance Contributions

składki ubezpieczenia społecznego

NI Contributions deduction

potrącenie na składki ubezpieczenia społecznego

NI Exemption Certificate

świadectwo wyłączenia od płatności składek ubezpieczenia społecznego

National Insurance Number

numer ubezpieczenia społecznego

National Police Training

ogólnokrajowe szkolenie policji

National Standard

standard/norma krajowa

Natural Disaster

klęska żywiołowa

NAYPCAS (The National Assoc. of Young People’s Counselling and Advisory Service)

stowarzyszenie organizacji oferujących pomoc i doradztwo dla młodych ludzi

Needy

w potrzebie

Neighbourhood Watch Schemes

samopomoc sąsiedzka mająca na celu zapobieganie włamaniom

Next Friend (now Litigation Friend)

osoba występująca w procesie w imieniu dziecka lub nieubezwłasnowolnionej osoby psych. chorej, nie będąca jej ustawowym przedstawicielem

New Age Travellers

osoby próbujące urzeczywistniać model „życia w drodze” zgodnie z zasadami kontrkultury New Age

No case to answer

decyzja sędziego o braku podstaw do oskarżenia o zarzucany czyn

Non Custodial Sentence

kara inna niż kara więzienia eg. probation

Non-fatal offences against the person GBH, ABH, Wounding

przestępstwo przeciwko osobie bez śmiertelnych następstw

No fixed abode

bez stałego miejsca zamieszkania

No plea

nieprzyznanie się do winy

Notary Public

notariusz

Not Guilty

niewinny

Not Guilty Plea

nieprzyznanie się do winy

Notice A requisitionor formal notification, of someone’s intention

zawiadomienie, notyfikacja, pismo

Notice of Entitlements

zawiadomienie o uprawnieniach zatrzymanego w areszcie w zakresie wyżywienia, higieny, odpoczynku itd.

Notice of termination employer <> employee giving advance warning to terminate a contract (see resignation and dismissal letter)

wypowiedzenie umowy o pracę

Notice to Detained Person

pouczenie osób zatrzymanych przez policję o przysługujących im uprawnieniom (poinformowanie bliskich, prawo do bezpłatnej porady prawnej itd.)

Notice to quit

wezwanie do opuszczenia mieszkania, wypowiedzenie najmu

No Valid Consent

brak prawomocnego wyrażenia zgody (np. na zawarcie małżeństwa, pobranie krwi itd.)

NRPSI (National Register of Public Service Interpreters)

Krajowy rejestr tłumaczy ustnych dla służb publicznych

NSPCC

ogólnokrajowe stowarzyszenie zapobiegania okrucieństwu wobec dzieci

Nuisance (Private or Public) Interference of one’s right to enjoyment

1. naruszenie porządku publicznego, zakłócanie spokoju 2. uciążliwoś (wobec poszcz osób)

Null and void

nieważny, unieważniony, nie posiadający mocy prawnej

Number plate

tablica rejestracyjna, rejestracja

O

Oath-taking

złożenie przysięgi

Obiter Dictum A saying by the way, by judge giving his decision

uwaga mimochodem, dygresja sędziego nie a mająca decydującego znaczenia w sprawie

Obscene Publication

nieprzyzwoita, sprośna publikacja

Occasional Owner

właściciel tymczasowy

Occupation (of a Country)

okupacja (kraju)

Occupational Disease

choroba zawodowa

Offence

przestępstwo, wykroczenie

Offence triable on Indictement

przestępstwo podlegające jurysdykcji S. Koronnego a nie s. pokoju w trybie uproszczonym

Offended party

strona, przeciwko której popełniono przestępstwo

Offender

przestępca, sprawca wykroczenia

Offending behaviour

obraźliwe, zaczepliwe zachowanie

Officer

urzędnik, funkcjonariusz

Official letter

pismo urzędowe

Old Bailey

Centralny Sąd Karny w Londynie

Old-style committal

decyzja s. pokoju o ewentualnym przekazaniu sprawy do S. Koronnego w oparciu o dowody przedstawione przez prokuratora (tzw. „new style committal” nie wymaga takich dowodów)

Ombudsman

ombudsman, rzecznik praw obywatelskich

On (upon) one’s Oath

pod przysięgą

Onus Probandi (burden of proof)

obowiązek udowodnienia winy

Open Prison

więzienie o złagodzonym rygorze

Opening speach

mowa wstępna prokuratora lub obrońcy

Operative part of judgement see Judgement of the Court of Justice

częś wyroku zawierająca uzasadnienie prawne

Opiate

opiat, lek makowcowy

Oppression

ucisk, gnębienie

Order (Directive)

nakaz, zarządzenie, polecenie

Order in Council see Decree Order

rozporządzenie rządowe

Order of the Court

nakaz sądowy

Order to retake the driving test

nakaz ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Ordinary proceedings

postępowanie zwyczajne (w odróżnieniu od przyspieszonego/doraźnego)

