linguisthub logo

Albanian Glossary – Technology

for Public Service Interpreting

A

Abnormal Statement

Deklaratë e veçantë; e jashtëzakonshme

Access Path

Mënyrë, rrugë hyrje

According to forecast requirements

Sipas kërkesave të parashikimit

Accreditation Body

Grup (trup) akreditimi

Acetaldehyde

Lëndë kimike reaktive C2H4O

Added value see Value-added

Vlerë Shtuese; Vlerë e shtuar

Adobe Acrobat Reader

Emër Programi për skica grafiku

Affiliate

Bashkohem; Anëtarësohem; Futem

Aircraft stations

Stacione avionash, aeroplanësh

Aircrafts C – 17 B – 2 “Spirit” B – 52 “Stratofortress” E – 3 Awacs (Sentry) F/A – 18 Hornet Stinger

Avionë, Aeroplanë. Lloje avionësh: C – 17 B – 2 “Spirit” B – 52 “Stratofortress” E – 3 Awacs (Sentry) F/A – 18 Hornet Stinger

Alkalis and Methanol

Kimikate Alkal dhe Metanol = gaz natyral CH3OH (formula kimike)

Allocation (telecomm.)

Caktim; Dhënie; Akordim; Shpërndarje

All Optical

I, e tërë optike; e të pamit; e syrit

Amendment

Ndreqje; Korrigjim; Ndryshim; Përmirësim

Anti-freeze (car)

Kundra-ngrirës (për makina)

Apoplastic and Symplastic

Apoplast dhe Dimplest, pjesë të qelizës

Application Window

Dritare aplikimi (zbatimi)

Approval (classification) Type approval of a component or equipment)

Miratim

Approval (2) (authorization)

Aprovim; pranim

Approval Certificate

Çertifikatë Aprovimi

Approval Procedures

Procedurë Aprovimi

Approves regulation

Aprovon rregullin/rregulloren

Assigned frequency

Frekuencia e caktuar

Assignee see licensee

Përfitues (Drejt)

Audit Board

Drejtoria e revizionit financiar

B

Backbone

Forcë Karakteri [Fig.]; Shtyllë kurrizore; Kockë [Fig.]; Kollqe [Fig.]; Shtyllë [Fig.]; Thelb [Fig.]

Backward compatibility

Sistem që mund të përdorë bashkarisht sisteme të tjera apo versione të mëparshme të vetes, veçanërisht sisteme që ka për qëllim t’i zëvendësojë

Base Station

Stacioni bazë (themel)

Base transceiver station

Staction bazë marrës-transmetues

Beer – Ale

Birrë (term i përdorur në Angli)

Beer – Lager

Birrë (term i përdorur në Angli)

Beer – Stout

Lloj birre

Bending + Stretching (pitch shifter – performs this two functions)

Përkulem (lakohem) + shtriqem

Billing Address

Adresa e faturës (Pagesës)

Bold

Guximtar; I patrembur; I paturpshëm; I spikatur; I zi [Poligr.]

Brake Oil/Fluid (car)

Vaj(Nafte) frenash; Alkool frenash

Brake Pads / Shoes

Kallëp; pengesë frenash

Broadband access

Hyrje e shpejtë në internet

Browse, to

Shikoj kalimthi; kullos

Browser

Person që shikon/kërkon kalimthi (në internet); program kërkimi në rrjet

Bulletin Board

Tabelë buletini (njoftimesh)

Bulletin Board System (BBS)

Sistem tabele buletini

C

Calling cards

Kartë Telefonike

Call signs (telecommunications)

Shenja (simbole) telefonate

Cancel

Anullim, pezullim, fshij; i heq vizë; prish; pezulloj

CD-Rewriter

Rishkrues Disku

Cement Mortar

Llaç çimentoje

Charges and Licence fees

Pagesat (çmimet) dhe çmimi i liçensës (patentës)

Chat Rooms

Dhoma bisedimi (në internet)

Civil Engineering

Inxhinieri(teknike) civile, qytetare

Claims (Patents)