Outworkers (Social Services)

terenowy pracownik socjalny

Overrule

1. unieważni, anulować (decyzję)2. uchyli (wyrok niższej instancji)

Overturn

obalać (rząd)

Oversee

dogląda, nadzorować

Overstayer

osoba pozostająca w kraju nielegalnie(po wygaśnięciu wizy)

P

PACE – Police & Criminal Evidence Act 1984 (rules of practice for Police – what they can / can’t do)

ustawa o policji i dowodach w sprawach karnych z 1984 roku

Pandering

stręczycielstwo

Panel

lista/zespół przysięgłych

Paralegal

półlegalny (pracownik niewykwalifikowany kancelarii adwokackiej)

Parental responsibility agreement

formalna umowa regul. rodzicielskie prawa i obow. ojca, który nie mieszka z dzieckiem i który nie jest mężem matki tego dziecka

Parking Offence

nieprzepisowe parkowanie

Parliamentary order

rozporządzenie ministerialne

Parole Licence

zwolnienie warunkowe z nadzorem sądowym

Parole

zwolnienie warunkowe

Particulars of claim

szczegóły roszczenia

Particulars of an insurance policy

szczegóły polisy ubezpieczeniowej

Parties in a contract

strony kontraktu

Pass Judgement

wydać wyrok

Passive aggressive

(zachowanie) pasywno-agresywne

Passport photograph

zdjęcie paszportowe

Peaceful Picketing

pokojowa pikieta

Peer (eg. Judgement by Peers)

członek Izby Lordów

Penal Affairs Consortium

zrzeszenie org. działających na rzecz reformy ang. prawa karnego

Penalty

kara, zwł. grzywna

Penalty Points

punkty karne (w prawie jazdy)

Pending Suit

prawa będąca w toku lub w zawieszeniu

Performance bond

gwarancja właściwego wykonania kontraktu

Per Se By itself (taken alone)

samo przez się, automatycznie

Perjury False swearing, false statement under oath

krzywoprzysięstwo

Persecution

prześladowanie

Persistent Offender

nagminny przestępca

Personal Favouritism

nepotyzm, kumoterstwo

Personal Injury Litigation

proces cywilny o odszkodowanie za uszkodzenie ciała

Petition see Demand, Countercharge, and Reply

petycja, prośba, wniosek pisemny

Petition for Bankruptcy

wniosek o otwarcie postępowania Upadłościowego

Petitioner

1. petent, wnioskodawca 2. powód

Physical disability

niepełnosprawnoś fizyczna

Physical Person see legal person

osoba fizyczna

Pickpocket

kieszonkowiec

Pimp

sutener, stręczyciel

Plain Clothes

w ubraniu cywilnym, nieumundurowany

Plain-clothes Constable

policjant po cywilnemu

Plaintiff The one who starts a claim

powód, strona skarżąca (w proc. cyw.)

Plea

obrona, sprzeciw, twierdzenie, wyjaśnienie, wniosek, prośba

Plea & Directions

wstępny etap rozprawy sąd. (ustosunkowanie się obwinionego do oskarżenia, instrukcje sędziego)

Plead Guilty

przyznać się do winy

Pleading a Defence Argument against a claim

nie uznać powództwa

Pleadings

pisemne oświadczenia wymieniane m. stronami procesu

Plead Not Guilty

nie przyznawać się do winy

Point of Law

kwestia prawna

Points of Initial Claim

punkty/argumenty zawarte w pierwotnym roszczeniu

Police Detention, in

w areszcie policyjnym

Police Forces

oddziały policji

Police Headquarters

główna komenda policji

Police Informer

informator policji

Police Officer

funkcjonariusz policji

Police Powers

uprawnienia policyjne

Police Powers to stop & search

uprawnienia policyjne do zatrzymania i rewizji

Police Protection (Children Act)

ochrona policyjna

Police Report

sprawozdanie policji, raport policyjny

Police Station

posterunek policji

Political Affiliation

powiązania polityczne

Port of Entry

miejsce wjazdu do kraju

Possession (simple – for own use)

posiadanie narkotyków na własny użytek

Possession (for sale, drugs trafficking)

posiadanie narkotyków z zamiarem sprzedaży

Possession (of property)

posiadanie

Possession case

sprawa za posiadanie narkotyków, szmuglowanie papierosów lub alkoholu

Possession Summons

wezwanie do sądu w sprawie o odzyskanie mieszkania od lokatora

Post Mortem

autopsja, sekcja zwłok

Post (at their…)

stanowisko, funkcja

Poverty Affidavit (to receive legal aid)

Afidawid/oświadczenie pod przysięgą o ubóstwie (niezbędne do otrzymania pomocy prawnej)

Practice Directions Rules of practice (not laws) issued by High Court judges

wskazówki proceduralne udzielone p. sędziego

Pre-action conduct of litigation

przygotowania do rozprawy sądowej

Pre-Action Protocols

wymiana informacji m. stronami dot. roszczeń – przedmiotu rozprawy sądowej

Precatory letter

pismo zawierające prośbę

Precautionary measure (or protective measure)

środek zapobiegawczy/ostrożności

Precedent A case used as authority for its legal principles

precedens

Prejudice, to

krzywdzi, naruszać czyjeś prawa

Prejudicial (prevent) eg. Conflicts with the provisions

krzywdzący, szkodliwy (dla interesów lub praw)

Preliminary Demand not granted

wstępne żądanie zostało oddalone

Preliminary Hearing

rozprawa wstępna

Pre-nuptial agreement

majątkowa umowa przedmałżeńska

Pre-sentence Report (PSR) Written by the Probation Officer or a Social Worker

opinia kuratora sąd lub pracownika socjalnego dla sędziego, zanim orzeknie on o wymiarze kary

Preside over a case

przewodniczy w sprawie

Presiding Judge

sędzia przewodniczący

Press Charges (Police)

wytoczy sprawę karną

Presumption (near to proof of fact) Inference as to the truth of a fact admitted to be true

domniemanie, przypuszczenie

Prevailing legislation (Legislation in force)

panujące przepisy prawne

Prima Facie Case At first appearance case with evidence in support

łac. „na pierwszy rzut oka”, założenie prawdziwości dowodów jednej ze stron aż do ich ewent. obalenia

Prison Sentence

wyrok pozbawienia wolności

Prison Service

służba więzienna

Privy Council

Królewska Rada Przyboczna (najw. instancja sądowa dla niektórych krajów Commonwealth)

Probate Tax

podatek od testamentu

Probation

probacja, zawieszenie wykonywania wyroku z nadzorem sądowym

Probation Care

opieka/kontrola nad osobami pod nadzorem sąd.

Probation Centre

ośrodek organizujący zajęcia dla osób poddanych nadzorowi sąd.

Probation Officer

kurator sądowy

Probation Order (now: community rehabilitation order)

nadzór kuratorski

Probation Service

służba nadzoru kuratorskiego

Proceedings

postępowanie sądowe

Professional Indemnity Insurance

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu

Professional Illnesses

choroba zawodowa

Prohibited Steps Order

nakaz zabraniający określ. działań (np. kontaktu z dzieckiem)

Prohibition Order under Children Act

nakaz wydany p. właśc. władze lokalne zabraniający rodzicom określ. działań dot. dziecka

Properly interested person

1. os. bliskie zmarłego działające w jego imieniu lub ubezpieczyciel 2. beneficjenci ubezp. na życie zmarłego 3. os. podejrzane p. koronera o spowodowanie śmierci

Prosecution, the

dochodzenie sądowe, ściganie sądowe

Protection of Social and Welfare Rights

ochrona praw socjalnych

Protocol

protokół

Provisions of…

postanowienia (np. umowy) (contracts)

Provisional Licence

tymczasowe prawo jazdy

Provisional Warrant (or protective order) see precautionary measure

tymczasowy nakaz aresztowania (w nagłych przyp. gdzie nie ma możliwości uzyskania normalnego nakazu)

Public Funds

fundusze publiczne

Public Meeting

zgromadzenie publiczne

Public order Act 1986

ustawa o porządku publicznym z 1986 roku

Public Prosecutor

prokurator, oskarżyciel publiczny

Put a claim in issue

kwestionować roszczenie

Q

Quality Charter

deklaracja jakości producenta/usługodawcy

Queen’s Bench Division of the High Court

Wydział Ławy Królewskiej Sądu Najwyższego

Question of law

kwestia prawna, zagadnienie prawne

Question the witness

przeuchiwać świadka

Questionning

przeuchiwanie

Quid Pro Quo

usługa za uugę, kompensacja

R

Race Relations Act 1976

ustawa o relacjach rasowych z 1976 roku

Racial Aggravation

uprzedzenie na tle rasowym jako okolicznoś obciążająca przestępstwa

Racial Equality Council

komitet ds. równości rasowej i zwalczania dyskryminacji rasowej

Racial Harassment

prześladowanie na tle rasowym

Racial Hatred

nienawiś na tle rasowym

Random Checks

sprawdzanie wyrywkowe

Ransom

okup

Rape see statutory rape

gwałt

Ratio Decidendi Reason for decision or principle upon cause decision

motywy decyzji sądu, w przec. do „obiter dictum” wiążące w przyszłych rozprawach

Real defence

obrona skuteczna (argumenty/dowody podważające oskarżenie/roszczenie

Rear end collision see collision

zderzenie z tyłu

Reasonable care

stosowna/wystarczająca opieka

Reasonable endeavours

stosowne wysiłki

Reasonable grounds (to believe)