Kërkesë, pretendim, e drejtë

Clear temporary files

Zbraz/fshij dosjet e përkohshme

Click here to register free

Kliko këtu për t’u regjistruar falas

Coating

Shtresë lyerje; Stof për pallto; Stof

Coolant

Ftohës

Common management tasks

Detyrë drejtimi e përbashkët (e përgjithshme)

Communications Traffic

Qarkullim (lëvizje) komunikacioni (bisedimi)

Complementary Telecommunication Services

Shërbimi i Telekomunikacionit Plotësues

Concrete mass

Masë betoni (çimentoje)

Consumer

Konsumator; përdorues

Containers

Enë; Kuti; Kontenier [Treg.]; Vazo

Continue/Abort

Vazhdoj / ndërpres (dështoj)

Cookie

Një paketë të dhënash e dërguar nga një burim (shërbim) interneti në një program kërkimi, i cili përdoret të identifikojë, gjurmojë përdoruesin

Copyright

E drejta e autorit

Copyright Notice

Lajmërim (njoftim) nga “e drejta e autorit”

Cylindrical Conduit

Tub cilindrik

D

Daily Reports

Raporte të përditshme

Deactivated – disabled system is dead

Nuk funksionon; transferim i ndaluar

Decametric waves HF – High frequency SW – Short Waves

Valë Dekametër

Dedicated Account Managers

Drejtues llogaritarë banke të devotshëm (të dedikuar)

Desktop

Që mbahet mbi tavolinë; (kompjuter, pajisje) tavoline

Developer

Sipërmarrës i ndërtimeve urbane; zhvillues [Fot.]

Digital switching exchanges

Telefon modern numerik (dixhital)

Disclaimer Notice

Njoftim mospranimi (refuzimi)

Disk array

Ndërtim i rregullt i pajisjeve të disqeve

Domain Pointer

Treguesi i fushës së internetit (treguesi i një nënbashkësie të veçantë të internetit me adresa që kanë një prapashtesë të përbashkët)

Domain registration

Regjistrim i emrit të fushës në internet

Download

Transferoj, hedh në kompjuter

Driver

Transmision [Tek]; drejtues energjik; shofer; shkop golfi

Driver card drivecard can also mean a unity

Kartë e programit që kontrollon funksionin e një pajisje kompjuterike. (unity = harmoni; miqësi)

DTP (Desktop Publishing)

Botim, proces me kompjuter

DTP (with Publisher)

Firmë botuese (industri e librit) me kompjuter

DTP Adobe PageMaker

Adobe Faqe-Bërëse me botim

DVD Cyber Navy (type of GPS – Global Positioning System)

Disk me hartë elektronike për flotë detare

E

Earth station

Stacion toke (planeti)

E-Commerce

Tregti interneti

Edit / Remove

Redaktoj/Heq (fshij)

Electromagnetic waves

Valë elektromagnetike

Electronic mailing

Postë elektronike

Electronic mailing on demand

Postë elektronike me kërkesë

Emitter-coupled logic

Pajisje kompjuterike me elektrodë emetuese

Empty Recycle Bin

Zbraz (pastroj) plehrat; koshin riciklues

Endodermis

Shtresë qelizore (BIO)

Endorsement

Përkrahje, vërtetim

Enhanced services see value-added services (telecommunications)

Shërbime të zmadhuara

Enter / Esc

Hyj (filloj) / Ik (mbaroj)

Enveloper

Makineri për zarfa; prodhim zarfash

EQL Advanced Magnetic Technology

Teknologji EQL magnetike e avancuar / përparuar

Equilateral

Barabrinjës

Equipment inputs, re-inputs or outputs from…

Mjete për informacione të futura (hyrje), të rifutura ose të dala (prodhime)

Even coverage

Madje (edhe) sigurim (trajtim); mbulim

Experiments that relate to

Eksperimente që kanë lidhje me; kanë të bëjnë me

F

Fault condition

Gjendje e gabuar

Fertiliser spreaders

Shpërndarës i plehut kimik

Fixed-base station

Stacion bazë i caktuar

Flow Rate

Shpejtësia e rrjedhjes

Following language combinations

Kombinime të gjuhës pasuese (vijuese)

FWA (Fixed Wireless Access)

Telefon Satelitor i Fiksuar (në një vend)

G

Generation number

Numër prodhimi (brez; gjeneratë; lindje; faqe)