wystarczające podstawy

Reasonable opinion

sensowna opinia

Rebut Dispute to disprove evidence

odrzuca, odpierać (dowody, argumenty)

Receiving Order

nakaz ustanowienia syndyka masy upadłościowej

Recklessness (can also be negligence)

brak rozwagi, lekkomyślnoś

Recognizance

pisemne zobowiązanie się wobec sądu do wpłaty określ. sumy za niedostosowanie się do poleceń sądu

Recorder in Court (also called logger)

solicitor/barrister mianowany jako sędzia w S. Koronnym na ok. 20 dni

Recovery Order (1) Children Act

nakaz sąd. zwrotu zbiegłego/uprowadzonego dziecka osobie zań odpowiedzialnej

Recovery Order (2)

nakaz zwrotu/wydania (np. środków pochodzących ze sprzedaży przedmiotów skradzionych)

Redemption Ransom, buy back mortgage estate or rent charge

wykup, odkup, odzyskanie, spłata

Redudancy see dismissal

nadmiar siły roboczej, zwolnienie z pracy

Re-enacted

ponownie ustanowiony/wprowadzony w życie

Re-examination

ponowne zbadanie sprawy

Refuge see Women’s Refuge

schronisko (np. dla kobiet), przytułek

Refugee (Because of persecution, war, etc) (see Asylum Seeker)

uchodźca

Refugee Council

Rada ds. Uchodźców

Refugee Status

status uchodźcy

Registered letter or recorded post

list polecony

Registrar of the court

urzędnik sądowy County Ct/High Ct

Regulations

przepisy

Regulatory conditions

wymogi formalne, np. otrzymania zezwolenia

Rehabilitation of the offender

rehabilitacja przestępcy

Reinstatement

przywrócenie do poprzedniego stanu

Release on Bail

zwolnienie za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach

Release on licence

zwolnienie warunkowe

Release without delay no evidence found against that person

zwolnienie bezzwłoczne

Remand, on Imprisonment until court hearing see commit for trial

w areszcie

Remand in Custody

pozostawać w areszcie policyjnym

Remand on Bail

zostać wypuszczonym za kaucją/poręczeniem/na określonych warunkach (w oczekiwaniu na proces)

Remand for Report

zatrzymanie w celu poddania zatrzymanego badaniu psychiatr. lub zebraniu o nim informacji

Remission

darowanie, przebaczenie, łagodzenie (długu, kary)

Removal of political asylum seekers that over-stay

deportacja ubiegającego się o azyl lub nielegalnie przebywającego w kraju

Rent Assessment Committee

komitet ustalający poziom czynszu kontrolowanego

Renunciation see expiry + withdrawal

zrzeczenie się

Re-offence

ponowne popełnienie przestępstwa, recydywa

Reparations

reparacje, odszkodowania wojenne

Repeal

uchylenie, unieważnienie (ustawy, przepisów)

Reply (to countercharge)

odpowiedź, replika (pozwanego)

Request for Asylum

prośba o azyl

Residence Order under Children’s Act

rozporządzenie sądu w sprawie miejsca zamieszkania dziecka

Residential Association

lokalna organizacja mieszkańców

Resignation Letter

list rezygnacyjny (inform. o zrzeczeniu się funkcji)

Res Ipsa Loquitur (Rule) The facts speak for themselves

łac. „fakty mówią za siebie” – zasada, wg kt. fakty są na tyle oczywiste, że od pozwanego – a nie powoda – wymaga się przedstawienia dowodów

Re-Solv (The Society for the Prevention of Solvent and Volatile Substance Abuse)

organizacja na rzecz zapobiegania uzależnieniom od klejów i rozpuszczalników

Respite Care

przejęcie na krótki czas opieki nad os. stale wymagającymi pomocy, umożliwiające opiekunom wypoczynek

Respondent

pozwany, strona pozwana

Restriction order

nakaz ustalający ograniczenia dot. ewent. zwolnienia ze szpitala osób skierowanych tam na mocy hospital order

Retribution

zemsta, odpłata

Review Core function of Crown Prosecution Service – To assess Evidence

przegląd, rewizja dowodów

Right of Abode

prawo zamieszkania

Rights and Duties

prawa i obowiązki

Riot

rozruchy

Riot Act

ustawa upoważn. poszkodowanych p. rozruchy do odszkodowania z funduszy publ.

Road stud (Cat’s eye)

gwóźdź, oznakowanie poziome jezdni

Road tax

podatek drogowy

Road Traffic Accident (tort of negligence)

wypadek drogowy

Road Traffic Act 1988

ustawa o ruchu drogowym z 1988 roku

Robbery Theft with the use of threat

rabunek

Royal Court of Justice (Strand)

kompleks budynków sądowych w Londynie mieszczących High Ct, Ct of Appeal i Crown Ct

Rule

zasada

Ruled (by court)

orzeczony przez sąd

Rules of procedure

zasady postępowania

S

Sanction

sankcja, usankcjonowanie, zatwierdzenie

Sanctions and Supervision Schemes

plan sankcji i nadzoru

Sergeant (Police Force)

sierżant policji

Savage Attack

barbarzyńska napaś

Scale / Rate of Remuneration płacy

wysokoś

Schedule (1) (formal list)

wykaz, lista

Schedule (2) (Appendix to an Act)

załącznik do ustawy

Schedule (3) (list of tasks to be performed within certain times)

harmonogram

Scheduled by (foreseen)

planowany na…

SCODA (The Standing Conference on Drug Abuse)

stała konferencja dot. nadużywania narkotyków

Scope, within the

zakres, pole działania

Search Warrant

nakaz rewizji

Section

paragraf, ustęp, rozdzi

Section 34 Contact Order

paragraf 34 nakazu regulującego kontakty dziecka

Secure Training Centre

ośrodek dla młodych przestępców (1217 lat) skazanych na karę pozbawienia wolności

Sedition

podburzanie, podżeganie

Seizure see writ of attachment

konfiskata, zajęcie

Self confessed

przyznający się dobrowolnie

Self-defence

samoobrona

Self-employed see sole trader

osoba fizyczna prowadząca działalnoś gospodarczą na własny rachunek

Sentence

1. wymiar kary 2. wyrok

Sentence Expiry Date (SED)

data zwolnienia z więzienia wzgl. w przyp. przedtermin. zwolnienia wygaśnięcia warunków zwolnienia

Sentencing Judge

sędzia skazujący

Served on the… date on legal papers

(dokument) wydany w dniu

Setting up (a service) see establish

założenie/rozpoczęcie działalności

Sex Discrimination Act 1975

ustawa o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn z 1975 roku

Sexual Assault

napaś na tle seksualnym

Sexual Harassment

molestowanie seksualne

Sexually molested / abused

molestowany, wykorzystywany seksualnie

Sexual Offences Act 1956

ustawa o przest. na tle seksualnym z 1956 roku

Sheltered Accommodation see Refuge

mieszkanie z całodobo opieką dla os. starszych lub niepełnosprawnych

Shock Force

moc uderzenia

Shopkeeper

właściciel sklepu

Simple Possession

posiadanie zakazanych subst. na własny użytek

Single article

pojedynczy artykuł

Slander (defamatory language used against someone)

zniesławienie słowne

Small Claim

roszczenie drobne

Small Claims Court

sąd rozpatrujący roszczenia o niewielkiej wartości

Small Claims Track

uproszczone postępowanie w sprawach drobnych roszcz

Social reinsertion (reintegration into society)

przywrócenie do życia w społeczstwie os. z niego wykluczonych (np. bezdomnych)

Social Security Appeal Tribunal

trybunał apelacyjny ds. pomocy socjalnej

Social Welfare

ochrona socjalna

Sole Trader see selfemployed

osoba samodzielnie prowadząca działalnoś handlo

Solicitor see Barrister

ang. adwokat lub radca prawny, zwykle nie reprezentuje klienta p. sądem

Solicitor General

conek Izby Gmin, zastępca Attorney General

Solicitation

1. prośba, zabieganie 2. nagabywanie mężczyzn przez prostytutki

Solicit, to

1. ubiegać się o c 2. zaczepi mężczyzn na ulicy (przez prostytutki)

Solvent Addict

uzależniony od wąchania rozpuszczalników

Specialist Squads & Units

oddziały i jednostki specjalne

Squad (brigade, force)

oddział, grupa

Squatter

1. osadnik zajmujący miejsce samowolnie 2. dziki lokator

Stalk, to

ustawicznie śledzi /molestow

Standard of Proof

standard wymagany do uznania mater. dowod. (w spr. karnych dowody poza uzasad. wątpliwościami, w spr. cyw. na zas. prawdop.)