Graphic Design

Vizatim grafik

GSM

Rrjet modern telefoni numerik

Guestbook

Libri i vizitorëve

Guide way (Telecomm)

Drejtim, udhë, distancë komanduese (drejtuese)

H

Hacker

Pirat informatik

Halogen

Halogjen (gaz)

Helpful wizards

Diagramë me shpjegime / udhëzime të dobishme

Hertzian waves (telecommunications)

Valë Hertz

Holder, holdership (entitlement)

Mbajtës; mbajtëse (lapsash etj.); Zotërues; Qiramarrës; Pronar (toke)

Holder of the authorization

Mbajtës (pronar) i ligjshëm

Home Appliances

Pajisje shtëpiake

Homepage

Faqe prezantuese në internet

Horizontally omni-directional antennas

Antena horizontale shumë-drejtuese

Hotspots

Vend / zonë e nxehtë

HTML

Program për të krijuar faqe interneti

Hydrostatic Rotor drive

Transmision me helikë (rotor) hidrostatike (ujore)

I

Icon

Ikonë (simbol)

Import Declaration

Deklaratë importi për doganën

Importer

Importues

Imposition of sanctions

Vendosje e sanksioneve

Indelible characters

Veti, tipar, reputacion i paheqshëm; i pashlyeshëm

In-feed conveyor

Transportues (njoftues) në furnizim

Information Highway

Autostrada e informacionit (kompjuter)

Initial screen

Ekran (ndarëse; paret portativ; perde; rrjetë) fillestar

Inspection agreements

Pajtim, marrëveshje shqyrtimi

Inspection and Supervision

Inspektim (shqyrtim) dhe mbikqyrje

Installation completed successfully

Instalimi ka përfunduar me sukses

Installations (telecommunications) (see premises)

Instalime

Installing…

Në instalim; duke instaluar

Interactive TV

Televizor bashkëveprues

Interfacing

Dy ose më shumë programe të përbashkëta

ISP (Internet Service Provider)

Sigurues (dhënës) i shërbimit të internetit

J

JAVA

Program gjuhe interneti

Junior systems analyst

Analist vartës i sistemeve

Just a Click away

Vetëm një klikim larg; për të arritur

L

Landowner (a large one)

Pronar toke

Legal Notice

Lajmërim i ligjshëm

Liable to change

I detyruar (përgjegjshëm) për ndryshim

Library

Bibliotekë

Licence

Liçensë; leje; patentë; dëshmi

Licence holder

Mbajtës i liçensës, lejes, patentës, dëshmisë

Licensed

Me leje

Licensee see assignee

Përfitues

Licensing Authority

Autoritet për dhënie patente, leje

Licensing Authorization

Autorizim; leje; lejim; mandat; sanksionim për patentë

Link

Lidhje; hallkë; togëz; marrëdhënie, lidh; bashkoj

Loading

Ngarkoj; Mbush me (lëvdata) [Gj. fol.]; Shtoj peshën; rëndoj

Local Loop

Lidhja telefonike e klientit me furnizuesin

Login / Logon

Hyj / dal (në internet)

LOW and HIGH vacuum

Rënie presioni e ulët dhe e lartë

M

Machine (in your…) (IT)

Kompjuter

Maintenance Contract

Kontratë riparimi (shërbimi i mirëmbajtjes)

Manufacturing tolerances

Tolerancë, lëshim i industrisë përpunuese; Prodhimtare

Memory Aided Tools (eg. Trados)

Program profesional i gërmëzimit

Metal Mechanic Manufacturing Industries

Industri përpunuese mekanike e metalit

Microwave Backhaul

Mikrovalë Backhaul

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Bashkëveprim programesh muzikore në kompjuter

Mirrors (IT)

Krijimi i një kopjeje rezervë të strukturës kryesore

Mobile Phone

Celular (telefon i lëvizshëm)

Money Converter

Personi që shkëmben para

Multigigabit transport of information

Shkallë e lartë e transportimit të informacionit

N

Naming Authority or Registration Body (to register domain names)

Autoriteti për emërim; emërtim

Network Database

Informacion kryesor i rrjetit

Newsgroup

Grup i lajmeve (në internet)