Stare Decisis Abiding by judicial Precedents

łac. podporządkuj się poprzednim orzeczeniom zas. stosowania istniejących precedensów

Start an action

wszcząć akcję

Start of activity

rozpocząć działalnoś

Stateless

bezpaństwowiec

Statement

oświadczenie, zeznanie

Statement of Expenses

oświadczenie o wydatkach

Statement of Means

oświadczenie finansowe

Statement of Special Educational need

oświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Statement of Truth

oświadczenie o prawdziwości danych, kczące złożone wyjaśnienia i oświadczenia

State of Siege

stan oblężenia

State the Case

przedstawi spra

Station Master (or S. Manager)

naczelnik stacji

Station Officer working at the Police Station

cywilny pracownik posterunku policji civilians

Statute Law

prawo skodyfikowane, pisane (w odróżn. od Common Law)

Statutory maximum

ustawowe maksimum

Statutory Instrument

instrument ustawowy

Statutory interest for late payment

ustawowe odsetki za opóźnioną zapłatę

Statutory Rape

gwałt na dziewczynie poniżej wieku, w kt. mogłaby ona wyrazi zgodę na odbycie stosunku

Stipendiary Magistrate

sędzia zawodowy sądu pokoju

Subject of

przedmiot (np. apelacji) (eg. Appeal)

Subject matter

przedmiot/temat sprawy

Subject matter of the claim

przedmiot roszczenia

Sub Judice

łac. w rozpatrywaniu sądowym

Subsection

podrozdzi

Subrogation (form, declaration, clause)

subrogacja, nabycie praw (np. dochodzenie szkód) od pierwotn. wierzyciela

Substance Abuse

nadużywanie narkotyków

Sue To bring an action or civil law suit against a person

pozwać do sądu, zaskarży (spr. cyw.)

Sue for damages

wnieś pozew o odszkodowanie

Sue for divorce

wnieś pozew o rozwód

Suicide Pact

porozumienie 2 lub więcej os. o wspólnym popełnieniu samobójstwa

Summary Offence

lżejsze przestępstwo rozpatrywane w trybie przyspieszonym w sądzie pokoju

Summary Proceedings

sprawa sądowa przeprowadzona w trybie przyspieszonym

Summary Procedure (or Interim Measure)

procedura doraźna/przyspieszona

Summary Trial Trial at Magistrates Court

rozprawa przeprowadzona w trybie przyspieszonym (sąd pokoju)

Summing-up The judges summingup

podsumowanie przez sędziego wyników pospowania dowodowego (dla przysięgłych)

Summoned to appear

wezwany w celu stawienia się

Summons

wezwanie sądowe, nakaz stawiennictwa

Summons at court

wezwanie do sądu

Superintendent

inspektor policji

Supervised Suspended Sentence

nadzorowany wyrok w zawieszeniu

Supervision

nadzór

Supervision order Under 16s working with Social Workers

nakaz nadzoru

Supervision Plan (Probation Order) from Probation Service

plan nadzoru kuratora

Supreme Court of Judicature (not a single ct but High Ct, Ct of Appeal & Crown Ct combined)

Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości

Surety other person will vouch for his attendance in court

poręka, gwarancja, rękojmia

Suspended Sentence

wyrok w zawieszeniu

Swear a Witness

zaprzysiężenie świadka

Swindle

oszustwo, krętactwo, szwindel

Swindler

oszust

Sworn In

zaprzysiężony

T

Tagging

zob. electronic tagging

Take an Oath, to swear see Oath-taking

złoży przysięgę

Tax Favour

ulga podatkowa przyznawana w ramach wspierania określ. podmiotów (np. producentów rolnych)

Tax Payers Reference Number

numer referencyjny podatnika

Tax return

deklaracja podatkowa

Technical Expert

ekspert techniczny

Temporary Leave to Remain

tymczasowe zezwolenie na pozostanie w kraju

Temporary Possession

tymczasowe posiadanie

Temporary Release

tymczasowe zwolnienie

Tenancy of immovable property

wynajem/dzierżawa nieruchomości

Tenant

dzierżawca, lokator

Term of Imprisonment

okres pozbawienia wolności

Theft Act 1968

ustawa o kradzieżach z 1968 roku

Theft of Public Funds

zagarnięcie funduszy publicznych

The issues in dispute

zagadnienia/punkty sporne

Tier Track System

Small Claims

Fast Track

Multi Track

system wielostopniowy dochodzenia roszczeń na drodze sądowej:

roszczenia drobne (do 5 tys. funtów, County Ct)

roszczenia wart. 5-15 tys. funtów, County Ct

roszczenia wart. powyżej 15 tys. funtów, High Ct)

Timely Manner

na czas

Top of the range sentence

najwyższy wymiar kary przewidywany za dane przestępstwo

Tort A civil wrong (eg. negligence nuisance, defamation)

czyn niedozwolony, delikt

Total amount of judgement debt

całk. kwota długu potwierdzona orzeczeniem sąd

Totting up (of penalty points)

zbieranie (punktów karnych na prawie jazdy)

Tough Regime Prison

więzienie o zaostrzonym rygorze

Town Clerk

kierownik admin. miejskiej (dziś zwykle Chief Executive)

Town Council

rada miejska

Town Hall see City Council

ratusz

Trade(s) Union

związek zawodowy

Trading as (or under another name)

prowadzi działalnoś pod nazwą

Traffic accident

wypadek drogowy

Traffic Offence

wykroczenie drogowe

Traffic Police (or Motorway Police)

policja drogowa

Traffic Warden

funkcjonariusz kontrolujący prawidłowoś parkowania pojazdów

Treatment and Supervision Order Dependents on drugs and/or Alcohol

nakaz leczenia i nadzoru

Trespass Infringement of peoples rights in his land or goods

naruszenie posiadania nieruchomości/ruchomości

Trespass, aggravated

naruszenie posiadania z użyciem przemocy

Trespassers on land

osoby bezprawnie zajmujące cudzą nieruchomoś powodując szkody

Triable Either Way

sprawa podległa rozpatrzeniu p. sąd pokoju lub S. Koronny

Trial (to try)

proces sądowy

Trial by Jury

proces sądowy z udziałem przysięgłych

Trial on Indictment

proces oparty na publ. akcie oskarżenia z udziałem przysięgłych

Trustee in Bankruptcy

syndyk masy upadłości

Two weeks off work

dwa tygodnie wolne od pracy

U

UCC – Universal Copyright Convention

Powszechna Konwencja o Prawach Autorskich

Ultra Vires Beyond their powers, use power granted in excess

działanie przekraczające kompetencje/uprawnienia

Unallocated Case

sprawa, której jeszcze nie przydzielono do rozpatrzenia żadnemu referentowi

Unanimous verdict see majority verdict

wyrok jednomyślny

Unconditional Bail

bezwarunkowe zwolnienie z aresztu

Under arrest, to be

być aresztowanym

Under Caution to be read their rights, you don’t have to say anything…

zostać pouczonym o prawach (podczas aresztowania)

Under Oath

pod przysięgą

Under the terms of…(or In pursuance to)

na podstawie, w myśl (np. ustawy)

Under the Terms & Conditions

na warunkach…

Unfair Dismissal

niesprawiedliwe zwolnienie z pracy

Unfit to drive

niezdolny do kierowania pojazdem

Unlawful act

czyn niedozwolony

Unlawful act manslaughter

nieumyślne pozbawienie życia w trakcie popełniania niebezpiecznego przestępstwa

Unlawful Dismissal

bezprawne zwolnienie z pracy

Unlawful entry

nielegalny wjazd

Unlawful Killing

bezprawne pozbawienie życia

Unlawful supply of drugs

nielegalne dostarczanie narkotyków

Unlawful Wounding

bezprawne zranienie

Urban property tax

podatek od nieruchomości w mieście

Usher

woźny sądowy

V

VAT (Value Added Tax)

podatek VAT

VAT Registration Number

numer rejestracyjny podatku VAT

Vehicle Registration Document

dokumenty rejestracyjne pojazdu

Verdict in favour of petitioner

wyrok na korzyś powoda

Vicarious Liability

odpowiedzialnoś za cudze czyny (zwł. swego pracownika)

Victim Liaison Officer

urzędnik ds. kontaktów z ofiarą przestępstwa

Victim’s Charter

lista rodzajów pomocy świadczonych p. instytucje rząd. i organy spraw. dla ofiar przestępstw i ich rodzin

Victim Support

ochotn. org. pomocy ofiarom przestępstw

Video Identification see CCTV

rozpoznanie przestępcy na filmie wideo

Vindicatory Sanction

sankcja karna

Violent Disorder

zakłócenie porządku publicznego z użyciem przemocy

Void Marriage

unieważnione małżeństwo

Voidable Marriage

małżeństwo podlegające unieważnieniu

Volenti non fit injuria

łac. “to, na co osoba wyraziła zgodę, nie może by uważane za szkodę jej wyrządzoną”