Non-assignability

Pacaktueshmëri; I, e patransferueshme

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus l

O

On digital

Televizor me sinjale numerike

Online

Në linjë

Operating fee

Pagesë, çmim për funksionim

Operation and Management (MOD – Maintenance,(rules for) operations, diagnostics)

Funksionim (veprim; zhvillim) dhe Drejtim (administrim)

Order Form

Formular për të porositur

Out-of-the-box productivity

Prodhimtari me pije dehëse, alkoolike

Outputs

Fuqi; prodhim; informacion i nxjerrë [kmp.]; nxjerrje; punim; tension; sforcim; shpërthim; përfundim

eo.

P

Particulars of an assignment of a station

Të dhëna të një detyre (funksioni) të një stacioni, vendi

Password

Fjalëkalim; parullë

Performance bond

Lidhje, marrëveshje me ekzekutimin (e koncertit)

PLC (Programmable logic controller)

Pajisje Kontrolluese e Programuar

Point-and-click interface

Bashkëveprim trego the kliko

Porous, by how

Poroz

Power-up

Jap forcë, fuqi, energji

Pre-Fault Warranty

Autorizim (e drejtë) para se të ndodhin gabimet

PowerPoint Presentations

Prezantim (format) që përdor programin kompjuterik PowerPoint

Premises see Installations

Instalime; Kusht paraprak; premisë; godinë; pronë [drejt.]

Provide services to a end-user

I siguroj shërbim klientit

Provision of service

Furnizim (pajisje) i,e shërbimit

R

Radio Broadcasting

Radio Transmetim

Radiocommunication

Radio Komunikacion

Radio & TV Broadcasting

Transmetim i Radios dhe Televizionit

Radio control (of toys)

Kontroll (komandë; komandim; rregullim) i radios

Radio waves (telecommunications)

Valë të radios

Read-only

Vetëm për lexim

Refraction

Përthyerje

Register / Enrolling

Regjistroj; fut në listë; shkruaj; regjistrohem

Registered User

Përdorues i regjistruar

Registration Form

Formular regjistrimi

Regulating Agency Monitors compliance to regulations

Agjensi për sistemim, rregullim

Regulation for Authorization and licensing

Rregulla / Rregullore për autorizim dhe leje

Regulatory conditions

Gjendje (kushte) të përshtatshme

Remember Password

Kujto fjalëkalimin; parrullën

Remote Control

Pult telekomande (televizori); telekomandë; telekomandim

Removable disk

Disk që zhvendoset

Resource interchange file format

Format (formë) i dosjes me shkëmbim rezervash

Ring tones and logos

Zile dhe shenja

Round

I rrumbullakët; sferik; i plotë; cikël; rreth; qark

Run

Rrjedh; shkon; rritem; zgjatem; vazhdoj

S

Saddle Block

Bllok mbështetës

Salvage stations

Stacione rikuperimi, riaftësimi; zonë ricikluese

Satellite Broadcasting

Satelitë transmetimi

Satellite TV Signal receiver stations for private use

Stacione televizioni me sinjale satelitore për përdorim privat

Scientific and technical development

Zhvillim shkencor dhe teknik

Scope, within the

Fushë, sferë veprimtarie, horizont

Scrapping Dismantling of installations

Çmontoj; zhvesh; i heq pjesët; zbërthej

Screen Slots

Transportues, mbartës ekrani

Screen Wash (car)

Larje e mburojës; ekranit

Sealing Eg. of equipments

Mbyll, vulos, ngjis

Search Engine

Program kompjuterik i ndërtuar të bëjë kërkime

Send

Dërgoj

Senior programmer

Programues epror

Service contract

Kontratë Shërbimi (pune)

Set-up

Nis, hap, filloj, fus, vendos

Set-up box

Të gjitha pjesët së bashku për të vënë në funksionim (diçka)

Shelf Life

Afat ruajtjeje (i mallit)

Shutdown

Mbyllje, fikje, shuarje

Signal Processing

Sinjali në zhvillim

Signalling Status (telecommunications)

Gjendje me lidhje (me sinjal); status sinjalizues

SIM Card (subscriber identity module card)