Voucher

bon, kupon

W

Waiting for the justice’s hammer

fig. oczekując na wyrok sędziego

Walking possession

posiadanie tymczasowe mienia dłużnika aż do jego wyprzedaży

Warden

opiekun, nadzorca, kurator, kustosz

Ward of Court (Children’s Act)

os. niepełnoletnia pod kuratelą sądu (High Ct)

Warrant

nakaz sądowy

Warrant backed for Bail

nakaz sądu pokoju uwięzienia os. zwolnionej z aresztu, jeżeli zwolnienie było warunkowe, a warunek nie został spełniony

Warrant for distraint

nakaz zajęcia mienia

Warrant of Arrest

nakaz aresztowania

Warrant of Delivery

nakaz dostarczenia

Warrant of Execution See Writ of fieri facias

nakaz wykonania from County Court Judge

Warrant of Possession

nakaz zajęcia

Warranty Guarantee or Assurance

gwarancja

Welfare Principle under Children Act 1989

zasada kierowania się dobrem dziecka

Wet / icy road conditions

mokre, oblodzone drogi see Black ice

Whiplash Injury

uraz zgięciowo-odgięciowy kręgosłupa szyjnego (na skutek gwałtownego ruchu)

White Book The Supreme Court Rules

zbiór zasad i praktyk Najwyższego Trybunału Spraw.

White Collar crime

przestępstwo w formie oszustwa, wprowadz. w błąd, zatajenia – a nie bezp. użycia siły fizycznej (np. przest. gospodarcze)

White Paper Proposed legislation see draft law

raport rządowy na określ. temat, często z proponowanymi zmianami ustawodawczymi

Widows Pension

renta wdowia

Wilful Misrepresentation

umyślne wprowadzenie w błąd

Will (Law of Succession)

testament

Withdrawal, expiry, annulment or discontinuance

wycofanie, anulowanie, wygaśnięcie, zaprzestanie

With due care and attention

z odpowiednią troską i starannością

With intent

naumyślnie

Without charge

bez oskarżenia

Witness see eye-witness

świadek

Witness against, to

być świadkiem przeciwko

Witnessed by

(o wydarzeniu) widział je/obecny był przy nim…

Witness for, to

składać zeznania jako świadek (strony)

Witness List amendment

poprawka do listy świadków

Witness listed

świadek wymieniony na liście

Women’s Aid

org. charytatywna pomagająca kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy domowej

Women’s Refuge

schronisko dla kobiet

Working Environment

środowisko pracy

Wounding with intent

umyślne zranienie

Wrap (for heroine) (street slang for packets)

paczuszka z heroiną

Writ Doc. in Queen’s name + Crown’s seal with an order

nakaz, wezwanie, decyzja sądu

Writ of Attachment

1. nakaz stawienia się w sądzie/aresztowania 2. nakaz rewizji lub zajęcia

Writ of fieri facias from High Court Judge

nakaz stawiennictwa wydany p. sędziego Sądu Najwyższego

Written proceedings

pisemna częś postępowania

Y

You may stand down

może pan(i) powróci na miejsce

Young Offender Institution

zakład poprawczy, instytucja dla młodocianych przestępców

Youth Court

sąd ds. młodocianych (w obrębie sądu pokoju)

Youth Training

szkolenie młodocianych

Youth, Youngsters

młodzież

Annex 1

Załącznik 1

Police Structure Chart

Struktura policji

Metropolitan Police (in London)

policja stołeczna

Commissioner

komisarz

Deputy Commissioner

zastępca komisarza

Assistant Commissioner

asystent komisarza

Deputy Assistant Commissioner

zastępca asystenta komisarza

Commander

komendant

Chief Superintendent

główny nadinspektor

Superintendent

nadinspektor

Chief Inspector

główny inspektor

Inspector

inspektor

Sergeant

sierżant

Constable

posterunkowy

Police Stations (ex. Sussex Police) (police officers in uniform)

Posterunki policji

Chief Constable

naczelnik policji

Assistant Chief Constable (several)

asystent naczelnika policji

Superintendent

nadinspektor

Chief Inspector

główny inspektor

Inspector

inspektor

Sergeant

sierżant

Constable

posterunkowy

CID Structure Chart

Struktura wydziału śledczego policji (CID)

(CID – Criminal Investigation Department) (Plain Clothes officers

investigating crime related matters)

Detective Chief Superintendent

główny nadinspektor śledczy

Detective Superintendent

nadinspektor śledczy

Detective Chief Inspector

główny inspektor śledczy

Detective Inspector

inspektor śledczy

Detective Sergeant

sierżant śledczy

Detective Constable

posterunkowy śledczy