Kartë modul e identitetit të abonuesit / nënshkruesit

SINAD Ratio (Signal plus Noise And Distortion)

Radio me sinjal, zhurmë dhe shtrembërim (valësh)

Site

Vendndodhje; pozitë; vendqëndrim; pjerrësi

Sitemap

Hartë e vendndodhjes; kantierit

Small models

Modele të vogla

Software deployment and set-up

Program shpërndarje dhe vendosjeje (grupimi)

Specification standards

Standarte të sakta (me hollësira)

Spreadsheets (Excel)

Dritare (e programit kompjuterik Excel)

Spurious emission radiation

Lëshim rrezatimi jonormal, i jashtëzakonshëm

Start of Business

Hap, filloj biznes

Start-up

Filloj, nis, hap, për herë të parë

Steel Alloy / Alloyed Steel

Hekur i përzier

Straw Walker (crop machinery) Agriculture Machinery

Makinë për kashtë (korrëse) Makinë bujqësore

Supervision

Mbikqyrje, Kontroll, Drejtim

Supervision of, under the

Mbikqyrje, Kontroll, Drejtim nga; nën

Supervisory Board

Drejtori Mbikqyrës

Supplementary Sanctions

Sanksionim plotësues (suplementar)

Surveillance Authority

Autoritet Mbikqyrës (Vëzhgues)

Survey

Analizë; studim; shqyrtim; plan; raport i inspektimit të ndërtesës

T

Technical Support

Ndihmë (mbështetëse) teknike

Telephone Extension

Kordon shtesë telefoni; shtesë telefoni

Telephone License

Liçensë telefonike

Temporary possession

Zotërim i përkohshëm

Tool & Die Shop

Fabrikë përpunuese metalesh

Tools Bar

Vizorja me simbole (në një program kompjuterik)

Top-down testing

Provim / Test nga më e përgjithshmja deri tek më e veçanta

Top-up card (mobile phones)

Kartë e rimbushur

To provide services

Jap, siguroj shërbim, punë

Trainee

Stazhier, rekrut

Transmitters/Receivers

Dhënës (transmetues) / marrës(receptor)

Triangularboard

Tabelë trekëndore

Tripped

Aktivizim i kontaktik elektrik

Trunked Mobile Radio

Rrjet privat për Radio të lëvizshme

U

Unassembled (dismantled)

E çmontuar

Uncoated

E zhveshur

Uninstall

Jo e instaluar

Upgrade

Përmirësoj

Upload

Rishtoj, Rimbush, ringarkoj

URL (Uniform Resource Locator)

Adresë Faqeje Interneti

Utilization fee see operating fee

Pagesë (çmim) për përdorim

V

Value-added common carrier

Vlera shtesë e mbartësit (transportuesit) të përgjithshëm

Value-added Network

Vlera shtesë e rrjetit

Value-added Networks, private

Vlera shtesë e rrjeteve private

Value-added Telecommunication Services (see enhanced services)

Vlera shtesë e Shërbimit të telekomunikacionit

Value-added Service Provider

Vlera shtesë e Siguruesit/Dhënësit të shërbimit

Value-added ServicesN(enhanced services) Imply: “intelligent delivery of info. to subscriber” Eg.: Electronic docs. interchange, view data.

Shërbimet mbi vlerën e shtuar

Vessel

Enë; anije; lundër; avion

Voice Mail

Sistem elektronik për mesazhe gojore

W

Water blank sample

Kampion; mostër (model) uji të pastër, kthjellët

Web Designers

Projektues Interneti

WLL – Wireless local loop

Lidhja telefonike satelitore e klientit me furnizuesin

Windows

Dritare; kornizë; vitrinë

Withdrawal, expiry, annulment or discontinuance

Tërheqje, skadim, anullim, ose mosvazhdim

Work Agenda

Program; kalendari i punës

World Time Zones

Zona të kohës botërore

WRAP angle

Kënd WRAP

Writable

Regjistrimi i të dhënave rezervë

X

Xylem

Ind tek bimët që drejton ujin dhe lëndët ushqyese tretëse nga rrënjët deri lart

Y

Yahoo

Thirrje, pasthirrmë natyrale; 2) (Faqe në Internet)